EDICTE

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2019, va aprovar el següent acord referent a expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2019, que a la seva part dispositiva diuen:

 

Primer.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 120.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Disminuir

 

Projecte/Aplicació

1500/92403/2269914

120.000,00

Dinamització processos

TOTAL

120.000,00

 

Aplicació a

Import

Descripció del

Incrementar

 

Projecte/Aplicació

1500/33701/2279900

120.000,00

Altres treballs realitzats altres empreses i professionals

TOTAL

120.000,00

 

 

Aprovat inicialment pel Ple, aquest expedient romandrà exposat al públic, al Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament durant un termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la data de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes del seu examen i presentació de possibles reclamacions, segons el que preveu els articles 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

 

Transcorregut aquest  termini, sense que s’hagi presentat cap reclamació, aquest expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva. En cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per a resoldre-les d’acord amb el què estableix l’article 170 del TRLRHL.

 

Santa Coloma de Gramenet, 25 de febrer de 2019

 

Esteve Serrano Ortín

 

 

PRIMER TINENT D’ALCALDESSA EXECUTIU DE L’ÀREA 

 

 

DE SERVEIS INTERNS, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT