Ple del mes de març

Modificacions al pressupost 2018

Primer

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 33.200,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

8400/01101/3100100

22.600,00

Interessos préstec llarg termini

8400/01101/3100200

10.600,00

Interessos préstec curt termini

TOTAL

33.200,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació i projecte a incrementar

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

3100/13200/6230100

2018/2/MAQUI/2

33.200,00

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatges

TOTAL

33.200,00

 

Segon

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 7.500,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte /Aplicació

2900/33701/2020100

7.500,00

Lloguers

TOTAL

7.500,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació i projecte a incrementar

Import

Descripció del projecte / aplicació

2900/23105/2020100

7.500,00

Lloguers

TOTAL

7.500,00

 

Tercer

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 280.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte / Apliació

7900/92000/2120100

80.000,00

Manteniment d’edificis

7900/92000/2120100

80.000,00

Manteniment d’edificis

7900/92000/2120100

80.000,00

Manteniment d’edificis

7900/92000/2120100

40.000,00

Manteniment d’edificis

TOTAL

280.000,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementear

Import

Projecte

Descripció Aplicació

7900/32300/2120100

80.000,00

 

Manteniment d’edificis (educació)

7900/34201/2120100

80.000,00

 

Manteniment d’edificis (esports)

7900/32302/6320100

80.000,00

2015/2/MILLO/5

Edificis i altres construccions, inversió  reposició

7900/34201/6320100

40.000,00

2018/2/EDIFI/3

Edificis i altres construccions, inversió  reposició

TOTAL

280.000,00