PU-192-Modificació del PGM per a l'ajust d'alineacions al passeig de Mossèn Jaume Gordi

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 27 de gener de 2015.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6841 el 30/03/2015.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2014 / 055880 / M.

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.