Informes d'execució trimestral del pressupost municipal 2019

Us presentem la informació detallada, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

Lista de archivos
Nom de fitxer Informació
icon Informe sobre l'execució pressupostària

3er trimestre 2019

543 KB
icon Informe sobre l'execució pressupostària

2on trimestre 2019

354 KB
icon Informe sobre l'execució pressupostària

1er trimestre 2019

320 KB

Atès que el Ple, en sessió de data 17 de desembre de 2018, va aprovar el Pressupost de l’exercici 2019 i les Bases d’Execució del Pressupost 2019, que en el seu article 15 estableix que la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’entitat per conducte de la Presidència,  i per trimestres vençuts l’execució dels seus pressupostos,  excepte el corresponent al 4t trimestre, que es remetrà en el moment de donar compte de la liquidació del pressupost