Ple del 26 de juny

Canvi de desviacions de finançament següent:

BAIXA:

PARTIDES DE BAIXA

Projecte

Concepte d’ìngrès

NIF

Agent finançador

Import

2016/8/SOBRA/1

0000/91301

A39000013

Banco Santander SA

25.045,20

2016/8/SOBRA/1

0000/91301

A99319030

Ibercaja Banco SA

18.521,74

2016/8/SOBRA/1

0000/91301

G08169815

Caixa Estalvis de Catalunya

17.459,67

2016/8/SOBRA/1

0000/91303

G08169815

Caixa Estalvis de Catalunya

7.654,53

2016/8/SOBRA/1

7400/91301

G28029007

Caja Ahorros y Monte Piedad de Madrid

17.618.82

TOTAL

86.299,96

ALTA:

PARTIDES D'ALTA

Projecte

Concepte d’ìngrès

NIF

Agenst finançador

Import

2017/2/ADQUI/6

0000/91301

A39000013

Banco Santander SA

24.840,00

2017/2/MILLO/10

0000/91301

A39000013

Banco Santander SA

205,20

2017/2/MILLO/10

0000/91301

A99319030

Ibercaja Banco SA

18.521,74

2017/2/MILLO/10

0000/91301

G08169815

Caixa Estalvis de Catalunya

17.459,67

2017/2/MILLO/10

0000/91303

G08169815

Caixa Estalvis de Catalunya

7.654,53

2017/2/MILLO/10

7400/91301

G28029007

Caja Ahorros y Monte Piedad de Madrid

17.618.82

TOTAL

86.299,96

Expedient de modificació per a generació d’ingressos següent:

ALTA PRESUPOST D'INGRESSOS

Concepte ingrès

Agents finançadors

Projecte

Descripció projecte

Import

0000/91301

Banco Santander SA

2017/2/ADQUI/6

Redacció projectes enderrocs vinculats a exporpiació

24.840,00

0000/91301

Banco Santander SA

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

205,20

0000/91301

Ibercaja Banco SA

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

18.521,74

0000/91301

Caixa Estalvis de Catalunya

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

17.459,67

0000/91303

Caixa Estalvis de Catalunya

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

7.654,53

7400/91301

Caja Ahorros y Monte Piedad de Madrid

2017/2MILLO/10

Pavimentació Cr. Anselm Clavé

17.618,82

 

TOTAL

86.299,96

BAIXA PRESSUPOST DE DESPESES

Aplicació de despeses

Projecte

Descripció aplicació

I projecte

Import

7500/15100/6100100

2017/2/ADQUI/6

Adequació i remodelació solars/

Redacció projectes enderrocs vinculats a exprop.

24.840,00

7810/15320/6190001

2017/2MILLO/10

Altres inv de reposició en infrastr i bens dest us gral/

Pavimentació Cr. Anselm Clavè

61.459,96

TOTAL

86.299,96

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 193.490,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

8400/01101/9130100

185.000,00

Amortització prèstecs llarg termini

8400/01101/3100200

8.490,00

Interessos a curt termini

TOTAL

193.490,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del Projecte/Aplicació

7300/15120/6000200

193.490,00

2017/2/URBAN/1

Inversions en terrenys/

Despesa IVA

TOTAL

193.490,00

 

 

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 27.075,23 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

7630/43120/2270000

5.592,12

Neteja (Mercats Municipals)

7630/92000/2270000

21.483,11

Neteja (Oficines generals)

TOTAL

27.075,23

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del
Projecte/Aplicació

7610/16300/2269900

21.436,63

 

Altres despeses

7610/16300/6290000

5.638,60

2017/2/CONTE/1

Altres inv. noves associades al funcionament operatiu dels serveis

TOTAL

27.075,23

 

 

Modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 148.480,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

A DISMINUIR

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

8400/01101/3100200

28.500,00

Interessos a curt  termini

8400/01101/3100100

119.980,00

Interessos a llarg termini

TOTAL

148.480,00

 

A INCREMENTAR

Aplicació a incrementar

Import

Projecte

Descripció del Projecte/Aplicació

7000/15100/2270600

21.780,00

 

Estudis i treballs tècnics/ Redacció Pla Local Habitatge

7400/15100/4800001

18.700,00

 

Beques subjectes a retenció IRPF no incloses en la BDNS

2200/43300/2269900

37.000,00

 

Altres despeses / Moneda Local

 5500/23105/4800100

71.000,00

 

Transferències Serveis Socials

TOTAL

148.480,00