Ple del 27 de febrer

Aprovació d'una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 6.500,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Apliació

5514/23118/4890100

6.500,00

Altres transferències

TOTAL

6.500,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del projecte/aplicació

5031/31101/4890100

6.500,00

Altres transferències

TOTAL

6.500,00

 

Aprovar una modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, per import de 60.000,00 euros, entre les aplicacions que s’indiquen a continuació:

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del projecte/aplicació

8400/01101/3100200

12.500,00

Interessos préstec curt termini

8400/01101/3100100

47.500,00

Interessos préstec llarg termini

TOTAL

60.000,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del
Projecte/Aplicació

8110/92012/2260400

20.000,00

Despeses jurídiques

5900/34201/4890822

13.000,00

Fundació Esportiva Grama – Camp Oliveres

5900/34201/4890815

27.000,00

 

Fundación Deportiva Grama - Gestió Nou Camp Municipal

 

TOTAL

60.000,00