Ple del mes d'octubre

Modificacions al pressupost 2018

Primer expedient

Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte Aplicació

8400/01101/3100100

15.000,00

Interessos préstecs llarg termini

TOTAL

15.000,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del Projecte Aplicació

1500/92403/2269914

15.000,00

Dinamització processos

TOTAL

15.000,00

 

 

 

 

 

Segon expedient

Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents

Aplicació a diminuir

Import

Descripció del Projecte apliació

8400/01101/3100100

45.000,00

Interessos préstecs llarg termini

8400/93400/3110100

23.876,52

Despeses de formalització operacions de crèdit

TOTAL

68.876,52

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del Projecte Apliacció

7400/15220/2120200

28.491,77

Reparacions, manteniment i conservació edificis i altres

2015/2/RHPIR/12 (Rehabilitació Pirineus , 8)

7400/15220/2120200

3.942,44

Reparacions, manteniment i conservació edificis i altres

2015/2/RHPIR/27 (Rehabilitació Pirineus, 55)

7400/15220/2120200

5.922,31

Reparacions, manteniment i conservació edificis i altres

2015/2/RHPIR/18 (Rehabilitació Pirineus, 104)

7810/15320/2100700

16.000,00

Manteniment pavimentació

7400/15100/2260900

14.520,00

Actes i exposicions

TOTAL

68.876,52

 

Tercer expedient

Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

7150/16221/2270600

5.015,45

Estudis i treballs tècnics

TOTAL

5.015,45

 

Aplicació a Incrementar

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

7150/32600/6240000

5.015,45

Elements transports

2018/2/ADQUI/10 (Adquisició karts infantils)

TOTAL

5.015,45

 

 

Quart expedient

Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

2000/92901/5000000

374.105,47

Fons contingència LOEPSF 2/2012

7910/16500/2210000

97.365,52

Energia elèctrica

7910/43120/2210000

15.582,50

Energia elèctrica

7910/43120/2210100

15.290,15

Aigua

TOTAL

502.343,64

 

 

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

7910/32300/2210000

97.365,52

Energia elèctrica

7910/92000/2210000

41.591,59

Energia elèctrica

7910/32300/2210000

121.128,85

Energia elèctrica

7910/32300/2210200

121.128,84

Gas

7910/33000/2210100

121.128,84

Aigua

TOTAL

502.343,64

 

Cinquè expedient

Aprovar la transferència de crèdits entre les aplicacions pressupostaries següents

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

7900/92000/2120100

100.000,00

Manteniment d’Edificis – Administració general

TOTAL

100.000,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

7900/32300/2120100

100.000,00

Manteniment d’Edificis – Educació

TOTAL

100.000,00