LLISTAT DE PROPOSTES SOBRE LES ORDENANCES MUNICIPALS (recollides durant el període 26/10 al 19/11 de 2016)

RESPOSTES

 

Entitat i/o ciutadà

Formulació

Resposta

 

 

OR- p1

 

A. J. L.

(AAVV Riu Sud )

 

 

Nova ordenança sobre tinença d’animals: Crear un impost o  taxa per a cobrir despeses dels desperfectes que ocasionen els gossos a la via pública.

 

 

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

No obstant s’accepta incorporar la proposta en els estudis tècnics necessaris per instaurar figures impositives adequades; per exemple seria possible crear una taxa per cens d’animals.

Així mateix, cal tenir en compte que en la propera Ordenança de Civisme que s’està elaborant es reforçaran les accions sancionadores a aquells propietaris que no recullen les defecacions dels animals en la via pública.

 

 

OR- p2

 

 

Anònim

Activitats econòmiques-Comerç: Vetllar, dins de les ordenances corresponents, per les desigualtats a l’hora de sancionar l’incompliment d’horaris comercials.

El significat de les sancions es correspon amb l’incompliment d’una norma; de tal manera que a tothom que incompleix  se li imposa la sanció.

Encara que  la via de les ordenances fiscals no serviria per a resoldre el  problema com el que es refereix a la proposta, la proposta s’accepta i es reforçaran  les inspeccions.

 

OR –p3

A. N.

( Centre Excursionista Puig Castellar )

IBI: Exempció del pagament de l’IBI a les entitats sense ànim de lucre.

Aquestes entitats ja estan  exemptes segons l’article 4.3 de l’ordenança fiscal

 

 

OR - p4

 

A. N.

( Centre Excursionista Puig Castellar )

 

 

 

Creació de nova taxa: Taxa sobre immobles sense ús social

(habitatge) als grans tenidors.

 

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

L’Ajuntament està molt d’acord amb la proposta i l’accepta per incorporar-la, tan aviat com l’Estat aprovi el reglament corresponent preceptiu.

D’altra banda, en la proposta d’aprovació inicial 2017 s’incorpora una taxa en l’OF 10 per rescabalar l’Ajuntament del cost dels actes tècnics i administratius en relació als habitatges on s’han de fer inspeccions per motius de problemes de convivència.

 

 

OR -p5

 

A.N.

( Centre Excursionista Puig Castellar )

 

 

 

Ordenança sobre retirada de vehicles: Reduir la taxa i posar un preu més ajustat i acord amb el nivell d’ingressos de la ciutadania.

 

Segons la normativa, les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració i el seu import està en funció del cost del servei que es presta.

En aquest cas concret, la taxa de retirada de vehicles pretén rescabalar  l’administració  del cost de les accions necessàries per evitar o minimitzar les conseqüències de la sanció comesa, així doncs  l’import de la  sanció no pot variar  en funció d’altres conceptes com ara el nivell de renda de la ciutadania.

Per a baixar el preu global de la taxa, tots els ciutadans i ciutadanes (independentment de si son conductors/es i  infractors/es)  haurien de contribuir a sufragar el cost d’aquest servei, i amés a més aquesta baixada s’aplicaria a tots els ciutadans infractors i totes les ciutadanes infractores al marge de la seva situació específica.

 

OR - p6

S.J.

(Ass. Veïns Raval)

Ordenança ocupació de la via pública:  Enfortir les mesures contra l’ocupació inadequada de la via pública (terrasses bar, fruiteries).

Aquesta proposta no pot ser acceptada en el context de les ordenances fiscals.

No obstant es recull i s’incorporarà en l’àmbit de la gestió municipal augmentant les inspeccions.

 

 

OR - p7

S.J.

(Ass. Veïns Raval)

 

Ordenances activitat econòmica: Reduir al 50% els impostos per a establiments de nova creació durant el primer any.

A l’IAE (OF 2) ja existeix aquesta  bonificació durant els 5 primers anys.

Pel que fa al preu públic  per la retirada d’escombraries que paguen els comerços, com és un  preu públic, aquest no pot ser inferior al cost calculat del servei prestat.

No obstant això, en la línia de la reducció de despeses derivades de la posta en marxa de negocis i en col·laboració amb l’AMB, l’Ajuntament impulsa subvencions per reduir despeses de constitució, 6 mesos d’autònoms, etc...

S’accepta per estudiar altres possibilitats de subvenció.

 

OR - p8

 

S.J.

(Ass. Veïns Raval)

 

Tinença d’animals: Crear taxes per a tot tipus d’animals de companyia.

 

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

No obstant s’accepta incorporar la proposta en els estudis tècnics necessaris per instaurar figures impositives adequades; per exemple seria possible crear una taxa per cens d’animals.

 

OR - p9

A.O.

(Coordinadora de Dones)

IBI: Que paguin més els immobles de més valor, que tinguin més metres2 i

més coeficient.

L’IBI ja funciona així

 

 

OR - p10

 

M.C.

Penalitzar mitjançant taxes municipals els establiments que no siguin accessibles (sense tenir en compte el nombre de m2).

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

Actualment l’Ajuntament considera necessari conscienciar i facilitar els promotors dels establiments  per tal que millorin l’accessibilitat dels seus comerços i ho fa per la via de les subvencions.

 

OR – p11

 

 

M.C.

Ordenança vehicles persones amb mobilitat reduïda: Revisar periòdicament les targetes blaves per retirar les que ja no siguin vigent i evitar-ne un mal ús.

Aquesta proposta no pot ser acceptada en el context de les ordenances fiscals.

Aquesta revisió ja es fa regularment, no obstant es recull i s’incorporarà en l’àmbit de la gestió municipal augmentant les inspeccions i els controls.

 

OR - p12

 

Anònima

 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  No aplicació de les taxes d’escombraries a comerços i locals que no són d’ús comercial, com locals destinats a activitats ciutadanes, associacions, etc.

La formulació de la proposta no permet elaborar una resposta, ja que aquest  preu públic es liquida a subjectes que realitzen alguna activitat econòmica i sol en el cas en que sigui l’Ajuntament qui els presta el servei de recollida d’escombraries (cartró, vidre, plàstic,..).  Fora d’aquests supòsits no és d’aplicació aquesta taxa.

 

OR - p13

 

Anònima

 

Retirada de vehicles: Pujar taxes de la grua municipal, retirada de vehicles i dipòsit en aquells casos d’incivisme de persones motoritzades.

Segons la normativa, les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració i el seu import està en funció del cost del servei que es presta.

En aquest cas concret, la taxa de retirada de vehicles pretén rescabalar  l’administració  del cost de les accions necessàries per evitar o minimitzar les conseqüències de la sanció comesa, així doncs  l’import de la  sanció no pot variar si no és per la variació en el càlcul de cost del servei.

OR - p14

C.T.

(ADESSID)

IBI: Reducció de la taxa per a primers habitatges i negocis petits, i aprofitament dels ingressos d’aquest impost per a polítiques d’habitatge social.

L’IBI no és una taxa és un impost estatal que només es pot bonificar d’acord amb la normativa estatal, per tant aquesta proposta no es pot acceptar.

 

 

 

OR - p15

 

 

J.J.Á.

(AAVV Riu Sud)

 

 

Tinença d’animals: Nova taxa a propietaris d’animals de companyia, que es destinaria a despesa de neteja de carrers.

 

 

 

Segons la normativa les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració, per tant aquesta figura impositiva no seria aplicable en aquest cas.

No obstant s’accepta incorporar la proposta en els estudis tècnics necessaris per instaurar figures impositives adequades; per exemple seria possible crear una taxa per cens d’animals.

Així mateix, cal tenir en compte que en la propera Ordenança de Civisme que s’està elaborant es reforçaran les accions sancionadores a aquells propietaris que no recullen les defecacions dels animals en la via pública.

 

OR - p16

S.A.

Impost sobre activitats econòmiques: Bonificacions per al foment del tele-treball i contractació de locals (més qualitat de vida, menys transport, menys contaminació, etc.).

L’IAE és un impost estatal que ha de liquidar-se d’acord amb el cens d’activitats del Ministeri d’Hisenda i la Llei d’Hisendes Locals i té com a paràmetres de càlcul la xifra de negoci (>1M d’euros l’any), la situació en el territori i els metres quadrats d’activitat.

L’Ajuntament no pot incidir en els imports estipulats a la norma estatal, no obstant  ja impulsa subvencions per a cobrir altres conceptes derivats de la posta en marxa de nous negocis.

 

OR - p17

 

S.A.

Impost sobre activitats econòmiques: Penalitzar econòmicament activitats que redueixen la qualitat de vida dels veïns i veïnes (tallers, rentat de vehicles) i que són més propis de polígons.

L’IAE és un impost estatal que ha de liquidar-se d’acord amb la llei d’hisendes locals i té com a paràmetres de càlcul la xifra de negoci (>1M d’euros l’any), la situació en el territori i els metres quadrats d’activitat.

L’Ajuntament no pot incidir en els imports estipulats a la norma estatal.

 

OR – p18

 

S. A.

Impost sobre activitats econòmiques:  Abaixar impostos a activitats econòmiques ecològiques, de comerç just, culturals, etc.

 

L’IAE és un impost estatal que ha de liquidar-se d’acord amb el cens d’activitats del Ministeri d’Hisenda i la Llei d’Hisendes Locals i té com a paràmetres de càlcul la xifra de negoci (>1M d’euros l’any), la situació en el territori i els metres quadrats d’activitat.

L’Ajuntament no pot incidir en els imports estipulats a la norma estatal, no obstant  ja impulsa subvencions per a cobrir altres conceptes derivats de la posta en marxa de nous negocis i accions com la moneda local per incentivar aquest tipus d’activitats

OR - p19

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Activitats econòmiques: Eliminació de la taxa d’activitats a comerços que fan trasllat de domicili i que, per tant, no són de nova obertura.

Si n’hi ha un canvi de domicili, n’hi ha un canvi segur de llicència, és impossible acceptar aquesta proposta

 

 

OR - p20

 

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:  Impost als locals comercials buits per evitar el cas de què no s’acaben de llogar pels imports de lloguer elevat que demanen els propietaris.

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un impost sobre noves construccions que no guarda relació amb la formulació de la proposta. Aquesta proposta no pot ser acceptada en el context de les ordenances fiscals.

No obstant això, l’Ajuntament té en marxa un Pla de Dinamització de Locals Comercials Buits , les característiques del qual es poden consultar a  https://www.gramenet.cat/temes/amb-les-persones/comerc-i-mercats/comerc/innovem/locals-buits/

 

 

OR - p21

R.C.

(Agrupació del Comerç i la Indústria)

 

Taxa pels serveis de títols autoritzadors d’activitats i instal·lacions:  Reduir o canviar de nom la taxa de residus en aquells locals que no són comercials i on, per exemple, està ubicada una entitat (diferenciació segons l’ús del local).

La formulació de la proposta no permet elaborar una resposta, ja que aquest  preu públic es liquida a subjectes que realitzen alguna activitat econòmica i sol en el cas en que sigui l’Ajuntament qui els presta el servei de recollida d’escombraries (cartró, vidre, plàstic,..).  Fora d’aquests supòsits no és d’aplicació aquesta taxa.

 

 

OR - p22

 

 

S.T.

Ordenança utilització de l’espai públic: Gravar al màxim les instal·lacions de les entitats bancàries en la via pública (caixers).

Segons la normativa, les taxes s’apliquen per a rescabalar un servei que la ciutadania ha de rebre de l’administració i el seu import està en funció del cost del servei que es presta.

Així doncs  l’import de la  taxa varia per motius de la revisió en el cost del servei.

 

OR - p23

 

J.G.

Impost sobre Activitats Econòmiques i altres ordenances econòmiques:  Incentivar, amb subvencions o bonificacions, la creació d’espais de co-working, per empreses que estableixin a Santa Coloma la seva raó social, directament o indirecta.

 

L’IAE és un impost estatal que ha de liquidar-se d’acord amb el cens d’activitats del Ministeri d’Hisenda i la Llei d’Hisendes Locals i té com a paràmetres de càlcul la xifra de negoci (>1M d’euros l’any), la situació en el territori i els metres quadrats d’activitat.

L’Ajuntament no pot incidir en els imports estipulats a la norma estatal, no obstant  ja impulsa subvencions per a cobrir altres conceptes derivats de la posta en marxa de nous negocis i accions com la moneda local per incentivar aquest tipus d’activitats

 

OR - p24

 

J.G.

IBI: Bonificar l’IBI  a aquells solars que es cedeixin a l’Ajuntament per l’establiment d’horts urbans, amb el compromís de cessió per 5 anys d’aquests terrenys.

 

L’IBI no és una taxa és un impost estatal que només es pot bonificar d’acord amb la normativa estatal, per tant aquesta proposta no es pot acceptar.

No obstant, s’estan estudiant els criteris per instaurar vies alternatives com ara la subvenció, ja que hem d’evitar que els grans tenidors  cedeixin terrenys per evitar-se pagar impostos i la seva neteja

Proposta acceptada ja que està en relació amb els compromisos assumits en el PAM2016-2019

 

OR - p25

 

M.J.Á.

IBI: Rebajar el IBI a las fincas de la c/ Espriu ya que es demasiado alto en comparación a las prestacions recibidas.

 

El IBI es un impuesto estatal que fija su importe en función del valor catastral de las fincas y que es asignado por el Ministerio de Hacienda) y solo se podria bonificar de acuerdo con la normativa estatal.

Por tanto el Ayuntamiento no puede  incidir en los importes fijados por la  norma estatal, si embargo el Ayuntamiento impulsa subvenciones para el pago del IBI de colectivos desfavorecidos

 

 

OR - p26

E.M.

IBI: Que se tanga en cuenta el orden constructivo y las calidades de las fincas a la hora de calcular el IBI, así como el acceso a medios de transporte (metro, parades de taxi, buses).

El IBI es un impuesto estatal que fija su importe en función del valor catastral de las fincas y que es asignado por el Ministerio de Hacienda. El valor catastral ya se calcula en base los parametros referidos en la propuesta: año de construcción, situación, calidad en la construcció, etc.

 

OR - p27

 

L. P.M.

Vía pública: Tasa para las motos que ocupan con su aparcamiento las vías públicas. Establecer espacios de aparcamiento autorizado.

 

 

No es posible crear una taxa con estos parametros. Además ya existe   el Impuesto sobre Vehiculos de tracción mecánica cuyas tarifas las fija el Estado.

Por lo que respecta a la segunda parte de la propuesta el Ayuntamiento ha aprovado el Plan de Mobilidad que contempla acciones en el sentido de la propuesta