Ple del 24 d'abril

PRIMER EXPEDIENT

modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, 

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

2200/43300/4890100

1.850,00

Altres Transferències

TOTAL

1.850,00

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

5900/34100/4890700

1.850,00

Programes Esportius

TOTAL

1.850,00

 

modificació de crèdit relativa a una transferència de crèdit, 

Aplicació a disminuir

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

2200/43300/4890100

6.106,42

Altres Transferències

TOTAL

6.106,42

 

Aplicació a incrementar

Import

Descripció del Projecte/Aplicació

1500/92402/2260900

   962.17

Actes i exposicions

5033/31102/2279909

3.593,75

Contractes desenvolupament servei

5000/23100/2260300

1.550,50

Anuncis Oficials

TOTAL

6.106,42

 

SEGON EXPEDIENT

modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria no subjecte a la restricció que disposa l’article 32 de la LO 2/2012  EPSF, resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 135.023,67 euros, segons s’indica a continuaci

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Descripció

Servei/Concepte

Import

Crèdit extraordinari

7810/15320/6190001

2017/2/MILLO/8

Cr Santiago Rusinyol

Altres inversions reposició  inf. I bens destinats ús  general

75.000,00

Crèdit extraordinari

7810/15320/6190001

2017/2/MILLO/9

Av. Catalunya

Altres inversions reposició  inf. I bens destinats ús  general

 

60.023,67

TOTAL

 

 

 

 

135.023,67

 

modificacions de crèdit en el pressupost de despeses per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, finançades amb el romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament, resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’aquest Ajuntament,  subjecte a la restricció que disposa l’article 32 de la LO 2/2012  EPSF destinat a reduir l’endeutament net, concepte d’ingrés 0000/87000, per import total de 6.912.910,77 euros, segons s’indica a continuaci

Tipus modificació

Aplicació

Projecte

Servei/Concepte

Import

Suplement crèdit

8400/01101/9130100

 

Amortització préstecs llarg termini

6.912.910,77

TOTAL

 

                                          

 6.912.910,77