Ple del 6 de novembre

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 6.094,86 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
2900/92000/22400006.094,86        Assegurances
TOTAL6.094,86

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementarImportDescripció del projecte
2900/23105/20201006.094,86           Lloguers
TOTAL6.094,86

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 460.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
2401/91203/16000006.660,24Seguretat Social
2401/92007/130000020.219,00Retribucions bàsiques personal laboral
2401/92007/1300200286,80Altres retribucions personal laboral
2401/92007/16000006.336,36Seguretat Social
2401/92023/12006001.150,20Triennis
2401/92023/12100006.179,28Complement destí funcionaris
2401/92023/1300000514,16Retribucions bàsiques personal laboral
2401/93101/12100007.508,04Complement destí funcionaris
2401/92013/1600000411.145,92Seguretat Social
TOTAL460.000,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementarImportDescripció projecte
3100/13200/623010034.000,00Maquinària, Instal·lacions tècniques i utillatge
3100/13200/214010026.000,00Manteniment i reparació vehicles
5500/23105/4800100400.000,00Convenis serveis socials
TOTAL460.000,00

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 541.405,98 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
2000/92901/5000000500.000,00Fons contingència
7910/43120/221010021.405,98Aigua
7910/43120/221020020.000,00Gas
TOTAL541.405,98

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementarImportDescripció del projecte
7910/16500/221000014.058,97Energia elèctrica
7910/32300/2210000465.060,90Energia elèctrica
7910/92000/221000020.880,13Energia elèctrica
7910/16500/221000041.405,98Energia elèctrica
TOTAL541.405,98

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 60.486,51 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
7830/16500/210080060.486,51Manteniment enllumenat
TOTAL60.486,51

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementarImportDescripció projecte
7500/33701/632010060.486,51

2017/2/EDIFI/21 (obres Casal mpal. Riu Nord) /

Edificis i altres construccions, inversió de reposició

 
TOTAL60.486,51

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 120.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

 

Aplicació a disminuirImportDescripció del projecte
7630/32300/2270000120.000,00Neteja
TOTAL120.000,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementarImportDescripció del projecte
7400/15220/2120200120.000,002017/2/ALTRE/3 (Pirineus ACR2) / Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
TOTAL120.000,00

 

SEGON EXPEDIENT

crèdit extraordinari en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançat amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 161.302,02 euros, per a finançar la inversió financerament sostenibles, segons el següent detall:

A)    Inversions Financerament Sostenibles:

 

MODIFICACIÓ

Tipus modificacióActuacióAplicació projecteImport
Crèdit extraordinariCLIMATITZACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

7900/93303/6220000

2017/2/IFISO/1
161.302,02 €
TOTAL161.302,02 €

 

Suplement de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançada amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 0000/87000, per un import total de 3.123.076,30 euros, per a finançar l’amortització del préstec hipotecari a nom de Gramepark, S.A. subscrit amb l’entitat bancària Caixa Bank, S.A., segons el següent detall:

 

Aplicació a incrementarImportDescripció del projecte
2000/15000/74900003.123.076,30Transferències de capital
TOTAL3.123.076,30

 

TERCER EXPEDIENT

Transferència de desviació de finançament següent:

 

DESVIACIONS CEDIDES

Aplicació d'ingrésActuacióAplicació projecteImport
5310/39701Aprofitament urbanístic2009/2/PLANS/11.182.524,74

 

DESVIACIONS REBUDES

Aplicació d'ingrésActuacióAplicació projecteImport
5310/39701Rehabilitació Escola Miguel Hernández2017/2/EDIFI/181.182.524,74

Crèdit extraordinari en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet import total de 1.204.963,60 euros, segons el següent detall:

 

Tipus modificacióActuacióAplicació projecteImport
 Crèdit extraordinariRehabilitació Escola Miguel Hernández

5310/39701

2017/2/EDIFI/18
1.182.524,74 €
Crèdit extraordinariRehabilitació Escola Miguel Hernández0000/8700022.438,86€
TOTAL1.204.963,60 €

ALTA DESPESES

Tipus modificacióActuacióAplicació projecteImport
Crèdit extraordinariRehabilitació Escola Miguel Hernandez

7500/15210/7490000

2017/2/EDIFI/18
1.204.963,60 €
TOTAL1.204.963,60 €