Ple del 29 de març

Aprovació de les modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 000/87000, per import total de 334.349,98 euros, segons s’indica a continuació:

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Import

Crèdit extraordinari

7660/43120/6320100

 2016/2/EDIFI/5

29.259,37

Crèdit extraordinari

7900/93301/6320100

 2017/2/EDIFI/15

135.990,59

Crèdit extraordinari

7900/93302/6320100

 2017/2/EDIFI/16

82.009,00

Crèdit extraordinari

7851/16000/6190002

 2017/2/MILLO/7

87.091,02

TOTAL

334.349,98

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 6.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

Projecte

2900/92021/6250100

6.000,00

Mobiliari

2017/2/MOBIL/1

TOTAL

6.000,00

 

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

 

5500/23115/6250100

4.000,00

Mobiliari

2017/2/MOBIL/3

5500/23115/6290100

2.000,00

Altres inversions

2017/2/MOBIL/3

TOTAL

6.000,00

 

 

Aprovar les modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 1.307.625,47 euros, segons s’indica a continuació:

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Servei/Concepte

Import

Suplement de crèdit

3100 13200 2140100

 

Seguretat Ciutadana

5.068,28

Suplement de crèdit

5024 23101 4790200

 

Servei d'atenció domicilaria

375.867,71

Suplement de crèdit

5024 23102 2279909

 

Servei d'atenció domicilaria

3.630,00

Suplement de crèdit

5210 33802 2230000

 

Cultura

329,12

Suplement de crèdit

5210 33802 2279909

 

Cultura

175.856,67

Suplement de crèdit

5210 33802 2279910

 

Cultura

3.449,00

Suplement de crèdit

5411 33402 2279909

 

Cultura

13.449,27

Suplement de crèdit

5411 33402 2279910

 

Cultura

36.923,66

Suplement de crèdit

5412 33401 2269900

 

Cultura

116,16

Suplement de crèdit

5412 33401 2279909

 

Cultura

2.877,56

Suplement de crèdit

5412 33401 2279910

 

Cultura

5.445,00

Suplement de crèdit

5413 33302 2279909

 

Cultura

387,20

Suplement de crèdit

5415 33213 2269900

 

Cultura

485,13

Suplement de crèdit

5500 23105 2270400

 

Cultura

7.212,47

Suplement de crèdit

5500 23105 2279909

 

Cultura

1.460,75

Suplement de crèdit

5514 23118 2269900

 

Cultura

428,34

Suplement de crèdit

5600 23121 2279909

 

Mediació i convivència

1.409,10

Suplement de crèdit

5900 34201 2279919

 

Esports

16.912,92

Suplement de crèdit

6120 32607 2279909

 

Activitats educatives

2.888,27

Suplement de crèdit

7000 15100 2269900

 

Direcció d'Urbanisme

139,26

Suplement de crèdit

7150 16221 2270000

 

Medi Urbà i canvi climàtic

5.894,16

Suplement de crèdit

7660 43120 2269900

 

Mercats Municipals

603,20

Suplement de crèdit

7810 24100 2101600

 

Manteniment vía pública

173,28

Suplement de crèdit

7830 16500 2100800

 

Manteniment enllumenat

524.013,56

Suplement de crèdit

7900 32300 2120100

 

Manteniment edificis

10.187,83

Suplement de crèdit

7900 34201 2270600

 

Manteniment edificis

382,48

Suplement de crèdit

7900 92000 2130100

 

Manteniment edificis

1.566,57

Suplement de crèdit

7910 16502 2210000

 

Consums

7.705,72

Suplement de crèdit

7910 17100 2210101

 

Consums

26.035,70

Suplement de crèdit

7910 32300 2210000

 

Consums

14.845,74

Suplement de crèdit

7910 32300 2210100

 

Consums

6.549,84

Suplement de crèdit

7910 33000 2210000

 

Consums

24.578,33

Suplement de crèdit

7910 33000 2210100

 

Consums

1.504,14

Suplement de crèdit

7910 34000 2210100

 

Consums

16.460,85

Suplement de crèdit

7910 34000 2210200

 

Consums

12.089,93

Suplement de crèdit

7910 43120 2210100

 

Consums

698,27

TOTAL

 

 

 

1.307.625,47