EDICTE

 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 29  d’abril de 2019, va aprovar els següents acords referents a expedients de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2019, que a la seva part dispositiva diuen:

 

PRIMER EXPEDIENT:

Primer.- APROVAR la transferència per desviació de finançament tal i com es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2018/2/EDIFI/9

INSTAL·LACIÓ ASCENSOR CAN SISTERÉ

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

29.755,76

TOTAL

 

 

 

29.755,76

 

 

ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2019/2/MILLO/6

SOTARRAMENT CABLE TELEFÒNIC RICARD BONET

 

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

 

15.000,00

2019/2/ALTRE/1

REPOSICIÓ REFREDADORA AVERIADA CENTRE  ECOMETRÒPOLI

 

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

1.080,53

2019/2/MILLO/7

MANTENIMENT QUIOSC BAR PLAÇA VILA

 

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

10.030,90

2018/2/EDIFI/31

ENDERROCS AL BARRI DEL RAVAL

 

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

3.644,33

TOTAL

 

 

 

29.755,76


 Segon.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

A disminuir: Baixes per anul·lació de crèdits

 

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

 

2018/2/EDIFI/9

INSTAL·LACIÓ ASCENSOR CAN SISTERÉ

7900/33302/6220100

29.755,76

 

TOTAL

 

 

29.755,76

 

 

 

A ampliar: Suplement de crèdit

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

 

2019/2/MILLO/6

SOTARRAMENT CABLE TELEFÒNIC RICARD BONET

7500/17100/6190001

15.000,00

 

2019/2/ALTRE/1

REPOSICIÓ REFREDADORA AVERIADA CENTRE  ECOMETRÒPOLI

7130/17230/6330000

1.080,53

 

2019/2/MILLO/7

MANTENIMENT QUIOSC BAR PLAÇA VILA

7810/17100/6190001

10.030,90

 

2018/2/EDIFI/31

ENDERROCS AL BARRI DEL RAVAL

7300/15100/6100100

3.644,33

 

TOTAL

 

 

29.755,76

 

 

Tercer.-  APROVAR la transferència per desviació de finançament tal i com es detalla a continuació:

 

BAIXA DE DESVIACIÓ:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/MILLO/1

OBRA CARRER WAGNER

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

260.959,84

TOTAL

 

 

 

260.959,84

 

 

ALTA DE DESVIACIÓ

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2018/2/MILLO/5

PLAÇA ALFONS COMIN FASE I

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

 

112.628,20

2019/2/MILLO/4

URBANITZACIÓ AV. SANATORI

7500/91301

BANCO DE SABADELL

A08000143

148.331,64

TOTAL

 

 

 

260.959,84

 

Quart.- APROVAR la baixa del import del compromís d’ingrés  tal i com es detalla a continuació:

 

Cinquè.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit de modalitat de suplement finançat amb baixes per anul·lació d’acord amb el detall següent:

 

 BAIXA INGRESSOS:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2017/2/EDUSI/5

REMODELACIÓ PSTGE. XIPRER

7300/91303

BANCO DE SABADELL

A08000143

262.016,01

TOTAL

 

 

 

262.016,01

 

ALTA INGRESSOS:

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE D'INGRÈS

AGENT FINANÇADOR

IMPORT

2019/2/MILLO/4

URBANITZACIÓ AV SANATORI

7300/91303

BANCO DE SABADELL

A08000143

262.016,01

TOTAL

 

 

 

262.016,01

 

BAIXA DESPESES: Per anul·lació de crèdits

 

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

 

2017/2/MILLO/1

OBRA CARRER WAGNER

7500/15100/6190001

260.959,84

 

2017/2/EDUSI/5

REMODELACIÓ PTGE. XIPRER

7500/15310/6190001

262.016,01

 

TOTAL

 

 

522.975,85

 

 

 

ALTA DESPESES: Suplement de crèdit

PROJECTE AMB FINANÇAMENT AFECTAT

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DESPESES

IMPORT

 

2018/2/MILLO/5

PLAÇA ALFONS COMIN FASE I

7500/15100/6190002

112.628,20

 

2019/2/MILLO/4

URBANITZACIÓ AV. SANATORI

7500/15320/6190001

410.347,65

 

TOTAL

 

 

522.975,85

 

 

 

Sisè.- REALITZAR el compromís d’ingrés següent:

 

Projecte

Aplicació

Tercer

Nom terc.

Import

2019/2/MILLO/4

7300/91301

A08000143

BANCO DE SABADELL S A

262.016,01 €

 

SEGON EXPEDIENT:

 

Primer.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 16.136,36 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Import

7630/32300/2270000

Centres docents

16.136,36 €

TOTAL

16.136,36 €

Aplicació pressupostària a disminuïr

Descripció

Import

7610/16302/2270000

Neteja accessos mecànics

16.136,36 €

TOTAL

16.136,36 €

 

Segon.- Aprovar una modificació de crèdit relativa a un suplement de crèdit per import de 114.966,16 euros, finançat amb baixes per anul·lació entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació pressupostària a augmentar

Descripció

Import

7630/32300/2270000

Centres docents

114.966,16 €

TOTAL

114.966,16 €

 

 

 

 

Aplicació pressupostària a disminuïr

Descripció

Import

7850/17100/2270000

Neteja

36.736,13 €

7630/92000/2270000

Generals i altres

41.493,89 €

7830/16500/2219909

Material tecnic

36.736,14 €

TOTAL

114.966,16 €