PROPOSTA GLOBAL G-001/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Mesures per a potenciar una tinença més responsable d’animals domèstics, respectuosa amb els espais públics i alhora tenir cura del benestar animal

C-88, C-98, C-105b, C-145, C-161, C-163b, C- 168, C- 173, 173b,

C-180b, C- 186, C-186c,

C- 188b, C-194, C-196, C-195b,

C-197b, C-204, C-211c, C-365,

C-413, C-426b, C-504, C-577,

C-758, C-771, C-772, C-775,

C-778, C-779, C-780, C-785,

C-794, C-799, C-839, C-983,

C-1035, C-1126, C-1212, C-1213, C-1217, C-1224, C-1226, C-1234, C-1238,  C-1244b, 1245, C-1247, C-1249, C-1250, C-1255, C-1265, C-1275,  C-1277c, C-1288,

C-1417b, C-1489, C-1541, C-1543, C-1556.

L’Ajuntament comprèn i comparteix la preocupació ciutadana i, en el marc del nou PAM, proposa mesures com l’elaboració d’Un Pla d’Acció sobre Civisme, així com accions concretes per promoure la tinença responsable d’animals. També es troba en estudi la implementació de tres noves zones d’esbarjo per a gossos, ja què l’Ajuntament creu que, per motius d’espai, salubritat i benestar dels gossos, cal optar pel model de recollida cívica individual i per les zones d’esbarjo en comptes de la instal·lació de pipicans.

L’accés dels animals de companyia als espais públics ja es troba regulat a la llei catalana, que és d’aplicació al municipi.

D’altra banda, ja existeix un registre obligatori municipal d’animals on hi ha censats actualment al voltant de 5.300 gossos, però l’Ajuntament acull positivament la idea de donar més informació sobre drets i deures de la tinença d’animals en el moment del registre, i l’aplicarà quan s’aprovin les disposicions definitives de l’ordenança de civisme que es troba en curs de preparació.

Pel que fa als gossos sense morrió, l’Ajuntament –en base a la llei espanyola PPP (sigles en castellà de gossos potencialment perillosos)- ja persegueix i castiga les possibles infraccions que, en aquest cas i en tots els referits a tinença responsable, sempre poden comptar amb la col·laboració ciutadana per ser detectades.

L’Ajuntament controla les colònies de gats a través d’un cos establert d’una quarantena de cuidadors/es que són els únics autoritzats, mitjançant carnet oficial, a nodrir els animals segons un cens d’espais establert.  Aquestes persones s’encarreguen també de la dignificació dels espais ocupats per les colònies, en coordinació amb les brigades de neteja. L’Ajuntament també duu a terme campanyes d’esterilització per controlar la població de gats.

Sobre les propostes que demanen expositors de bosses per recollida d’excrements, val a dir que l’Ajuntament ja va fer una prova pilot en aquest sentit amb resultats poc positius degut al robatori de les bosses i els actes de vandalisme contra els expositors.

Per més informació sobre mesures previstes en el PAM en aquest àmbit, veure “La Ciutat per viure i conviure”, Bloc 5.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Potenciar una ciutat més “cívica”: preveure sancions contra els comportaments incívics, educar en el civisme i en els valors de convivència, actuar des dels barris, reunions veïnals sobre civisme, cursos a les escoles

C-62, C-119, C-119b, C-120c, C-130, C-157, C-163, C-181, C-183, C-191, C-193, C-197,

C-200, C-209, C-325, C-397, C-414, C-425,

C-551, C-555, C-564, C-710, C-740, C-761,

C-769,  C-775, C-783, C-785, C-788, C-789,

C-795, C-801, C-804, C-836,  C-850, C-860,

C-933, C-964, C-1036, C-1044, C-1100,

C-1125, C-1140, C-1160, C-1182, C-1207,

C-1209, C-1218, C-1229b, C-1231, C-1236,

C-1244, C-1261, C-1277c, C-1273, C-1321,

C-1326, C-1394, C-1423, C-1482, C-1484.

L’Ajuntament està en la fase final d’elaboració del nou Pla de Civisme, que es sotmetrà a un procés ampli de participació ciutadana. Aquest Pla  contindrà una Ordenança específica de Civisme en la qual s’està estudiant la possibilitat d’incorporar sancions o bé mesures alternatives com ara la imposició d’hores de treball cívic o social als infractors/es.

 

Veure “La Ciutat per viure i conviure”,

PROPOSTA GLOBAL G-003/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar la neteja de la ciutat: equilibri entre barris, especial atenció a zones sensibles (passatges i carrers més amagats, perifèria), fregar més sovint els carrers, control de l’ús de productes químics que poden causar emmetzinament, augment de les freqüències de pas dels equips de neteja del carrer, millor imatge dels edificis, neteja de les deposicions de coloms.

C-73, C-88, C-106, C-109, C-117, C-120b, C-143, C-166, C-175,

C-188, C-190, C-210, C-210b,

C-211, C-254, C-400, C-403, 

C-509, C-723, C-758, C-760,

C-761, C-770, C-772, C-783,

C-787, C-801, C-809, C-810,

C-851b, C-851c, C-949, C-962,

C-1034, C-1040,

C-1167, C-1199, C-1202, 1227b, C-1231, C-1245, C-1277 b,

C-1360, C-1385, C-1391, C-1433, C-1434, C-1480, C-1541, C-1556.

L’Ajuntament coincideix en la necessitat d’un entorn saludable, net i agradable. Tot i així, considera que la millor mesura és la prevenció i el foment del civisme. Per això s’està dissenyant un Pla d’Acció sobre Civisme, que inclourà una ordenança municipal. També està previst en dates properes la renovació de l’Acord Ciutadà per la Neteja, així com el desenvolupament de campanyes de conscienciació veïnal.

Els carrers de Santa Coloma estan sotmesos a un escombrat diari, i es fan neteges amb aigua de manera rotativa (dues cisternes cada nit i una durant el dia).

També es promouran més accions específiques de neteja en mercats, solars, àrees de protecció contra incendis i gestió de plagues.

Veure “La ciutat per viure i conviure”. Bloc 5.

Pel que fa a la presència de verí als carrers, cal dir que no és l’Ajuntament qui disposa aquests productes a la via pública. Tot i així, vista la inquietud de la ciutadania en aquest punt, s’introduiran mesures en marc del nou Pla de Civisme.

Pel que fa a millorar la imatge dels edificis, el pla de millora dels barris conté mesures en aquest sentit:

https://www.gramenet.cat/temes/territori/millorem-el-nostre-barri/

Pels que fa als grafits, Santa Coloma és especialment sensible amb aquest tema. Hi ha un servei de neteja  dos dies a la setmana i s’està preparant un pla de xoc per a detectar punts conflictius en cada districte.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-004/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Dissenyar un mapa de “punts negres” de neteja de la ciutat

C-961

Els serveis de l’Ajuntament ja treballen amb una zonificació d’àrees sensibles en qüestions relacionades amb la neteja: recollida de mobles, desbordament de contenidors, servei d’hidronetejadores. De tota manera, es considera que el millor mètode per evitar les zones sensibles és fomentant el civisme.

PROPOSTA GLOBAL G-005/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Regular el joc de pilota en els espais públics. Es creen problemes de convivència i hi ha accidents.

C-1148

Actualment no existeix una ordenança específica o una regulació sobre el joc de pilota en els espais públics, però es pot plantejar alguna mesura dins del nou Pla de civisme (com per exemple, el joc amb pilota tova).

 

 

COMPETÈNCIA: MEDI AMBIENT i ECOLOGIA URBANA

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/MA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar el medi ambient de la ciutat en general: eficiència de recursos, sostenibilitat, lluita contra la contaminació de les aigües i la contaminació atmosfèrica. Destinar més recursos pressupostaris. Fer més campanyes de conscienciació ambiental.

C-92, C-111, C-122c, C-211b,

C-489, C-511, C-582, C-610,

C-611,  C-719, C-883,

C-979, C-981, C-1102, C-1203,

C-1264, C-1421.

L’Ajuntament comparteix aquest sentir general i ja treballa des de diversos àmbits per aconseguir una ciutat més sostenible, per exemple acaba d’aprovar el nou Pla de Qualitat de l’Aire.

Veure “La Ciutat per viure i conviure, Bloc 6.

Pel que fa la riu, l’organisme competent és la Diputació, a qui l’Ajuntament ha adreçat diverses demandes referides a neteja i manteniment.

La qualitat de l’aigua per a consum humà, que a Santa Coloma és millor que a altres municipis de l’AMB, és competència de la Generalitat.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/MA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Ciutat més verda: Ampliar l’ús dels horts urbans a la ciutadania en general, com a element educatiu per nens i nenes i d’integració entre comunitats, estudiar convenis amb els propietaris de solars públics per instal·lar horts urbans,  incentivar els jardins verticals als balcons, substituir el ciment als parcs per la gespa, més arbres sobretot als parcs. Reforestació, vigilància de les arrels, control de podes i restauració ecològica.

C-99, C-119d, C-122b, C186b,

C-205, C-409, C-410, C-412,

C-495, C-488, C-545, C-552,

C-584, C-589, C-616, C-617,

C-617b, C-641, C-777, C-782c,

C-788, C-940, C-1258 c, C-1261, C-1269, C-1335, C-1428.

L’Ajuntament té previst consolidar i ampliar el projecte dels horts urbans en el marc del nou PAM i considera que la majoria de propostes ciutadanes es podrien integrar.

Veure “La Ciutat per viure i conviure, Bloc 6.

Pel que fa a la proposta d’augmentar els horts urbans amb d’altres solars no municipals, l’Ajuntament ja està duent a terme iniciatives en aquest àmbit, com per exemple  les negociacions que manté amb REGESA.

El programa “horts urbans” ocupa jubilats/des i entitats socials ens els tres solars habilitats (una d’elles treballa justament en la integració d’immigrants/es). Els nens i nenes, per contra, tenen la formació sobre “hort urbà” en les instal·lacions d’Ecometròpoli, encara que l’Ajuntament acull positivament la proposta de treballar amb els més petits en els tres horts urbans disponibles com a element d’educació intergeneracional.

S’accepta la proposta de buscar fórmules per incentivar els balcons amb accions concretes (ex. Concurs).

L’Ajuntament renovarà i augmentarà la plantació d’arbres en els parcs. Les podes que es realitzen són les regulars: a l’hivern i a l’estiu. Pel que fa al tema de les arrels, els serveis de via pública i medi ambient ja han iniciat un pla per districtes amb la finalitat d’anar substituint aquests arbres i arreglar el paviment.

Sobre la gespa als parcs, l’Ajuntament intenta buscar altres elements “verds” més sostenibles, ja que el manteniment de la gespa demana gran quantitat de reg i l’ús de substàncies químiques.

Pel que fa a la major demanda de presència d’agents forestals, l’Ajuntament no és competent en la matèria.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/MA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Més grans parcs i àmplies zones verdes. Millorar-ne el manteniment.

C-119d, C-121, C-211d, C-213,

C-484, C-547, C-716d,

C-758, C-809b, C-856b, C-974,

C-986, C-1166, C-1182, C-1221b, C-1222, C-1222c, C-1223,

C-1253b.

L’Ajuntament té previst realitzar tasques de millora i manteniment dels grans espais verds existents, però, llevat dels projectes de Can Zam i dels que contempla el Pla de la “Pinta Verda” ja inclosos en el PAM, Santa Coloma no disposa de nous espais amplis on establir grans parcs de nova construcció.

http://www.gramenet.cat/temes/territori/pinta-verda/

Això no treu que les àrees urbanes que es vagin alliberant d’uns altres usos es puguin destinar a augmentar les zones verdes dins de la ciutat, tal i com preveu l’esmentat projecte de la Pinta Verda i altres projectes urbanístics previstos als barris.

 

Pel que fa a la reforestació de la Serra de Marina, els competents són el Consorci i la Generalitat. L’Ajuntament és competent per a la zona periurbana, on ja s’organitzen campanyes de treball i neteja  anti-incendis, i on hi ha diversos programes de plantació d’arbres organitzats amb les escoles.

 

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-006/MA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar l’índex de recollida selectiva dels residus.

C-176, C-211, C-977, C-1046,

C-1111, C-1136, C-1434.

L’Ajuntament creu que és essencial anar vers un model de recollida selectiva integral i té previst en el proper PAM incrementar les mesures de recollida selectiva  i fomentar-la també a través d’instruments de conscienciació i de regulació propis o aliens, com el Pla de Civisme. Es contempla també la instal·lació progressiva de nous contenidors.

Veure “La ciutat per viure i conviure”, Bloc 4.

Pel que fa al  model de recollida selectiva de Tiana (esmentat en una petició ciutadana), tal i com es pot veure en la guia publicada a:

http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_56.pdf

és un model aplicable per a municipis de menys de 5.000 habitants. En el cas de Santa Coloma, un sistema porta a porta seria ara per ara difícilment sostenible amb una població de 117.000 habitants.

L’ampliació del nombre de contenidors a la ciutat és un problema d’espai i cada nova ubicació ha de ser tractada amb els veïns i veïnes de la zona, tal i com es fa cada cop que arriba una demanda a través de les regidories de districte. S’han demanat subvencions a la Generalitat per noves instal·lacions més sostenibles i s’està a l’espera de respostes.

Pel que fa als contenidors adaptats, actualment Santa Coloma ja compta amb alguns d’aquests dipòsits amb maneta. La seva ubicació es va realitzar gràcies a l’assessorament de l’organització CEMFIS i està previst tornar-los a demanar col·laboració per a una possible ampliació del número d’aquest contenidors. Tota persona que manifesti la voluntat de tenir-ne un a prop de casa seva per pot adreçar una demanda a través de la seva regidoria de districte.

 

 

COMPETÈNCIA: SEGURETAT CIUTADANA

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/SEG

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar la seguretat ciutadana a Santa Coloma: incrementar la plantilla de policia local, més agents a peu i més proximitat, millorar la il·luminació, atenció especial als parcs i àrees de joc infantils, vigilància dels “carteristes”, robatoris a domicili i actes vandàlics sobre vehicles. Millor seguretat viària.

C-80, C-90,  C-96, C-109, C-114, C-115b, C-122, C-139, C-143,

C-162, C-167, C-171, C-178,

C-179, C-184, C-185,  C-189,

C-189b, C-193b, C-195, C199,

C-254c, C-427, C-479, 

C-503, C-723, C-761, C-774,

C-776, C-782, C-784, C-787,

C-794, C-798, C-800, C-852,

C-856, C-937, C-985, C-1035,

C-1038, C-1099, C-1101, C-1105, C-1144, C-1143, C-1156, C-1157, C-1199c, C-1201, 

C-1204, C-1227, C-1233, C-1235, C-1242, C-1267, C-1270, C-1280, C-1281, C-1282, C-1283, C-1284, C-1285, C-1368, C-1413, C-1439, C-1490, C-1491, C-1524, C-1525, C-1526, C-1528, C-1537, C-1539, C-1544, C-1550, C-1551, C-805, C-1158, C-1045, C-1202b,

C-1225b, C-119e, C-120d, C-123,

C-193b, C-491, C-518, C-1274

Segons les darreres dades disponibles la ciutat de Santa Coloma de Gramenet té uns nivells de seguretat 10 punts millor que la mitjana de l'entorn metropolità. Tot i això l'Ajuntament portarà a terme actuacions en l'àmbit de la seguretat ciutadana per mantenir i millorar aquests nivells i sobretot per millorar la percepció dels ciutadans i ciutadanes. Així per exemple el Pla d'Actuació Municipal recollirà mesures com són l'ampliació de la plantilla actual de la Policia Local dins de les capacitats pressupostàries, incrementant la presència de la dona al Cos. També es posaran en marxa actuacions dirigides a millorar la proximitat de la policia local, com pot ser a través de les noves tecnologies (recentment es va posar en funcionament una pàgina de Facebook de la Policia Local per tal de donar informació rellevant del servei) o també amb més patrullatge a peu, així com establir un Pla de formació en policia de proximitat i comunitària. També es portaran a terme accions concretes d'atenció a zones d'oci nocturn, s'estudiarà la instal·lació de càmeres de videovigilància en aquells punts més sensibles de la ciutat, i es portaran a terme actuacions des d'altres àmbits per afavorir la sensació de seguretat com poden ser el disseny urbanístic i l'enllumenat públic. Pel que fa a la millora de la seguretat viària, cal esmentar que en els darrers 5 anys els ferits greus han disminuït un 66’6% i tenim un índex pràcticament nul de mortalitat en accident de trànsit.

En l’actualitat disposem d’un pla de seguretat viària vigent fins l’any 2018 el qual es revisarà en el seu venciment.

 

Veure “La ciutat per viure i conviure”, Bloc 6.

Pel que fa a les peticions referides al servei de bombers, cal dir que aquest depèn de la Generalitat i que la policia local, encara que hi col·labora, no incideix en l’organització d’aquest cos.

 

 

 

COMPETÈNCIA: MOBILITAT I ACCESIBILITAT 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar l’accessibilitat i la mobilitat a algunes zones de la ciutat amb fortes pendents .

C-3, C-99b, C-583, C-808, C-876

C-1005, C-1119, C-1110, C-431

C-1153, C-1165, C-807

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/MOB

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar transport públic i revisar itineraris

C-99c, C-187b, C-430, C-481,

C-607, C-608, C-757, C-864,

C-884, C-896, C-948, C-1004,

C-1133, C-1264, C-1128, C-1169  

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

Pel que fa a les propostes d’incorporar a la xarxa el tramvia cal dir que aquesta decisió no depèn de la voluntat municipal  sinó de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità).

A més a més, algunes propostes molt concretes seran tractades en la regidoria de districte corresponent 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-004/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Carrils bici i Bicing

C-112, C-169, C-180, C-206,

C-534, C-802, C-869, C-870,

C-871, C-875, C-899, C-932,

C-1003, C-1149, C-1168, C-1181, C-1325, C-802b, C-988

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat, pendent d’aprovació, recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-005/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Facilitats per l’aparcament  (com ara incorporant targetes de residents, definint àrees verdes ,...) 

C-119c, C-119f, C-120,  C-540, 

C-935, C-1239, C-1241, C-1256b, C-1560, C-945

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-006/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Racionalització de la xarxa viària i senyalística per aconseguir  pacificació del trànsit, seguretat, 

C-187, C-389, C-415, C-434,

C-602, C-459, C-603, C-750,

C-897, C-119e, C-863, C-877

C-851, C-894, C-1130, C-1150,

C-1152, C-1216b, C-1217b, C-867

C-1221, C-1221b, C-1223b,

C-1233b, C-1287d, C-1426b

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-007/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Canvis en el model de mobilitat

C-885, C-886, C-887, C-891,

C-892, C-893, C-894, C-895,

C-900, C-1378, C-782b, C-878,

C-879, C-903, C-902

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

 

COMPETÈNCIA: URBANISME

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/URB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Urbanització i peatonalització de carrers (Banús Baixa, Mn Jacint Verdaguer, Sant Lluís, Masnou, Sant Just, J Garreta, Cabrera, Menorca, Pl Baró, Mas Fonollar, Torras i Bages, Canigó, Francesc  Julià, Roger de Llúria, Sant Eduard, Monturiol,...)

C-50, C-113, C-120e,  C-194,

C-323, C-406, C-492, C-523,

C-500, C-501, C-550, C-638,

C-806, C-835, C-856c, C-942, 

C-1107, C-1108, C-1127, C-1164, C-1172, C-1176, C-1287b, C-1306, C-1481, C-420, C-835b, C-832,

C-483, C-806c, C-600, C-597,

C-596, C-601

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquests aspectes a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 1 i 3.

 

 

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/URB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Urbanitzar Can Zam

C-65, C-100, C-110, C-182, C-213, C-562, C-598, C-803, C-1222b,

C-1225, C-1256, C-1269b, C-1456,  C-1528, C-213b

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquest tema a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 4.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/URB

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Urbanitzar Parc Moragues

C-91, C-505,  C-1263,

L’Ajuntament manté en aquest mandat la intenció de resoldre la urbanització d’aquest espai sempre i quan finalitzi la construcció del parking (impossible si no es resolen els procediments judicials en marxa degut a la fallida de les empreses que estaven construint el parking).

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-005/URB

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Utilització d’equipaments i espais sense ús.

C-593, C-766, C-1198, C-1222c,

C-1223, C-1226b, C-1237b,

C-1243, C-1252,

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquest tema a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 1, que plantegen accions en els espais de titularitat municipal. 

 

 

COMPETÈNCIA: HABITATGE

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/HAB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Rehabilitació de nuclis de la ciutat, d'edificis   i habitatges

C-198, C-620, C-934, C-1104,

C-1134, C-1216, C-1261, C-1277, C-1476, C-1286, C-1413,

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquest tema a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 2

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/HAB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Augmentar el parc d'habitatge disponible i assequible (habitatges buits al mercat de lloguer) i lluita contra les ocupacions

C-493, C-712, C-762, C-792,

C-813, C-959, C-998, C-1039,

C- 1241b,  C-1381, C-1388,

C-1262, C-1424, C-1530, C-1531, C-434d,

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquest tema a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 2

 

COMPETÈNCIA: VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar les condicions d’ accessibilitat dels carrers  (amplada voreres, entrada a comerços, serveis públics,...)

C-35, C-170, C-202, C-406b,

C-417b, C-424, C-592, C-768,

C-781, C-790, C-868, C-1006,

C-1109, C-1112, C-1118, C-1135,

C-1141, C-1151, C-1155, C-1259,

C-434c, C-1210, C-1154    

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3

Algunes propostes molt concretes seran tractades en la regidoria de districte corresponent 

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Eliminació d’obstacles a les voreres

C-24, C-94, C-118, C-202, C-421, C-588, C-788, C-791b, C-806b,

C-880, C-881,  C- 1109, C-1139,

C-1206, C-1229, C-1251, C-1259,      

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

Algunes propostes molt concretes seran tractades en la regidoria de districte corresponent 

PROPOSTA GLOBAL G-003/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Regulació  de l’ocupació de la via pública (p.ex. terrasses de bar,...) 

C-790, C-910

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

D’altra banda ja existeix normativa reguladora d’ocupació de la via pública i de terrasses com es pot veure a:

https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/fitxa.aspx?lngIdFitxa=7581&mode=l&lang=ca#

http://www.gramenet.cat/temes/amb-les-persones/comerc-i-mercats/comerc/normativa-comercial/ordenanca-mucicipal-de-terrasses/

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-005/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Ordenació del cablejat i instal·lacions de les companyies subministradores 

C-422, C-429, C-938, C-1229

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

Es disposa d’una anàlisi centrat en el districte III que permetrà  abordar aquestes problemàtiques i que s’estendrà paulatinament a la resta de districtes. A més a més, en els nous projectes d’urbanització de carrers ja es contempla l’adequació de tots aquests elements. 

PROPOSTA GLOBAL G-006/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Manteniment de carrers, voreres i mobiliari urbà  

C-97, C-289, C-315, C-458, C-987,

C-1121, C-870, C-874, C-1109,

C-1122, C-1137, C-1214, C-1529,

C-586, C-904, C-905, C-906, C-907, C-908, C-911, C-976, C-980

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ, TRANPARÈNCIA I NOVES TECNOLOGIES   

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/COM

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Increment dels instruments de participació i transparència i pressupostos participatius.

C-290, C-291, C-313, C-626,

C-625, C-706, C-707, C-821, C857, C-1535, C-1536, C-1546, C-1548.

L’Ajuntament disposa d’un Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern obert que es troba en plena implementació i que cobrirà aquestes demandes ciutadanes. També està previst dur a terme processos participatius pels pressupostos anuals, llevat de la campanya 2016 on no es van poder celebrar degut a la Llei electoral. L’Ajuntament ha publicat la Guia Fàcil de la Participació on es troben recollits tots aquest instruments.

Per a més informació:

http://www.gramenet.cat/temes/participacio/govern-obert/participacio-ciutadana/

Veure també “Ciutat oberta”, Blocs 1 i 2 on es recullen les mesures proposades per la ciutadania.

En referència a la demanda de referèndums, el Reglament Municipal ja ho contempla en els termes de la llei catalana, que s’ha d’acabar de definir.

Pel que fa a la proposta concreta rebuda de fer pública l’assignació econòmica de les subvencions a entitats de menys de 3.000 euros, val a dir que, encara que la Llei no obliga a fer-ho, l’Ajuntament no ho descarta en el marc de la nova reestructuració de la web i el portal de transparència. Tot i així, qualsevol ciutadà/na que vulgui rebre aquest tipus d’informació pot accedir-hi directament a través dels instruments de dret a la informació que es posen a l’abast de la ciutadania.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/COM

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar la comunicació de l’Ajuntament: facilitar el contacte amb els ciutadans i estar més a l’escolta de les necessitats, millorar la web, agilitzar simplificar els tràmits, avançar en l’administració electrònica,  ajudar la gent gran o la que no té accés internet, millorar els QUI, fer un pla d’arxiu que faciliti el dret a la informació, replantejar els horaris de l’OIAC i agilitzar l’atenció al ciutadà.

C-301, C-302, C-309, C-318,

C-321, C-428, C-433, C-469,

C-468, C-547, C-470, C-480,

C-544, C-627, C-628, C-629,

C-767, C-816, C-819, C-820,

C-822, C-823, C-824, C-825,

C-826, C-827, C-927, C-1090,

C-1214c, C-1323, C-1438, 

C-1472, C-1474, C-1475, C-1492, C-1500, C-1501, C-1521, C-1532, C-1533, C-1534, C-1538, C-1548, C-1561, C-309b, C-544

Aquestes demandes ciutadanes ja s’estan duent a terme o s’estan millorant a través dels instruments descrits a “La ciutat oberta”, Blocs 1, 2 i 3, que passaran a formar part del nou PAM.

Respecte a la informació sobre actes i agenda de la ciutat, l’Ajuntament, a més de la web, ofereix aquests serveis a través de la publicació setmanal del Full informatiu, que es reparteix pels 6 districtes.

Pel que fa a d’instal·lació d’un espai a l’OIAC per les associacions de veïns, l’Ajuntament intentarà canalitzar les instàncies presentades per AAVV  a través de la Direcció de Participació, que s’ocupa de Regidories de Districte i que crearà una “finestreta OIAC” per les AAVV.

Respecte a les peticions de què l’enquesta del PAM estigui disponible en versió castellana, en tot moment ho ha estat, tal i com s’informava a la mateixa carpeta, a la web, i als diferents materials del PAM.

L’Ajuntament també continuarà les seves accions per a ajudar la població sensible a tenir millor accés a internet i a lluitat contra l’escletxa digital”. Hi ha mesures específiques contemplades en els quatre eixos del PAM.

Pel que fa al QUI, l’Ajuntament ja proposa mesures de millora en els Blocs d’accions esmentats.

 

COMPETÈNCIA: INFÀNCIA, JOVENTUT, EDUCACIÓ i UNIVERSITAT

 

PROPOSTA GLOBAL

G-001/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Que l’Ajuntament posi en marxa instruments per al foment del lleure extraescolar, per adolescents i per joves: formació de monitors, suport a entitats que organitzen activitats, ampliació i diversificació de zones infantils, parcs infantils millor equipats¡ i a prop de les escoles. Monitors als parcs exteriors (com els del programa “patis oberts”. Casals d’estiu també a l’agost.

C-54, C-164, C-207, C-252, C-394, C-489, C-543, C-566, C-567,

C-667, C-682, C-716c , C-721,

C-756, C-1146, C-1164, C-1174, C-1248,  C-1270b, C-1337, 

C-1341, C-1347, C-1349

Algunes peticions ciutadanes d’aquest àmbit s’emmarquen ja  en les accions que proposa per al PAM relatives a “mesures per assegurar l’accés d’infants i joves a activitats de lleure educatiu, cultural i esportiu”.

Veure “La ciutat de les persones”, Bloc 3; i “La ciutat de futur”, Bloc 1.

Pel que fa a les zones de joc, Santa Coloma compta actualment amb 91 àrees de jocs infantils, juvenils esportius i biosaludables.


La gratuïtat de l’accés a les instal·lacions esportives municipals per a nens/es i joves ja es troba contemplat a “La ciutat de les persones”, Bloc 10.

Val a dir també que en el cas d’Ecometròpoli, l’Ajuntament continuarà fomentant aquest instrument que combina educació i lleure per la conscienciació mediambiental.

En referència a l’extensió dels “patis oberts” a altres zones de joc, l’Ajuntament ja té dinamitzadors/es de carrer en aquest sentit que amplien l’oferta del programa “patis” organitzant jocs i dinamitzacions a places públiques exteriors.

Actualment hi ha casals esportius a l’agost i casals de suport a les famílies depenent de serveis socials. Però l’Ajuntament acull positivament la proposta de fer extensius els casals d’estiu al mes d’agost, en funció de la demanda.

L’Ajuntament no té la potestat de formar monitors/es, però sí que presta les seves instal·lacions per tal de descentralitzar i atraure aquest tipus de formació del lleure cap a Santa Coloma.

PROPOSTA GLOBAL

G-003/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Contribuir a fer una escola més inclusiva: Ampliació del projecte XELA

C-172 , C-525, C-1416

L’Ajuntament ja té prevista una acció per ampliar el projecte XELA.

Veure “La ciutat de les persones”, Bloc 3.

L’Ajuntament també ha requerit al Departament d’Ensenyament de la Generalitat l’ampliació de les unitats de suport educatiu als Centres d’Educació per una Escola Inclusiva.

PROPOSTA GLOBAL

 G-004/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Ajudes i beques a l’accés a la Universitat per als joves i a la formació en general

C-300, C-846, C-846j, C-913,

C-995.

Hi ha nombroses iniciatives ja contemplades en aquest sentit. Veure “La ciutat de futur”, Blocs 4 i 5. També, al Eix “Ciutat de les persones”, Bloc 8 s’obre la possibilitat de concessió d’ajuts municipals per a estudis universitaris de famílies amb pocs recursos.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-005/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Propostes específiques de suport, acompanyament i complementarietat a l’ensenyament de primària i secundària: socialització de llibres, col·laborar en els projectes educatius dels centres, promoure xerrades i formacions específiques per als alumnes de secundària, suport a les famílies, optimitzar les ràtios, suport al cos docent i les AMPAS, assegurar l’escolarització dels nens i nenes provinents de les famílies sense padró (sense llar). No oblidar la primera infància (- a 3).

C-654, 655, C-656, C-657, C-658, C-659, C-660, C-663, C-664,

C-665, C-666, C-668, C- 670,

C-671, C-672, C-675, C-676,

C-677, C-679, C-680, C-681,

C-846c, C-846d, C-846f-C-846h, C-846i, C-846j, C-846l, C-846m,

 C-913, C-966, C-992, C-1007,

C-1008, C-1009, C-1010, C-1011,  C-1018, C-1028, C-1086, C-1091, C-1236, C-1356, C-1448, C-1477, C-1483, C-716

La majoria de demandes ciutadanes es troben recollides als eixos “Ciutat de les persones”, Bloc 8, i “La ciutat de futur”, Blocs 4, 5, 6 i 8.

Pel que fa a la formació específica, l’Ajuntament no té competències en educació secundària però sí posa a l’abast determinats instruments de formació complementària i ajut a la inserció laboral, com per exemple, els que s’ofereixen a través de l’empresa municipal Grameimpuls.

També existeix un programa d’activitats educatives complementàries al currículum que pot ser consultat a:

http://www.gramenet.cat/temes/amb-les-persones/educacio/paecc/programa-dactivitats-educatives-complementaries-al-curriculum-2015-2016/?no_cache=1

En alguns dels aspectes destacats pels ciutadans/es, l’Ajuntament no té competències, encara que contribueix a fer pressió sobre els organismes competents: igualtat en l’atribució de beques, vetllar per la no exclusió social,  reclamar que arribin a la ciutat el major nombre de cicles formatius possibles i totes les possibilitats educatives en general, serveis complementaris d’atenció social i psicològica en situacions de risc que no atenen els organismes competents, etc.

Pel que fa a les ràtios, la seva fixació no depèn de l’Ajuntament.

També, està prevista la creació de “L’Escola de Famílies”, un espai comú per activitats adreçades a les famílies, suport, xerrades, etc.

Sobre les famílies sense padró, l’Ajuntament recorda que l’escolarització és un dret i que, en el cas de famílies sense llar, es promou l’escolarització dels nens/es mitjançant informe dels serveis socials.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-007/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Posar en marxa un número de telèfon municipal contra el maltractament escolar

C-467.

L’Estat espanyol ja preveu la posada en funcionament d’un servei d’atenció telefònica d’aquest tipus, que començarà a operar el mes de setembre.

Per la seva banda, l’Ajuntament és molt sensible a aquest fenomen tal i com es recull a la declaració institucional contra l’assetjament escolar aprovada al passat ple d’abril.

L’Ajuntament prepara també l’obertura d’un espai a la web on es puguin adreçar de forma anònima els nois/es que pateixen aquest tipus de violències que ser orientats social i emocionalment.

Finalment, i a través de la Taula d’Infància, l’Ajuntament també té prevista l’elaboració d’un protocol coordinat per a la detecció i la gestió de l’assetjament entre els i les joves, sobretot el ciber-assatjament, tal i com es recull a “La ciutat de les persones”, Bloc 6.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-008/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Realitzar un nou Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) recollint la realitat actual de Santa Coloma de forma consensuada amb els educadors de la ciutat.

C-653.

Ja està previst revisar o actualitzar el PEC vigent.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-009/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Obrir un punt d’informació juvenil i/o espai jove

C-818, C-1059, C-1445, C-1488.

Els i les joves ja disposen dos espais joves a la ciutat:

Rellotge 21:

http://www.gramenet.cat/temes/cultura/rellotge-xxi

I el Centre de Recursos per a Joves del Mas Fonollar. Per a més informació:

http://www.gramenet.cat/per-temes/cultura/mas-fonollar/

D’altra banda, l’Ajuntament té previst continuar la col·laboració en projectes per les entitats de joves i per a joves (veure “La ciutat oberta”, Bloc 4.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-010/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Fer créixer la “Ciutat Universitària”.

C-841, C-1129, C-1380.

L’Ajuntament compta amb un departament específic, depenent directament d’Alcaldia, per a les qüestions relacionades amb “ciutat universitària”. Actualment, més de 3.000 joves estudien a les diferents facultats de Santa Coloma de Gramenet. L’Ajuntament manté una relació estreta amb tots els centres universitaris presents a la ciutat.

A partir de setembre d’enguany, l’Ajuntament inaugurarà el curs amb el primer Programa d’Accions anual Ciutat Universitària que, amb una dotació de 8.000 euros treballarà per dur a terme els objectius que es plantegen a “La ciutat de futur”, Bloc 4.

D’altra banda, l’Ajuntament continua fent esforços per atraure nous estudis superiors als diferents campus de Santa Coloma o a noves ubicacions com es planteja en una de les parts de l’antic edifici de la CIBA, per exemple (veure “La ciutat per viure i conviure, Bloc 1).

 

 

 

 

 

COMPETÈNCIA: CULTURA

 

PROPOSTA GLOBAL

G-001/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promoure la música des de l’àmbit local.

C-87, C-546, C-559, C-568, C-575, C-972, C-1339, C-678

L’Ajuntament entén que la música és un element essencial de la cultura colomenca i sempre ha tingut vocació de protegir-la i promoure-la. Ara, en el nou PAM està previst incloure accions concretes com la creació d’un fons discogràfic  de talent local, donar més difusió als actes musicals a través d’una nova “guia de l’oci i la cultura” de Santa Coloma (informació de música i cultural en general) i la promoció de nous certàmens o festivals. El suport a l’Escola de Música de Can Roig i Torres és també una peça fonamental dels objectius culturals de la ciutat.

Ara per ara no està prevista una ampliació de l’Auditori.

L’Ajuntament té la voluntat de fomentar la música en directe, sempre respectant la normativa i en horaris de conveniència ja què considera que és una manera de fer que la música surti al carrer. És per això que contempla la possibilitat de desenvolupar convenis amb promotors privats petits concerts i actuacions en directe.

D’altra banda, l’Ajuntament vol recordar que és una de les seves prioritats que a la Festa Major i al cicle festiu en general es doni suport i es fomenti el talent local.

Veure “La ciutat de futur”, Bloc 1.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-003/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Creació de la filmoteca de la ciutat

C-967.

La ciutat ja compta amb serveis de visionat de pel.lícules a les seves biblioteques. Val a dir que la Biblioteca del Singuerlin compta amb un important fons filmogràfic.

Les propostes que demanaven  l’obertura d’una sala de cinema, entès com a negoci privat per a l’exhibició de pel·lícules comercials, han estat desestimades ja què l’Ajuntament no té competències. Tot i així, l’Ajuntament recorda que des de la Biblioteca Salvador Cabré (Singuerlín) s’organitzen passis gairebé setmanals, que des dels diferents departaments del consistori s’organitzen també cicles concrets de cinema (com la “Trilogia de cinema urbà” del PAM), i que l’Ajuntament col·labora activament amb entitats promotores del cinema com el Cine-Club “Imatges”, subvencionat en la seva totalitat per l’Ajuntament, i que ofereix una programació setmanal tant per nen i nenes com per adults.

L’Ajuntament també es pot plantejar activitats de cinema d’estiu a l’aire lliure.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-004/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar les biblioteques i fomentar la lectura: introduir millores tecnològiques, ampliar els horaris, obertura especial en període d’exàmens. Biblioteques més segures. Gratuïtat del préstec interbibliotecari.

C-401, C-404, C-837, C-1032,

C-1106, C-1123, C-1162, C-1218, C-1219, C-1220, C-1352, C-1369, C-1370, C-1436, C-1449, C-1450,  C-1454, C-1526

Millorar la xarxa de biblioteques és una de les prioritats de les accions de cultura previstes a “Ciutat de futur”, Bloc 1. L’Ajuntament pren nota de les necessitats de millora tecnològica esmentades per l’usuari/a i anirà aplicant-les en la mesura de la seva disponibilitat pressupostària. El mateix passa amb la reclamació de més personal per atendre els serveis de biblioteques.

Pel que fa a l’obertura especial en època d’exàmens, l’Ajuntament recorda que els estudiants tenen a la seva disposició la Sala d’Estudis del Centre de Recursos per a Joves del Mas Fonollar.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-006/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Tenir en compte els “no tan joves” a l’hora de programar el Rock Fest

C-563

L’Ajuntament considera que el programa del Rock Fest ja contempla actuacions adreçades a tots els públics. De fet, la mitjana d’edat d’assistents de l’edició passada estava entorn als 38 anys.

Pel que fa al programa, es recorda que l’actuació central de la passada edició va ser l’espectacle ofert pel Grup Scorpions en el marc de la seva gira 50 Aniversari.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-008/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Invertir en infraestructura cultural: sales per assaig, sales de reunió per la coordinació d’entitats i foment de l’intercanvi multidisciplinar i l’associació cultural o assemblees, viver de cultura al carrer, lloc de trobada i de treball amb els representants de l’Ajuntament

C-59, C-155, C-408, C-575b,

C-920, C-921, C-922, C-926,

C-928, C-930, C-1344, C-1387,

C-1571

L’Ajuntament ja posa a la disposició de les entitats culturals els seus centres cívics i altres espais municipals per a reunions i trobades. La manca d’espais disponibles a la ciutat no permet, ara per ara, concentrar tota l’activitat relativa a la cultura en un sol edifici o centre, però no es descarta en un futur si s’obren possibilitats de disponibilitat de locals.

Pel que fa a facilitar espais per a l’assaig de grups musicals, en el cas d’altres localitats, aquestes instal·lacions estan normalment ubicades en sòl industrial –del que Santa Coloma gairebé no disposa-, i depenen de la iniciativa privada donat l’alt cost que requereixen en tècnica i insonorització.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-009/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar la informació i la difusió sobre les activitats culturals a la ciutat, calendari d’esdeveniments.

C-924, C-925, C-929, C-1333,

Fins ara, l’agenda cultura que prepara l’Ajuntament i gairebé totes les activitats que arriben per a difusió són publicades a la pàgina web i al Full informatiu municipal.

També es fan publicacions específiques en determinats casos, com pot ser el programa del Teatre Sagarra o el de l’Auditori..

De tota manera, l’Ajuntament contempla la possibilitat de publicar una mena de “Guia de l’oci i la cultura a Santa Coloma”, tal i com es planteja a “La ciutat de futur”, Bloc 1.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-010/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promoure i donar a conèixer la història de la ciutat

C-303b, C-472, C-614, C-965

Els diferents fons documentals de les biblioteques municipals compten amb tot el que ha estat editat en matèria d’història de la nostra ciutat. Però és el Museu Torre Balldovina, en el qual estan previstes millores en el nou PAM (veure “La ciutat per viure i conviure, Bloc 1) on es pot tenir un contacte més directe amb el nostre passat:

http://museu.gramenet.cat/

El museu, a més de l’exposició permanent, compta amb 3 itineraris històrics per la ciutat i un itinerari literari.

També s’organitza el joc de coneixement de la ciutat i la seva història “Juguem a Santa Coloma”.

Una altra iniciativa que s’està duent a terme son les “Converses al lloc”, consistents en xerrades a l’aire lliure en els emplaçaments significatius de la nostra història.

D’altra banda, la ruta “Santa Coloma com mai l’has vist” ofereix als participants una pinzellada sobre els moments més importants de Santa Coloma des de la seva fundació fins als nostres dies.

L’Ajuntament també ofereix una petita ressenya i altres continguts sobre la història i la identitat de la ciutat a través de la seva pàgina web a:

http://www.gramenet.cat/la-ciutat/gramenet-turisme/santa-coloma/historia/

En les accions culturals del PAM s’han previst diverses iniciatives per fomentar el manteniment i la recuperació de la nostra “memòria històrica”, que ja funciona amb un programa propi:

http://www.gramenet.cat/temes/participacio/memoria-democratica/activitats/recuperem-la-memoria-historica

També s’acaba de constituir la Comissió de Memòria històrica que actualment treballa sobre un itinerari permanent senyalitzat sobre llocs relacionats amb la guerra civil i el passatge a la democràcia.

Tot i així, l’Ajuntament continuarà programant més accions i iniciatives en aquest sentit.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-011/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Preus més populars als espectacles, al teatre i a la quota de l’Escola de Música.

C-968, C-970, C-972, C-1340,

C-1436

Santa Coloma és una de les ciutats on els preus de la cultura són més assequibles. Els dos llocs culturals més emblemàtics de la ciutat, el Teatre i l’Auditori, compten amb abonaments del 50% per als ciutadans i ciutadanes que es facin  membres del “Club Sagarra” o dels “Amics de l’Auditori”.

Els altres descomptes –d’entre un 25 i un 50%- van destinats a col·lectius especials, com ara jubilats, aturats, estudiants, famílies monoparentals, AMPAS, etc.

També es publiquen al Full informatiu cupons de descompte per a determinats espectacles.

 

 

COMPETÈNCIA: DRETS SOCIALS

 

PROPOSTA GLOBAL

G-003/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar l'atenció i el servei a les persones en relació  a les millores en l'habitatge social i la lluita contra els  desnonaments

C-115, C-998

El consistori  es manté molt implicat en l'atenció a una important necessitat social com és l'habitatge i per això ja s’està portant a terme per això ha previst un conjunt d’accions com són  la mediació entre les entitats financeres i els propietaris d’habitatges, la coordinació entre els jutjats i els Serveis Socials municipals  o els serveis de l’Oficina Municipal d’Habitatge.

Veure Eix La Ciutat de les Persones I, bloc 2

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-004/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Realitzar accions que millorin el respecte per l'espai públic, la convivència i la resolució de conflictes entre el ciutadans (sorolls, cohesió social, mediació,...)

C-570, C-763, C-786. C-793,

C-795, C-1229b, C-1048, C-1066, C-1117, C-1567, C-1067, C-1070, C-306, C-964, C-1078, C-1321,

C-1324, C-1345, C-1365, C-1376

C-833, C-1318, C-1161, C-1211b

 

La corporació ja ha considerat que cal avançar i impulsar mesures i metodologies que permetin la resolució de conflictes, la gestió de l'espai públic i que mantingui els valors comunitaris i democràtics. Per això es treballa en el territori amb els serveis de mediació municipals, composat per 12 tècnics que realitzen una important tasca de coordinació amb la policia local i actuen sobre qualssevol conflicte de convivència.

Veure l'Eix La Ciutat de les Persones I, bloc 6

 

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-005/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar les ajudes a les persones més vulnerables, dependents i/o en risc d'exclusió social.

C-72, C-85, C-254b, C-283,

C-362b, C-363b, C-705, C-714,

C-717, C-817, C-846, C-846b,

C-912, C-991, C-993, C-994,

C-995, C-996, C-997, C-1054,

C-1058, C-1063, C-1079, C-1092, C-1447, C-1452, C-1467, C-1468, C-1498, C-1470, C-1016, C-1471

Per tal d'evitar la pobresa i les desigualtats l'Ajuntament promou importants accions per donar suport a les persones i les  famílies en situació de risc. Els  principals medis d’actuació són els serveis socials ,  inclusió laboral  i el suport a les entitats del tercer sector que desenvolupen projectes a la ciutat. La ciutat disposa d’un gran recurs de proximitat:  les Oficines d’Atenció a les Famílies que s’ubiquen una a cada districte.

Veure Eix La Ciutat de les Persones I, bloc 1

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-007/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Fomentar l'organització d'activitats benèfiques com poden ser els concerts musicals.

C-298, C-299

La corporació municipal col·labora amb els agents socials en l’organització de tot tipus d’activitats que signifiquin un ajut per a les persones amb més dificultats socials. Un bon exemple d’aquestes activitats és la campanya de recollida de joguines del Nadal. A més de posar a disposició de grups o entitats els diferents espais per de la ciutat  per qualsevol acció amb finalitats socials o benèfiques.

PROPOSTA GLOBAL

G-008/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Instal·lació de desfibril·ladors en els entorns dels mercats i mercats ambulants de Santa Coloma de Gramenet. per la seva alta afluència de personal.

C-574

Dintre de les accions de govern l'Ajuntament vol activar un  pla per a la ampliació  progressiva d'equips desfibril·ladors fora més enllà dels equipament sanitaris.

Veure Eix La Ciutat de les Persones, bloc 7

 

 

 

 

COMPETÈNCIA:  ESPORTS

 

PROPOSTA GLOBAL

G-001/ESP

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar el manteniment i augmentar el nombre d’instal·lacions esportives municipals disponibles per ampliar la diversitat de pràctiques esportives

C-1, C-2,  C-56, C-58, C-64, C-435, C-437, C-438, C-440, C-441,

C-445, C-446, C-453, C-476,

C-435, C-1443,

C-490, C-522, C-549, C-565,

C-715, C716e, C-797, C-853,

C-1013, C-1019, C-1020, C-1023, C-1237, C-1417, C-1429, C-1430, C-1431, C-1432, C-1494

L'Ajuntament ja treballa en un pla de manteniment i té programades la  millora funcional que permeti ampliar  els usos i activitats de les mateixes i aprofitar els espais naturals per al desenvolupament d'activitats físiques i esportives.

Veure  Eix La Ciutat de les persones II bloc 10

 

PROPOSTA GLOBAL

G-002/ESP

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Potenciar l'esport com a element essencial  per la millora de la  qualitat de vida dels ciutadans 

C-48, C-53, C-61, C-439, C-442,

C-443, C-451, C-452, C-454,

C-455, C-456, C-548, C-1012,

C-1014, C-1015, C-1270b, C-1383, C-1462,C-1542

L'exercici físic és una pràctica que contribueix a la millora de les funcions mentals, físiques i socials i l'Ajuntament conscient d'això vol que la pràctica esportiva s’estengui a la ciutadania cada vegada més. Per això ha previst diverses accions que pretenen promocionar l'esport en totes les seves besants. Veure Eix La Ciutat de les Persones II bloc 10

 

 

COMPETÈNCIA: COMERÇ

 

PROPOSTA GLOBAL

G-001/COMÇ

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Foment del petit comerç local millorant les condicions de manteniment, accessibilitat i estètiques dels locals comercials per potenciar una marca local i aportar noves formes de foment del comerç local.

C-103 ,C-296, C-399, C-531,

C-553, C-838, C-840, C-841c,

C-828, C-862, C-1043, C-1085,

C-1111, C-1120, C-1159, C-1254, C-1371, C-1373, C-1379, C-856d, C-630b, C-840b

L’Ajuntament té la voluntat de  potenciar el comerç local com element de dinamisme ciutadà per això considera en les seves accions millores urbanístiques,  ajuts a la millora dels locals, l’associacionisme comercial i a la coordinació d’accions més eficients. 

Veure Eix La Ciutat del Futur bloc 2

 

 

 

COMPETÈNCIA: OCUPACIÓ

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/OCU

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Desenvolupar mesures d’ajut als emprenedors que permetin millorar el seu potencial per al desenvolupament de la seva activitat professional, ampliar les opcions formatives professionals  i compartir espais eficientment.

C-57, C-74, C-79, C-407, C-434b,

C-543, C-624, C-635,

C-711, C-842, C-846k, C-1028,

C-1096, C-1236, C-1305, C-1461, C-1478

 

L’Ajuntament, coneixedor de les dificultats dels inicis de qualsevol activitat professional ja ofereix diversos recursos, mitjançant l’empresa municipal Grameimpuls, per afavorir la viabilitat de les projectes emprenedors, principalment formació, orientació laboral, gestió administrativa, espais de treball, ajuts econòmics, etc.

Veure Eix La Ciutat de les Persones II, bloc 9.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/OCU

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Afavorir la contractació de ciutadans i ciutadanes en situació d’atur

C-63, C-82, C-158, C-407b,

C-434b, C-539, C-624b, C-1455

El consistori porta a terme projectes de manteniment de l’espai i dels equipaments públics  que permet la contractació de forma temporal de persones aturades.

L’any 2014 l’Ajuntament, mitjançant l’empresa Municipal va tornar a aconseguir  finançament per portar a terme diversos plans d’ocupació per a més de 800 persones.

www.grameimpuls.cat/UserFiles/File/Treball_als_barris/2014/Treball%20als%20barris-2014.pdf

Veure Eix La Ciutat de les Persones II, bloc 9.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/OCU

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Impulsar l’Economia Social i Solidaria mitjançant propostes alternatives i innovadores envers els sistemes tradicionals de relació amb els diners, els bancs, els comerços, el consum i l’activitat econòmica.

 

C-630, C-631, C-632, C-633,

C-634, C-1051, C-1093, C-1095,

La corporació té un especial interès en fomentar una economia més respectuosa amb les persones i facilitador de bones pràctiques sostenibles en el sistema econòmic. 

 

També, es vol activar nous projectes per ampliar l’oferta comercial a la ciutat.

 

Veure Eix La Ciutat de les Persones II, bloc 9.

 

 

COMPETÈNCIA:  TURISME

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/TUR

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promocionar la ciutat en les diverses vessants d’interès general, especialment en els aspectes esportius, culturals i molt especialment els gastronòmics.

C-48, C-67, C-471, C-526, C-527, c-552, C-557, C-558, C-560,

C-561, C-862, C- 1327, C-1333,

Santa Coloma té diverses línies d’interès turístic que signifiquen un atractiu especial. A més de la seva diversitat en qualitat i quantitat d’esdeveniments esportius i culturals, destaca l’alt interès gastronòmic. Per a l’Ajuntament té molt d’interès l’impuls de diferents accions que pretenen desenvolupar la marca gastronòmica de la ciutat. Veure  4.3 Eix La Ciutat del Futur, bloc 3

 

 

COMPETÈNCIA: IGUALTAT

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/IG

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Destinar més recursos al Centre de les Dones

C-594.

A través de les accions específiques descrites a “La ciutat de les persones”, Bloc 5, l’Ajuntament gestiona i administra recursos per a la igualtat (ajuts assistència als infants que pateixen violències, subvencions a entitats de dones, etc.).

Pel que fa en concret al CIRD, l’Ajuntament continuarà insistint davant de la Generalitat és la necessitat d’augmentar les dotacions.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/IG

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Mesures específiques per aconseguir la igualtat de gènere en tots els àmbits: integració de les dones en el món laboral, més carrers amb noms de dones

C-914, C-916, C-917, C-918,

C-919, C-1170

L’Ajuntament ha previst dur a terme en el marc del PAM accions específiques de promoció i suport de l’emprenedoria femenina i per a la promoció de l’ocupació en general en els eixos “Ciutat de les persones”, Blocs 1 i 5.

Pel que fa a donar el nom de dones a llocs públics, existeix un acord vigent que s’està duent a terme, el darrer exemple del qual és el nomenament del passatge Júlia Romera acordat en el darrer Ple municipal.

 

 

 

 

 

COMPETÈNCIA: MOVIMENTS SOCIALS I ENTITATS CIUTADADES

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promoció i suport a les entitats i moviments ciutadans (tant les existents com les de nova creació) i les seves iniciatives

C-284, C-312b, C-480, C-485,

C-517, C-529, C-712b, C-1050,

C-1052, C-1053, C-1055, C-1056, C-1060, C-1061, C-1062, C-1076, C-1080, C-1446,C-1081,C-1082,

C-1487, C-1549, C-1558, C-815, C-926. C-1071, C-928

L’Ajuntament ve donant suport tècnic i econòmic a les entitats ciutadanes, en la mesura de la disponibilitat concreta i a més a més en el les accions recollides al PAM 2016-2019 també s’incorporen objectius i accions per millorar aquest suport tant a l’eix Ciutat Oberta-Bloc d’objectius 1, com a l’eix Ciutat de Futur-Bloc d’objectius 7 i 9.

Una de les iniciatives que ja es porten a terme amb èxit és la del Banc del Temps on, entre altres serveis, s’intercanvien petites reparacions domèstiques amb qualsevol altre servei que es pugui facilitar.

PROPOSTA GLOBAL G-002/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millora de l’oferta i continguts de les activitats i de les infraestructures dels centres cívics

C-285, C-590, C-167b, C-312c, C-1030

En les accions recollides al PAM 2016-2019 també s’incorporen objectius i accions per millorar aquests aspectes a l’eix Ciutat Oberta-Bloc d’objectius 4.

PROPOSTA GLOBAL G-003/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Racionalització dels espais, infraestructures, funcionament i ús dels equipaments cívics amb criteris de  màxim benefici públic.

C-4 a C-12, de C-14 a C-32,

C-34, de C-37 a C-47, C-93, C-101, C-102, C-105, de C-125 a C-129, de C-131 a C-138, C-141, C-142,

C-144, de C-146 a C-154, C-156, C-208, C-214, C-215, C-216,

C-218, C-219, C-221, C-222,

de C-226 a C-230, de C-232 a

C-251, C-253, C-255, de C-256 a C-282, C-292, C-305, C-320, de C-326 a C-329, de C-332 a C-338,

de C-340 a C-345, C-347, C-348,

C-350, C-351, de C-353 a C-364, de C-366 a C-388, C-391, C-487, C-573, C-640, de C-683 a 690, de C-692 a C-700, C-702, de C-724 a C-739, de C-741 a C-749, de

C-751 a C-755, C-811, C-812, de C-1183 a C-1197, C-1266, C-1268,

C-1276, C-1278, C-1279, C1287, de C-1289 a C-1304, C-1331,

C-1363, C-1364, C-1366, de

C-1395 a C-1408, C-1411, C-1522

C-1412, C-1458, C-1459, C-1460, C-1493, C-1495, de C-1503 a

C-1519, C-1554, C-1555, C-1564, C-1565

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per incidir sobre aquests aspectes a l’eix Ciutat Oberta-Bloc d’objectius 4.

 

Pel que fa a la proposta referida, directa o indirectament, amb la creació d’un espai/centre/C Cívic per a la gent gran en el barri de Santa Rosa, s’estan fent gestions per concertar acords amb entitats que disposen d’espais al barri i per tal que siguin utilitzats per la gent gran del barri.

 

En altres zones de la ciutat, on hi ha manca d’espais públics disponibles, com en el cas del barri Serra de Marina, l’Ajuntament estudia les diferents demandes de les entitats i la possibilitat d’alliberar instal·lacions a mesura que sigui possible disposar-ne.

 

PROPOSTA GLOBAL G-004/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promocionar  més  els col·lectius  Lesbià, Gai, Transsexual, Bisexual i Inter sexual (LGTBI)

 

 

C-51

L'Ajuntament té prevista la elaboració del Pla LGTBI 2017-2019 i diverses mesures i accions de foment de la diversitat.

Veure Eix La Ciutat del Futur, bloc 7

PROPOSTA GLOBAL G-005/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Voluntariat per atendre les persones vulnerables, especialment les persones grans i d’altres temes d’interès comunitari.

C-564, C-1384

 

L'Ajuntament ja està desenvolupant accions per a millorar el treball  en xarxa entre entitats, ciutadans i ciutadanes i l’administració local, com es pot veure al web municipal:   

http://www.gramenet.cat/temes/amb-les-persones/punt-del-voluntariat/el-punt/

 

 

 

 

 

&

PROPOSTA GLOBAL G-001/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Mesures per a potenciar una tinença més responsable d’animals domèstics, respectuosa amb els espais públics i alhora tenir cura del benestar animal

C-88, C-98, C-105b, C-145, C-161, C-163b, C- 168, C- 173, 173b,

C-180b, C- 186, C-186c,

C- 188b, C-194, C-196, C-195b,

C-197b, C-204, C-211c, C-365,

C-413, C-426b, C-504, C-577,

C-758, C-771, C-772, C-775,

C-778, C-779, C-780, C-785,

C-794, C-799, C-839, C-983,

C-1035, C-1126, C-1212, C-1213, C-1217, C-1224, C-1226, C-1234, C-1238,  C-1244b, 1245, C-1247, C-1249, C-1250, C-1255, C-1265, C-1275,  C-1277c, C-1288,

C-1417b, C-1489, C-1541, C-1543, C-1556.

L’Ajuntament comprèn i comparteix la preocupació ciutadana i, en el marc del nou PAM, proposa mesures com l’elaboració d’Un Pla d’Acció sobre Civisme, així com accions concretes per promoure la tinença responsable d’animals. També es troba en estudi la implementació de tres noves zones d’esbarjo per a gossos, ja què l’Ajuntament creu que, per motius d’espai, salubritat i benestar dels gossos, cal optar pel model de recollida cívica individual i per les zones d’esbarjo en comptes de la instal·lació de pipicans.

L’accés dels animals de companyia als espais públics ja es troba regulat a la llei catalana, que és d’aplicació al municipi.

D’altra banda, ja existeix un registre obligatori municipal d’animals on hi ha censats actualment al voltant de 5.300 gossos, però l’Ajuntament acull positivament la idea de donar més informació sobre drets i deures de la tinença d’animals en el moment del registre, i l’aplicarà quan s’aprovin les disposicions definitives de l’ordenança de civisme que es troba en curs de preparació.

Pel que fa als gossos sense morrió, l’Ajuntament –en base a la llei espanyola PPP (sigles en castellà de gossos potencialment perillosos)- ja persegueix i castiga les possibles infraccions que, en aquest cas i en tots els referits a tinença responsable, sempre poden comptar amb la col·laboració ciutadana per ser detectades.

L’Ajuntament controla les colònies de gats a través d’un cos establert d’una quarantena de cuidadors/es que són els únics autoritzats, mitjançant carnet oficial, a nodrir els animals segons un cens d’espais establert.  Aquestes persones s’encarreguen també de la dignificació dels espais ocupats per les colònies, en coordinació amb les brigades de neteja. L’Ajuntament també duu a terme campanyes d’esterilització per controlar la població de gats.

Sobre les propostes que demanen expositors de bosses per recollida d’excrements, val a dir que l’Ajuntament ja va fer una prova pilot en aquest sentit amb resultats poc positius degut al robatori de les bosses i els actes de vandalisme contra els expositors.

Per més informació sobre mesures previstes en el PAM en aquest àmbit, veure “La Ciutat per viure i conviure”, Bloc 5.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Potenciar una ciutat més “cívica”: preveure sancions contra els comportaments incívics, educar en el civisme i en els valors de convivència, actuar des dels barris, reunions veïnals sobre civisme, cursos a les escoles

C-62, C-119, C-119b, C-120c, C-130, C-157, C-163, C-181, C-183, C-191, C-193, C-197,

C-200, C-209, C-325, C-397, C-414, C-425,

C-551, C-555, C-564, C-710, C-740, C-761,

C-769,  C-775, C-783, C-785, C-788, C-789,

C-795, C-801, C-804, C-836,  C-850, C-860,

C-933, C-964, C-1036, C-1044, C-1100,

C-1125, C-1140, C-1160, C-1182, C-1207,

C-1209, C-1218, C-1229b, C-1231, C-1236,

C-1244, C-1261, C-1277c, C-1273, C-1321,

C-1326, C-1394, C-1423, C-1482, C-1484.

L’Ajuntament està en la fase final d’elaboració del nou Pla de Civisme, que es sotmetrà a un procés ampli de participació ciutadana. Aquest Pla  contindrà una Ordenança específica de Civisme en la qual s’està estudiant la possibilitat d’incorporar sancions o bé mesures alternatives com ara la imposició d’hores de treball cívic o social als infractors/es.

 

Veure “La Ciutat per viure i conviure”,

PROPOSTA GLOBAL G-003/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar la neteja de la ciutat: equilibri entre barris, especial atenció a zones sensibles (passatges i carrers més amagats, perifèria), fregar més sovint els carrers, control de l’ús de productes químics que poden causar emmetzinament, augment de les freqüències de pas dels equips de neteja del carrer, millor imatge dels edificis, neteja de les deposicions de coloms.

C-73, C-88, C-106, C-109, C-117, C-120b, C-143, C-166, C-175,

C-188, C-190, C-210, C-210b,

C-211, C-254, C-400, C-403, 

C-509, C-723, C-758, C-760,

C-761, C-770, C-772, C-783,

C-787, C-801, C-809, C-810,

C-851b, C-851c, C-949, C-962,

C-1034, C-1040,

C-1167, C-1199, C-1202, 1227b, C-1231, C-1245, C-1277 b,

C-1360, C-1385, C-1391, C-1433, C-1434, C-1480, C-1541, C-1556.

L’Ajuntament coincideix en la necessitat d’un entorn saludable, net i agradable. Tot i així, considera que la millor mesura és la prevenció i el foment del civisme. Per això s’està dissenyant un Pla d’Acció sobre Civisme, que inclourà una ordenança municipal. També està previst en dates properes la renovació de l’Acord Ciutadà per la Neteja, així com el desenvolupament de campanyes de conscienciació veïnal.

Els carrers de Santa Coloma estan sotmesos a un escombrat diari, i es fan neteges amb aigua de manera rotativa (dues cisternes cada nit i una durant el dia).

També es promouran més accions específiques de neteja en mercats, solars, àrees de protecció contra incendis i gestió de plagues.

Veure “La ciutat per viure i conviure”. Bloc 5.

Pel que fa a la presència de verí als carrers, cal dir que no és l’Ajuntament qui disposa aquests productes a la via pública. Tot i així, vista la inquietud de la ciutadania en aquest punt, s’introduiran mesures en marc del nou Pla de Civisme.

Pel que fa a millorar la imatge dels edificis, el pla de millora dels barris conté mesures en aquest sentit:

http://www.gramenet.cat/temes/territori/millorem-el-nostre-barri/

Pels que fa als grafits, Santa Coloma és especialment sensible amb aquest tema. Hi ha un servei de neteja  dos dies a la setmana i s’està preparant un pla de xoc per a detectar punts conflictius en cada districte.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-004/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Dissenyar un mapa de “punts negres” de neteja de la ciutat

C-961

Els serveis de l’Ajuntament ja treballen amb una zonificació d’àrees sensibles en qüestions relacionades amb la neteja: recollida de mobles, desbordament de contenidors, servei d’hidronetejadores. De tota manera, es considera que el millor mètode per evitar les zones sensibles és fomentant el civisme.

PROPOSTA GLOBAL G-005/CIV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Regular el joc de pilota en els espais públics. Es creen problemes de convivència i hi ha accidents.

C-1148

Actualment no existeix una ordenança específica o una regulació sobre el joc de pilota en els espais públics, però es pot plantejar alguna mesura dins del nou Pla de civisme (com per exemple, el joc amb pilota tova).

 

 

COMPETÈNCIA: MEDI AMBIENT i ECOLOGIA URBANA

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/MA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar el medi ambient de la ciutat en general: eficiència de recursos, sostenibilitat, lluita contra la contaminació de les aigües i la contaminació atmosfèrica. Destinar més recursos pressupostaris. Fer més campanyes de conscienciació ambiental.

C-92, C-111, C-122c, C-211b,

C-489, C-511, C-582, C-610,

C-611,  C-719, C-883,

C-979, C-981, C-1102, C-1203,

C-1264, C-1421.

L’Ajuntament comparteix aquest sentir general i ja treballa des de diversos àmbits per aconseguir una ciutat més sostenible, per exemple acaba d’aprovar el nou Pla de Qualitat de l’Aire.

Veure “La Ciutat per viure i conviure, Bloc 6.

Pel que fa la riu, l’organisme competent és la Diputació, a qui l’Ajuntament ha adreçat diverses demandes referides a neteja i manteniment.

La qualitat de l’aigua per a consum humà, que a Santa Coloma és millor que a altres municipis de l’AMB, és competència de la Generalitat.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/MA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Ciutat més verda: Ampliar l’ús dels horts urbans a la ciutadania en general, com a element educatiu per nens i nenes i d’integració entre comunitats, estudiar convenis amb els propietaris de solars públics per instal·lar horts urbans,  incentivar els jardins verticals als balcons, substituir el ciment als parcs per la gespa, més arbres sobretot als parcs. Reforestació, vigilància de les arrels, control de podes i restauració ecològica.

C-99, C-119d, C-122b, C186b,

C-205, C-409, C-410, C-412,

C-495, C-488, C-545, C-552,

C-584, C-589, C-616, C-617,

C-617b, C-641, C-777, C-782c,

C-788, C-940, C-1258 c, C-1261, C-1269, C-1335, C-1428.

L’Ajuntament té previst consolidar i ampliar el projecte dels horts urbans en el marc del nou PAM i considera que la majoria de propostes ciutadanes es podrien integrar.

Veure “La Ciutat per viure i conviure, Bloc 6.

Pel que fa a la proposta d’augmentar els horts urbans amb d’altres solars no municipals, l’Ajuntament ja està duent a terme iniciatives en aquest àmbit, com per exemple  les negociacions que manté amb REGESA.

El programa “horts urbans” ocupa jubilats/des i entitats socials ens els tres solars habilitats (una d’elles treballa justament en la integració d’immigrants/es). Els nens i nenes, per contra, tenen la formació sobre “hort urbà” en les instal·lacions d’Ecometròpoli, encara que l’Ajuntament acull positivament la proposta de treballar amb els més petits en els tres horts urbans disponibles com a element d’educació intergeneracional.

S’accepta la proposta de buscar fórmules per incentivar els balcons amb accions concretes (ex. Concurs).

L’Ajuntament renovarà i augmentarà la plantació d’arbres en els parcs. Les podes que es realitzen són les regulars: a l’hivern i a l’estiu. Pel que fa al tema de les arrels, els serveis de via pública i medi ambient ja han iniciat un pla per districtes amb la finalitat d’anar substituint aquests arbres i arreglar el paviment.

Sobre la gespa als parcs, l’Ajuntament intenta buscar altres elements “verds” més sostenibles, ja que el manteniment de la gespa demana gran quantitat de reg i l’ús de substàncies químiques.

Pel que fa a la major demanda de presència d’agents forestals, l’Ajuntament no és competent en la matèria.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/MA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Més grans parcs i àmplies zones verdes. Millorar-ne el manteniment.

C-119d, C-121, C-211d, C-213,

C-484, C-547, C-716d,

C-758, C-809b, C-856b, C-974,

C-986, C-1166, C-1182, C-1221b, C-1222, C-1222c, C-1223,

C-1253b.

L’Ajuntament té previst realitzar tasques de millora i manteniment dels grans espais verds existents, però, llevat dels projectes de Can Zam i dels que contempla el Pla de la “Pinta Verda” ja inclosos en el PAM, Santa Coloma no disposa de nous espais amplis on establir grans parcs de nova construcció.

http://www.gramenet.cat/temes/territori/pinta-verda/

Això no treu que les àrees urbanes que es vagin alliberant d’uns altres usos es puguin destinar a augmentar les zones verdes dins de la ciutat, tal i com preveu l’esmentat projecte de la Pinta Verda i altres projectes urbanístics previstos als barris.

 

Pel que fa a la reforestació de la Serra de Marina, els competents són el Consorci i la Generalitat. L’Ajuntament és competent per a la zona periurbana, on ja s’organitzen campanyes de treball i neteja  anti-incendis, i on hi ha diversos programes de plantació d’arbres organitzats amb les escoles.

 

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-006/MA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar l’índex de recollida selectiva dels residus.

C-176, C-211, C-977, C-1046,

C-1111, C-1136, C-1434.

L’Ajuntament creu que és essencial anar vers un model de recollida selectiva integral i té previst en el proper PAM incrementar les mesures de recollida selectiva  i fomentar-la també a través d’instruments de conscienciació i de regulació propis o aliens, com el Pla de Civisme. Es contempla també la instal·lació progressiva de nous contenidors.

Veure “La ciutat per viure i conviure”, Bloc 4.

Pel que fa al  model de recollida selectiva de Tiana (esmentat en una petició ciutadana), tal i com es pot veure en la guia publicada a:

http://www.portaaporta.cat/documents/arxiu_portaaporta_56.pdf

és un model aplicable per a municipis de menys de 5.000 habitants. En el cas de Santa Coloma, un sistema porta a porta seria ara per ara difícilment sostenible amb una població de 117.000 habitants.

L’ampliació del nombre de contenidors a la ciutat és un problema d’espai i cada nova ubicació ha de ser tractada amb els veïns i veïnes de la zona, tal i com es fa cada cop que arriba una demanda a través de les regidories de districte. S’han demanat subvencions a la Generalitat per noves instal·lacions més sostenibles i s’està a l’espera de respostes.

Pel que fa als contenidors adaptats, actualment Santa Coloma ja compta amb alguns d’aquests dipòsits amb maneta. La seva ubicació es va realitzar gràcies a l’assessorament de l’organització CEMFIS i està previst tornar-los a demanar col·laboració per a una possible ampliació del número d’aquest contenidors. Tota persona que manifesti la voluntat de tenir-ne un a prop de casa seva per pot adreçar una demanda a través de la seva regidoria de districte.

 

 

COMPETÈNCIA: SEGURETAT CIUTADANA

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/SEG

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar la seguretat ciutadana a Santa Coloma: incrementar la plantilla de policia local, més agents a peu i més proximitat, millorar la il·luminació, atenció especial als parcs i àrees de joc infantils, vigilància dels “carteristes”, robatoris a domicili i actes vandàlics sobre vehicles. Millor seguretat viària.

C-80, C-90,  C-96, C-109, C-114, C-115b, C-122, C-139, C-143,

C-162, C-167, C-171, C-178,

C-179, C-184, C-185,  C-189,

C-189b, C-193b, C-195, C199,

C-254c, C-427, C-479, 

C-503, C-723, C-761, C-774,

C-776, C-782, C-784, C-787,

C-794, C-798, C-800, C-852,

C-856, C-937, C-985, C-1035,

C-1038, C-1099, C-1101, C-1105, C-1144, C-1143, C-1156, C-1157, C-1199c, C-1201, 

C-1204, C-1227, C-1233, C-1235, C-1242, C-1267, C-1270, C-1280, C-1281, C-1282, C-1283, C-1284, C-1285, C-1368, C-1413, C-1439, C-1490, C-1491, C-1524, C-1525, C-1526, C-1528, C-1537, C-1539, C-1544, C-1550, C-1551, C-805, C-1158, C-1045, C-1202b,

C-1225b, C-119e, C-120d, C-123,

C-193b, C-491, C-518, C-1274

Segons les darreres dades disponibles la ciutat de Santa Coloma de Gramenet té uns nivells de seguretat 10 punts millor que la mitjana de l'entorn metropolità. Tot i això l'Ajuntament portarà a terme actuacions en l'àmbit de la seguretat ciutadana per mantenir i millorar aquests nivells i sobretot per millorar la percepció dels ciutadans i ciutadanes. Així per exemple el Pla d'Actuació Municipal recollirà mesures com són l'ampliació de la plantilla actual de la Policia Local dins de les capacitats pressupostàries, incrementant la presència de la dona al Cos. També es posaran en marxa actuacions dirigides a millorar la proximitat de la policia local, com pot ser a través de les noves tecnologies (recentment es va posar en funcionament una pàgina de Facebook de la Policia Local per tal de donar informació rellevant del servei) o també amb més patrullatge a peu, així com establir un Pla de formació en policia de proximitat i comunitària. També es portaran a terme accions concretes d'atenció a zones d'oci nocturn, s'estudiarà la instal·lació de càmeres de videovigilància en aquells punts més sensibles de la ciutat, i es portaran a terme actuacions des d'altres àmbits per afavorir la sensació de seguretat com poden ser el disseny urbanístic i l'enllumenat públic. Pel que fa a la millora de la seguretat viària, cal esmentar que en els darrers 5 anys els ferits greus han disminuït un 66’6% i tenim un índex pràcticament nul de mortalitat en accident de trànsit.

En l’actualitat disposem d’un pla de seguretat viària vigent fins l’any 2018 el qual es revisarà en el seu venciment.

 

Veure “La ciutat per viure i conviure”, Bloc 6.

Pel que fa a les peticions referides al servei de bombers, cal dir que aquest depèn de la Generalitat i que la policia local, encara que hi col·labora, no incideix en l’organització d’aquest cos.

 

 

 

COMPETÈNCIA: MOBILITAT I ACCESIBILITAT 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar l’accessibilitat i la mobilitat a algunes zones de la ciutat amb fortes pendents .

C-3, C-99b, C-583, C-808, C-876

C-1005, C-1119, C-1110, C-431

C-1153, C-1165, C-807

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/MOB

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar transport públic i revisar itineraris

C-99c, C-187b, C-430, C-481,

C-607, C-608, C-757, C-864,

C-884, C-896, C-948, C-1004,

C-1133, C-1264, C-1128, C-1169  

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

Pel que fa a les propostes d’incorporar a la xarxa el tramvia cal dir que aquesta decisió no depèn de la voluntat municipal  sinó de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità).

A més a més, algunes propostes molt concretes seran tractades en la regidoria de districte corresponent 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-004/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Carrils bici i Bicing

C-112, C-169, C-180, C-206,

C-534, C-802, C-869, C-870,

C-871, C-875, C-899, C-932,

C-1003, C-1149, C-1168, C-1181, C-1325, C-802b, C-988

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat, pendent d’aprovació, recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-005/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Facilitats per l’aparcament  (com ara incorporant targetes de residents, definint àrees verdes ,...) 

C-119c, C-119f, C-120,  C-540, 

C-935, C-1239, C-1241, C-1256b, C-1560, C-945

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-006/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Racionalització de la xarxa viària i senyalística per aconseguir  pacificació del trànsit, seguretat, 

C-187, C-389, C-415, C-434,

C-602, C-459, C-603, C-750,

C-897, C-119e, C-863, C-877

C-851, C-894, C-1130, C-1150,

C-1152, C-1216b, C-1217b, C-867

C-1221, C-1221b, C-1223b,

C-1233b, C-1287d, C-1426b

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-007/MOB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Canvis en el model de mobilitat

C-885, C-886, C-887, C-891,

C-892, C-893, C-894, C-895,

C-900, C-1378, C-782b, C-878,

C-879, C-903, C-902

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

 

COMPETÈNCIA: URBANISME

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/URB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Urbanització i peatonalització de carrers (Banús Baixa, Mn Jacint Verdaguer, Sant Lluís, Masnou, Sant Just, J Garreta, Cabrera, Menorca, Pl Baró, Mas Fonollar, Torras i Bages, Canigó, Francesc  Julià, Roger de Llúria, Sant Eduard, Monturiol,...)

C-50, C-113, C-120e,  C-194,

C-323, C-406, C-492, C-523,

C-500, C-501, C-550, C-638,

C-806, C-835, C-856c, C-942, 

C-1107, C-1108, C-1127, C-1164, C-1172, C-1176, C-1287b, C-1306, C-1481, C-420, C-835b, C-832,

C-483, C-806c, C-600, C-597,

C-596, C-601

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquests aspectes a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 1 i 3.

 

 

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/URB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Urbanitzar Can Zam

C-65, C-100, C-110, C-182, C-213, C-562, C-598, C-803, C-1222b,

C-1225, C-1256, C-1269b, C-1456,  C-1528, C-213b

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquest tema a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 4.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/URB

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Urbanitzar Parc Moragues

C-91, C-505,  C-1263,

L’Ajuntament manté en aquest mandat la intenció de resoldre la urbanització d’aquest espai sempre i quan finalitzi la construcció del parking (impossible si no es resolen els procediments judicials en marxa degut a la fallida de les empreses que estaven construint el parking).

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-005/URB

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Utilització d’equipaments i espais sense ús.

C-593, C-766, C-1198, C-1222c,

C-1223, C-1226b, C-1237b,

C-1243, C-1252,

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquest tema a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 1, que plantegen accions en els espais de titularitat municipal. 

 

 

COMPETÈNCIA: HABITATGE

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/HAB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Rehabilitació de nuclis de la ciutat, d'edificis   i habitatges

C-198, C-620, C-934, C-1104,

C-1134, C-1216, C-1261, C-1277, C-1476, C-1286, C-1413,

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquest tema a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 2

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/HAB

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Augmentar el parc d'habitatge disponible i assequible (habitatges buits al mercat de lloguer) i lluita contra les ocupacions

C-493, C-712, C-762, C-792,

C-813, C-959, C-998, C-1039,

C- 1241b,  C-1381, C-1388,

C-1262, C-1424, C-1530, C-1531, C-434d,

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per abordar aquest tema a l’eix Ciutat per Viure i Conviure -Bloc d’objectius 2

 

COMPETÈNCIA: VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar les condicions d’ accessibilitat dels carrers  (amplada voreres, entrada a comerços, serveis públics,...)

C-35, C-170, C-202, C-406b,

C-417b, C-424, C-592, C-768,

C-781, C-790, C-868, C-1006,

C-1109, C-1112, C-1118, C-1135,

C-1141, C-1151, C-1155, C-1259,

C-434c, C-1210, C-1154    

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3

Algunes propostes molt concretes seran tractades en la regidoria de districte corresponent 

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Eliminació d’obstacles a les voreres

C-24, C-94, C-118, C-202, C-421, C-588, C-788, C-791b, C-806b,

C-880, C-881,  C- 1109, C-1139,

C-1206, C-1229, C-1251, C-1259,      

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

Algunes propostes molt concretes seran tractades en la regidoria de districte corresponent 

PROPOSTA GLOBAL G-003/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Regulació  de l’ocupació de la via pública (p.ex. terrasses de bar,...) 

C-790, C-910

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

D’altra banda ja existeix normativa reguladora d’ocupació de la via pública i de terrasses com es pot veure a: https://oiac.gramenet.cat:10003/CercadorOIAC/fitxa.aspx?lngIdFitxa=7581&mode=l&lang=ca#

http://www.gramenet.cat/temes/amb-les-persones/comerc-i-mercats/comerc/normativa-comercial/ordenanca-mucicipal-de-terrasses/

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-005/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Ordenació del cablejat i instal·lacions de les companyies subministradores 

C-422, C-429, C-938, C-1229

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

Es disposa d’una anàlisi centrat en el districte III que permetrà  abordar aquestes problemàtiques i que s’estendrà paulatinament a la resta de districtes. A més a més, en els nous projectes d’urbanització de carrers ja es contempla l’adequació de tots aquests elements. 

PROPOSTA GLOBAL G-006/VPA

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Manteniment de carrers, voreres i mobiliari urbà  

C-97, C-289, C-315, C-458, C-987,

C-1121, C-870, C-874, C-1109,

C-1122, C-1137, C-1214, C-1529,

C-586, C-904, C-905, C-906, C-907, C-908, C-911, C-976, C-980

Les accions proposades per al PAM 2016-2019 i en el Pla de Mobilitat pendent d’aprovació recullen la gran majoria d’aquestes propostes com es pot veure a l’eix Ciutat per Viure i Conviure  Bloc d’objectius 3.

 

COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ, TRANPARÈNCIA I NOVES TECNOLOGIES   

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/COM

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Increment dels instruments de participació i transparència i pressupostos participatius.

C-290, C-291, C-313, C-626,

C-625, C-706, C-707, C-821, C857, C-1535, C-1536, C-1546, C-1548.

L’Ajuntament disposa d’un Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern obert que es troba en plena implementació i que cobrirà aquestes demandes ciutadanes. També està previst dur a terme processos participatius pels pressupostos anuals, llevat de la campanya 2016 on no es van poder celebrar degut a la Llei electoral. L’Ajuntament ha publicat la Guia Fàcil de la Participació on es troben recollits tots aquest instruments.

Per a més informació:

http://www.gramenet.cat/temes/participacio/govern-obert/participacio-ciutadana/

Veure també “Ciutat oberta”, Blocs 1 i 2 on es recullen les mesures proposades per la ciutadania.

En referència a la demanda de referèndums, el Reglament Municipal ja ho contempla en els termes de la llei catalana, que s’ha d’acabar de definir.

Pel que fa a la proposta concreta rebuda de fer pública l’assignació econòmica de les subvencions a entitats de menys de 3.000 euros, val a dir que, encara que la Llei no obliga a fer-ho, l’Ajuntament no ho descarta en el marc de la nova reestructuració de la web i el portal de transparència. Tot i així, qualsevol ciutadà/na que vulgui rebre aquest tipus d’informació pot accedir-hi directament a través dels instruments de dret a la informació que es posen a l’abast de la ciutadania.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/COM

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar la comunicació de l’Ajuntament: facilitar el contacte amb els ciutadans i estar més a l’escolta de les necessitats, millorar la web, agilitzar simplificar els tràmits, avançar en l’administració electrònica,  ajudar la gent gran o la que no té accés internet, millorar els QUI, fer un pla d’arxiu que faciliti el dret a la informació, replantejar els horaris de l’OIAC i agilitzar l’atenció al ciutadà.

C-301, C-302, C-309, C-318,

C-321, C-428, C-433, C-469,

C-468, C-547, C-470, C-480,

C-544, C-627, C-628, C-629,

C-767, C-816, C-819, C-820,

C-822, C-823, C-824, C-825,

C-826, C-827, C-927, C-1090,

C-1214c, C-1323, C-1438, 

C-1472, C-1474, C-1475, C-1492, C-1500, C-1501, C-1521, C-1532, C-1533, C-1534, C-1538, C-1548, C-1561, C-309b, C-544

Aquestes demandes ciutadanes ja s’estan duent a terme o s’estan millorant a través dels instruments descrits a “La ciutat oberta”, Blocs 1, 2 i 3, que passaran a formar part del nou PAM.

Respecte a la informació sobre actes i agenda de la ciutat, l’Ajuntament, a més de la web, ofereix aquests serveis a través de la publicació setmanal del Full informatiu, que es reparteix pels 6 districtes.

Pel que fa a d’instal·lació d’un espai a l’OIAC per les associacions de veïns, l’Ajuntament intentarà canalitzar les instàncies presentades per AAVV  a través de la Direcció de Participació, que s’ocupa de Regidories de Districte i que crearà una “finestreta OIAC” per les AAVV.

Respecte a les peticions de què l’enquesta del PAM estigui disponible en versió castellana, en tot moment ho ha estat, tal i com s’informava a la mateixa carpeta, a la web, i als diferents materials del PAM.

L’Ajuntament també continuarà les seves accions per a ajudar la població sensible a tenir millor accés a internet i a lluitat contra l’escletxa digital”. Hi ha mesures específiques contemplades en els quatre eixos del PAM.

Pel que fa al QUI, l’Ajuntament ja proposa mesures de millora en els Blocs d’accions esmentats.

 

COMPETÈNCIA: INFÀNCIA, JOVENTUT, EDUCACIÓ i UNIVERSITAT

 

PROPOSTA GLOBAL

G-001/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Que l’Ajuntament posi en marxa instruments per al foment del lleure extraescolar, per adolescents i per joves: formació de monitors, suport a entitats que organitzen activitats, ampliació i diversificació de zones infantils, parcs infantils millor equipats¡ i a prop de les escoles. Monitors als parcs exteriors (com els del programa “patis oberts”. Casals d’estiu també a l’agost.

C-54, C-164, C-207, C-252, C-394, C-489, C-543, C-566, C-567,

C-667, C-682, C-716c , C-721,

C-756, C-1146, C-1164, C-1174, C-1248,  C-1270b, C-1337, 

C-1341, C-1347, C-1349

Algunes peticions ciutadanes d’aquest àmbit s’emmarquen ja  en les accions que proposa per al PAM relatives a “mesures per assegurar l’accés d’infants i joves a activitats de lleure educatiu, cultural i esportiu”.

Veure “La ciutat de les persones”, Bloc 3; i “La ciutat de futur”, Bloc 1.

Pel que fa a les zones de joc, Santa Coloma compta actualment amb 91 àrees de jocs infantils, juvenils esportius i biosaludables.


La gratuïtat de l’accés a les instal·lacions esportives municipals per a nens/es i joves ja es troba contemplat a “La ciutat de les persones”, Bloc 10.

Val a dir també que en el cas d’Ecometròpoli, l’Ajuntament continuarà fomentant aquest instrument que combina educació i lleure per la conscienciació mediambiental.

En referència a l’extensió dels “patis oberts” a altres zones de joc, l’Ajuntament ja té dinamitzadors/es de carrer en aquest sentit que amplien l’oferta del programa “patis” organitzant jocs i dinamitzacions a places públiques exteriors.

Actualment hi ha casals esportius a l’agost i casals de suport a les famílies depenent de serveis socials. Però l’Ajuntament acull positivament la proposta de fer extensius els casals d’estiu al mes d’agost, en funció de la demanda.

L’Ajuntament no té la potestat de formar monitors/es, però sí que presta les seves instal·lacions per tal de descentralitzar i atraure aquest tipus de formació del lleure cap a Santa Coloma.

PROPOSTA GLOBAL

G-003/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Contribuir a fer una escola més inclusiva: Ampliació del projecte XELA

C-172 , C-525, C-1416

L’Ajuntament ja té prevista una acció per ampliar el projecte XELA.

Veure “La ciutat de les persones”, Bloc 3.

L’Ajuntament també ha requerit al Departament d’Ensenyament de la Generalitat l’ampliació de les unitats de suport educatiu als Centres d’Educació per una Escola Inclusiva.

PROPOSTA GLOBAL

 G-004/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Ajudes i beques a l’accés a la Universitat per als joves i a la formació en general

C-300, C-846, C-846j, C-913,

C-995.

Hi ha nombroses iniciatives ja contemplades en aquest sentit. Veure “La ciutat de futur”, Blocs 4 i 5. També, al Eix “Ciutat de les persones”, Bloc 8 s’obre la possibilitat de concessió d’ajuts municipals per a estudis universitaris de famílies amb pocs recursos.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-005/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Propostes específiques de suport, acompanyament i complementarietat a l’ensenyament de primària i secundària: socialització de llibres, col·laborar en els projectes educatius dels centres, promoure xerrades i formacions específiques per als alumnes de secundària, suport a les famílies, optimitzar les ràtios, suport al cos docent i les AMPAS, assegurar l’escolarització dels nens i nenes provinents de les famílies sense padró (sense llar). No oblidar la primera infància (- a 3).

C-654, 655, C-656, C-657, C-658, C-659, C-660, C-663, C-664,

C-665, C-666, C-668, C- 670,

C-671, C-672, C-675, C-676,

C-677, C-679, C-680, C-681,

C-846c, C-846d, C-846f-C-846h, C-846i, C-846j, C-846l, C-846m,

 C-913, C-966, C-992, C-1007,

C-1008, C-1009, C-1010, C-1011,  C-1018, C-1028, C-1086, C-1091, C-1236, C-1356, C-1448, C-1477, C-1483, C-716

La majoria de demandes ciutadanes es troben recollides als eixos “Ciutat de les persones”, Bloc 8, i “La ciutat de futur”, Blocs 4, 5, 6 i 8.

Pel que fa a la formació específica, l’Ajuntament no té competències en educació secundària però sí posa a l’abast determinats instruments de formació complementària i ajut a la inserció laboral, com per exemple, els que s’ofereixen a través de l’empresa municipal Grameimpuls.

També existeix un programa d’activitats educatives complementàries al currículum que pot ser consultat a:

http://www.gramenet.cat/temes/amb-les-persones/educacio/paecc/programa-dactivitats-educatives-complementaries-al-curriculum-2015-2016/?no_cache=1

En alguns dels aspectes destacats pels ciutadans/es, l’Ajuntament no té competències, encara que contribueix a fer pressió sobre els organismes competents: igualtat en l’atribució de beques, vetllar per la no exclusió social,  reclamar que arribin a la ciutat el major nombre de cicles formatius possibles i totes les possibilitats educatives en general, serveis complementaris d’atenció social i psicològica en situacions de risc que no atenen els organismes competents, etc.

Pel que fa a les ràtios, la seva fixació no depèn de l’Ajuntament.

També, està prevista la creació de “L’Escola de Famílies”, un espai comú per activitats adreçades a les famílies, suport, xerrades, etc.

Sobre les famílies sense padró, l’Ajuntament recorda que l’escolarització és un dret i que, en el cas de famílies sense llar, es promou l’escolarització dels nens/es mitjançant informe dels serveis socials.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-007/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Posar en marxa un número de telèfon municipal contra el maltractament escolar

C-467.

L’Estat espanyol ja preveu la posada en funcionament d’un servei d’atenció telefònica d’aquest tipus, que començarà a operar el mes de setembre.

Per la seva banda, l’Ajuntament és molt sensible a aquest fenomen tal i com es recull a la declaració institucional contra l’assetjament escolar aprovada al passat ple d’abril.

L’Ajuntament prepara també l’obertura d’un espai a la web on es puguin adreçar de forma anònima els nois/es que pateixen aquest tipus de violències que ser orientats social i emocionalment.

Finalment, i a través de la Taula d’Infància, l’Ajuntament també té prevista l’elaboració d’un protocol coordinat per a la detecció i la gestió de l’assetjament entre els i les joves, sobretot el ciber-assatjament, tal i com es recull a “La ciutat de les persones”, Bloc 6.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-008/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Realitzar un nou Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) recollint la realitat actual de Santa Coloma de forma consensuada amb els educadors de la ciutat.

C-653.

Ja està previst revisar o actualitzar el PEC vigent.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-009/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Obrir un punt d’informació juvenil i/o espai jove

C-818, C-1059, C-1445, C-1488.

Els i les joves ja disposen dos espais joves a la ciutat:

Rellotge 21:

http://www.gramenet.cat/temes/cultura/rellotge-xxi

I el Centre de Recursos per a Joves del Mas Fonollar. Per a més informació:

http://www.gramenet.cat/per-temes/cultura/mas-fonollar/

D’altra banda, l’Ajuntament té previst continuar la col·laboració en projectes per les entitats de joves i per a joves (veure “La ciutat oberta”, Bloc 4.

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-010/INJUV

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Fer créixer la “Ciutat Universitària”.

C-841, C-1129, C-1380.

L’Ajuntament compta amb un departament específic, depenent directament d’Alcaldia, per a les qüestions relacionades amb “ciutat universitària”. Actualment, més de 3.000 joves estudien a les diferents facultats de Santa Coloma de Gramenet. L’Ajuntament manté una relació estreta amb tots els centres universitaris presents a la ciutat.

A partir de setembre d’enguany, l’Ajuntament inaugurarà el curs amb el primer Programa d’Accions anual Ciutat Universitària que, amb una dotació de 8.000 euros treballarà per dur a terme els objectius que es plantegen a “La ciutat de futur”, Bloc 4.

D’altra banda, l’Ajuntament continua fent esforços per atraure nous estudis superiors als diferents campus de Santa Coloma o a noves ubicacions com es planteja en una de les parts de l’antic edifici de la CIBA, per exemple (veure “La ciutat per viure i conviure, Bloc 1).

 

 

 

 

 

COMPETÈNCIA: CULTURA

 

PROPOSTA GLOBAL

G-001/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promoure la música des de l’àmbit local.

C-87, C-546, C-559, C-568, C-575, C-972, C-1339, C-678

L’Ajuntament entén que la música és un element essencial de la cultura colomenca i sempre ha tingut vocació de protegir-la i promoure-la. Ara, en el nou PAM està previst incloure accions concretes com la creació d’un fons discogràfic  de talent local, donar més difusió als actes musicals a través d’una nova “guia de l’oci i la cultura” de Santa Coloma (informació de música i cultural en general) i la promoció de nous certàmens o festivals. El suport a l’Escola de Música de Can Roig i Torres és també una peça fonamental dels objectius culturals de la ciutat.

Ara per ara no està prevista una ampliació de l’Auditori.

L’Ajuntament té la voluntat de fomentar la música en directe, sempre respectant la normativa i en horaris de conveniència ja què considera que és una manera de fer que la música surti al carrer. És per això que contempla la possibilitat de desenvolupar convenis amb promotors privats petits concerts i actuacions en directe.

D’altra banda, l’Ajuntament vol recordar que és una de les seves prioritats que a la Festa Major i al cicle festiu en general es doni suport i es fomenti el talent local.

Veure “La ciutat de futur”, Bloc 1.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-003/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Creació de la filmoteca de la ciutat

C-967.

La ciutat ja compta amb serveis de visionat de pel.lícules a les seves biblioteques. Val a dir que la Biblioteca del Singuerlin compta amb un important fons filmogràfic.

Les propostes que demanaven  l’obertura d’una sala de cinema, entès com a negoci privat per a l’exhibició de pel·lícules comercials, han estat desestimades ja què l’Ajuntament no té competències. Tot i així, l’Ajuntament recorda que des de la Biblioteca Salvador Cabré (Singuerlín) s’organitzen passis gairebé setmanals, que des dels diferents departaments del consistori s’organitzen també cicles concrets de cinema (com la “Trilogia de cinema urbà” del PAM), i que l’Ajuntament col·labora activament amb entitats promotores del cinema com el Cine-Club “Imatges”, subvencionat en la seva totalitat per l’Ajuntament, i que ofereix una programació setmanal tant per nen i nenes com per adults.

L’Ajuntament també es pot plantejar activitats de cinema d’estiu a l’aire lliure.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-004/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar les biblioteques i fomentar la lectura: introduir millores tecnològiques, ampliar els horaris, obertura especial en període d’exàmens. Biblioteques més segures. Gratuïtat del préstec interbibliotecari.

C-401, C-404, C-837, C-1032,

C-1106, C-1123, C-1162, C-1218, C-1219, C-1220, C-1352, C-1369, C-1370, C-1436, C-1449, C-1450,  C-1454, C-1526

Millorar la xarxa de biblioteques és una de les prioritats de les accions de cultura previstes a “Ciutat de futur”, Bloc 1. L’Ajuntament pren nota de les necessitats de millora tecnològica esmentades per l’usuari/a i anirà aplicant-les en la mesura de la seva disponibilitat pressupostària. El mateix passa amb la reclamació de més personal per atendre els serveis de biblioteques.

Pel que fa a l’obertura especial en època d’exàmens, l’Ajuntament recorda que els estudiants tenen a la seva disposició la Sala d’Estudis del Centre de Recursos per a Joves del Mas Fonollar.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-006/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Tenir en compte els “no tan joves” a l’hora de programar el Rock Fest

C-563

L’Ajuntament considera que el programa del Rock Fest ja contempla actuacions adreçades a tots els públics. De fet, la mitjana d’edat d’assistents de l’edició passada estava entorn als 38 anys.

Pel que fa al programa, es recorda que l’actuació central de la passada edició va ser l’espectacle ofert pel Grup Scorpions en el marc de la seva gira 50 Aniversari.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-008/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Invertir en infraestructura cultural: sales per assaig, sales de reunió per la coordinació d’entitats i foment de l’intercanvi multidisciplinar i l’associació cultural o assemblees, viver de cultura al carrer, lloc de trobada i de treball amb els representants de l’Ajuntament

C-59, C-155, C-408, C-575b,

C-920, C-921, C-922, C-926,

C-928, C-930, C-1344, C-1387,

C-1571

L’Ajuntament ja posa a la disposició de les entitats culturals els seus centres cívics i altres espais municipals per a reunions i trobades. La manca d’espais disponibles a la ciutat no permet, ara per ara, concentrar tota l’activitat relativa a la cultura en un sol edifici o centre, però no es descarta en un futur si s’obren possibilitats de disponibilitat de locals.

Pel que fa a facilitar espais per a l’assaig de grups musicals, en el cas d’altres localitats, aquestes instal·lacions estan normalment ubicades en sòl industrial –del que Santa Coloma gairebé no disposa-, i depenen de la iniciativa privada donat l’alt cost que requereixen en tècnica i insonorització.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-009/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar la informació i la difusió sobre les activitats culturals a la ciutat, calendari d’esdeveniments.

C-924, C-925, C-929, C-1333,

Fins ara, l’agenda cultura que prepara l’Ajuntament i gairebé totes les activitats que arriben per a difusió són publicades a la pàgina web i al Full informatiu municipal.

També es fan publicacions específiques en determinats casos, com pot ser el programa del Teatre Sagarra o el de l’Auditori..

De tota manera, l’Ajuntament contempla la possibilitat de publicar una mena de “Guia de l’oci i la cultura a Santa Coloma”, tal i com es planteja a “La ciutat de futur”, Bloc 1.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-010/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promoure i donar a conèixer la història de la ciutat

C-303b, C-472, C-614, C-965

Els diferents fons documentals de les biblioteques municipals compten amb tot el que ha estat editat en matèria d’història de la nostra ciutat. Però és el Museu Torre Balldovina, en el qual estan previstes millores en el nou PAM (veure “La ciutat per viure i conviure, Bloc 1) on es pot tenir un contacte més directe amb el nostre passat:

http://museu.gramenet.cat/

El museu, a més de l’exposició permanent, compta amb 3 itineraris històrics per la ciutat i un itinerari literari.

També s’organitza el joc de coneixement de la ciutat i la seva història “Juguem a Santa Coloma”.

Una altra iniciativa que s’està duent a terme son les “Converses al lloc”, consistents en xerrades a l’aire lliure en els emplaçaments significatius de la nostra història.

D’altra banda, la ruta “Santa Coloma com mai l’has vist” ofereix als participants una pinzellada sobre els moments més importants de Santa Coloma des de la seva fundació fins als nostres dies.

L’Ajuntament també ofereix una petita ressenya i altres continguts sobre la història i la identitat de la ciutat a través de la seva pàgina web a:

http://www.gramenet.cat/la-ciutat/gramenet-turisme/santa-coloma/historia/

En les accions culturals del PAM s’han previst diverses iniciatives per fomentar el manteniment i la recuperació de la nostra “memòria històrica”, que ja funciona amb un programa propi:

http://www.gramenet.cat/temes/participacio/memoria-democratica/activitats/recuperem-la-memoria-historica

També s’acaba de constituir la Comissió de Memòria històrica que actualment treballa sobre un itinerari permanent senyalitzat sobre llocs relacionats amb la guerra civil i el passatge a la democràcia.

Tot i així, l’Ajuntament continuarà programant més accions i iniciatives en aquest sentit.

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-011/CULT

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Preus més populars als espectacles, al teatre i a la quota de l’Escola de Música.

C-968, C-970, C-972, C-1340,

C-1436

Santa Coloma és una de les ciutats on els preus de la cultura són més assequibles. Els dos llocs culturals més emblemàtics de la ciutat, el Teatre i l’Auditori, compten amb abonaments del 50% per als ciutadans i ciutadanes que es facin  membres del “Club Sagarra” o dels “Amics de l’Auditori”.

Els altres descomptes –d’entre un 25 i un 50%- van destinats a col·lectius especials, com ara jubilats, aturats, estudiants, famílies monoparentals, AMPAS, etc.

També es publiquen al Full informatiu cupons de descompte per a determinats espectacles.

 

 

COMPETÈNCIA: DRETS SOCIALS

 

PROPOSTA GLOBAL

G-003/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar l'atenció i el servei a les persones en relació  a les millores en l'habitatge social i la lluita contra els  desnonaments

C-115, C-998

El consistori  es manté molt implicat en l'atenció a una important necessitat social com és l'habitatge i per això ja s’està portant a terme per això ha previst un conjunt d’accions com són  la mediació entre les entitats financeres i els propietaris d’habitatges, la coordinació entre els jutjats i els Serveis Socials municipals  o els serveis de l’Oficina Municipal d’Habitatge.

Veure Eix La Ciutat de les Persones I, bloc 2

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-004/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Realitzar accions que millorin el respecte per l'espai públic, la convivència i la resolució de conflictes entre el ciutadans (sorolls, cohesió social, mediació,...)

C-570, C-763, C-786. C-793,

C-795, C-1229b, C-1048, C-1066, C-1117, C-1567, C-1067, C-1070, C-306, C-964, C-1078, C-1321,

C-1324, C-1345, C-1365, C-1376

C-833, C-1318, C-1161, C-1211b

 

La corporació ja ha considerat que cal avançar i impulsar mesures i metodologies que permetin la resolució de conflictes, la gestió de l'espai públic i que mantingui els valors comunitaris i democràtics. Per això es treballa en el territori amb els serveis de mediació municipals, composat per 12 tècnics que realitzen una important tasca de coordinació amb la policia local i actuen sobre qualssevol conflicte de convivència.

Veure l'Eix La Ciutat de les Persones I, bloc 6

 

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-005/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar les ajudes a les persones més vulnerables, dependents i/o en risc d'exclusió social.

C-72, C-85, C-254b, C-283,

C-362b, C-363b, C-705, C-714,

C-717, C-817, C-846, C-846b,

C-912, C-991, C-993, C-994,

C-995, C-996, C-997, C-1054,

C-1058, C-1063, C-1079, C-1092, C-1447, C-1452, C-1467, C-1468, C-1498, C-1470, C-1016, C-1471

Per tal d'evitar la pobresa i les desigualtats l'Ajuntament promou importants accions per donar suport a les persones i les  famílies en situació de risc. Els  principals medis d’actuació són els serveis socials ,  inclusió laboral  i el suport a les entitats del tercer sector que desenvolupen projectes a la ciutat. La ciutat disposa d’un gran recurs de proximitat:  les Oficines d’Atenció a les Famílies que s’ubiquen una a cada districte.

Veure Eix La Ciutat de les Persones I, bloc 1

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL

G-007/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Fomentar l'organització d'activitats benèfiques com poden ser els concerts musicals.

C-298, C-299

La corporació municipal col·labora amb els agents socials en l’organització de tot tipus d’activitats que signifiquin un ajut per a les persones amb més dificultats socials. Un bon exemple d’aquestes activitats és la campanya de recollida de joguines del Nadal. A més de posar a disposició de grups o entitats els diferents espais per de la ciutat  per qualsevol acció amb finalitats socials o benèfiques.

PROPOSTA GLOBAL

G-008/DSO

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Instal·lació de desfibril·ladors en els entorns dels mercats i mercats ambulants de Santa Coloma de Gramenet. per la seva alta afluència de personal.

C-574

Dintre de les accions de govern l'Ajuntament vol activar un  pla per a la ampliació  progressiva d'equips desfibril·ladors fora més enllà dels equipament sanitaris.

Veure Eix La Ciutat de les Persones, bloc 7

 

 

 

 

COMPETÈNCIA:  ESPORTS

 

PROPOSTA GLOBAL

G-001/ESP

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millorar el manteniment i augmentar el nombre d’instal·lacions esportives municipals disponibles per ampliar la diversitat de pràctiques esportives

C-1, C-2,  C-56, C-58, C-64, C-435, C-437, C-438, C-440, C-441,

C-445, C-446, C-453, C-476,

C-435, C-1443,

C-490, C-522, C-549, C-565,

C-715, C716e, C-797, C-853,

C-1013, C-1019, C-1020, C-1023, C-1237, C-1417, C-1429, C-1430, C-1431, C-1432, C-1494

L'Ajuntament ja treballa en un pla de manteniment i té programades la  millora funcional que permeti ampliar  els usos i activitats de les mateixes i aprofitar els espais naturals per al desenvolupament d'activitats físiques i esportives.

Veure  Eix La Ciutat de les persones II bloc 10

 

PROPOSTA GLOBAL

G-002/ESP

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Potenciar l'esport com a element essencial  per la millora de la  qualitat de vida dels ciutadans 

C-48, C-53, C-61, C-439, C-442,

C-443, C-451, C-452, C-454,

C-455, C-456, C-548, C-1012,

C-1014, C-1015, C-1270b, C-1383, C-1462,C-1542

L'exercici físic és una pràctica que contribueix a la millora de les funcions mentals, físiques i socials i l'Ajuntament conscient d'això vol que la pràctica esportiva s’estengui a la ciutadania cada vegada més. Per això ha previst diverses accions que pretenen promocionar l'esport en totes les seves besants. Veure Eix La Ciutat de les Persones II bloc 10

 

 

COMPETÈNCIA: COMERÇ

 

PROPOSTA GLOBAL

G-001/COMÇ

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Foment del petit comerç local millorant les condicions de manteniment, accessibilitat i estètiques dels locals comercials per potenciar una marca local i aportar noves formes de foment del comerç local.

C-103 ,C-296, C-399, C-531,

C-553, C-838, C-840, C-841c,

C-828, C-862, C-1043, C-1085,

C-1111, C-1120, C-1159, C-1254, C-1371, C-1373, C-1379, C-856d, C-630b, C-840b

L’Ajuntament té la voluntat de  potenciar el comerç local com element de dinamisme ciutadà per això considera en les seves accions millores urbanístiques,  ajuts a la millora dels locals, l’associacionisme comercial i a la coordinació d’accions més eficients. 

Veure Eix La Ciutat del Futur bloc 2

 

 

 

COMPETÈNCIA: OCUPACIÓ

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/OCU

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Desenvolupar mesures d’ajut als emprenedors que permetin millorar el seu potencial per al desenvolupament de la seva activitat professional, ampliar les opcions formatives professionals  i compartir espais eficientment.

C-57, C-74, C-79, C-407, C-434b,

C-543, C-624, C-635,

C-711, C-842, C-846k, C-1028,

C-1096, C-1236, C-1305, C-1461, C-1478

 

L’Ajuntament, coneixedor de les dificultats dels inicis de qualsevol activitat professional ja ofereix diversos recursos, mitjançant l’empresa municipal Grameimpuls, per afavorir la viabilitat de les projectes emprenedors, principalment formació, orientació laboral, gestió administrativa, espais de treball, ajuts econòmics, etc.

Veure Eix La Ciutat de les Persones II, bloc 9.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/OCU

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Afavorir la contractació de ciutadans i ciutadanes en situació d’atur

C-63, C-82, C-158, C-407b,

C-434b, C-539, C-624b, C-1455

El consistori porta a terme projectes de manteniment de l’espai i dels equipaments públics  que permet la contractació de forma temporal de persones aturades.

L’any 2014 l’Ajuntament, mitjançant l’empresa Municipal va tornar a aconseguir  finançament per portar a terme diversos plans d’ocupació per a més de 800 persones.

www.grameimpuls.cat/UserFiles/File/Treball_als_barris/2014/Treball%20als%20barris-2014.pdf

Veure Eix La Ciutat de les Persones II, bloc 9.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-003/OCU

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Impulsar l’Economia Social i Solidaria mitjançant propostes alternatives i innovadores envers els sistemes tradicionals de relació amb els diners, els bancs, els comerços, el consum i l’activitat econòmica.

 

C-630, C-631, C-632, C-633,

C-634, C-1051, C-1093, C-1095,

La corporació té un especial interès en fomentar una economia més respectuosa amb les persones i facilitador de bones pràctiques sostenibles en el sistema econòmic. 

 

També, es vol activar nous projectes per ampliar l’oferta comercial a la ciutat.

 

Veure Eix La Ciutat de les Persones II, bloc 9.

 

 

COMPETÈNCIA:  TURISME

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/TUR

 

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promocionar la ciutat en les diverses vessants d’interès general, especialment en els aspectes esportius, culturals i molt especialment els gastronòmics.

C-48, C-67, C-471, C-526, C-527, c-552, C-557, C-558, C-560,

C-561, C-862, C- 1327, C-1333,

Santa Coloma té diverses línies d’interès turístic que signifiquen un atractiu especial. A més de la seva diversitat en qualitat i quantitat d’esdeveniments esportius i culturals, destaca l’alt interès gastronòmic. Per a l’Ajuntament té molt d’interès l’impuls de diferents accions que pretenen desenvolupar la marca gastronòmica de la ciutat. Veure  4.3 Eix La Ciutat del Futur, bloc 3

 

 

COMPETÈNCIA: IGUALTAT

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/IG

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Destinar més recursos al Centre de les Dones

C-594.

A través de les accions específiques descrites a “La ciutat de les persones”, Bloc 5, l’Ajuntament gestiona i administra recursos per a la igualtat (ajuts assistència als infants que pateixen violències, subvencions a entitats de dones, etc.).

Pel que fa en concret al CIRD, l’Ajuntament continuarà insistint davant de la Generalitat és la necessitat d’augmentar les dotacions.

 

 

 

PROPOSTA GLOBAL G-002/IG

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Mesures específiques per aconseguir la igualtat de gènere en tots els àmbits: integració de les dones en el món laboral, més carrers amb noms de dones

C-914, C-916, C-917, C-918,

C-919, C-1170

L’Ajuntament ha previst dur a terme en el marc del PAM accions específiques de promoció i suport de l’emprenedoria femenina i per a la promoció de l’ocupació en general en els eixos “Ciutat de les persones”, Blocs 1 i 5.

Pel que fa a donar el nom de dones a llocs públics, existeix un acord vigent que s’està duent a terme, el darrer exemple del qual és el nomenament del passatge Júlia Romera acordat en el darrer Ple municipal.

 

 

 

 

 

COMPETÈNCIA: MOVIMENTS SOCIALS I ENTITATS CIUTADADES

 

PROPOSTA GLOBAL G-001/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promoció i suport a les entitats i moviments ciutadans (tant les existents com les de nova creació) i les seves iniciatives

C-284, C-312b, C-480, C-485,

C-517, C-529, C-712b, C-1050,

C-1052, C-1053, C-1055, C-1056, C-1060, C-1061, C-1062, C-1076, C-1080, C-1446,C-1081,C-1082,

C-1487, C-1549, C-1558, C-815, C-926. C-1071, C-928

L’Ajuntament ve donant suport tècnic i econòmic a les entitats ciutadanes, en la mesura de la disponibilitat concreta i a més a més en el les accions recollides al PAM 2016-2019 també s’incorporen objectius i accions per millorar aquest suport tant a l’eix Ciutat Oberta-Bloc d’objectius 1, com a l’eix Ciutat de Futur-Bloc d’objectius 7 i 9.

Una de les iniciatives que ja es porten a terme amb èxit és la del Banc del Temps on, entre altres serveis, s’intercanvien petites reparacions domèstiques amb qualsevol altre servei que es pugui facilitar.

PROPOSTA GLOBAL G-002/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Millora de l’oferta i continguts de les activitats i de les infraestructures dels centres cívics

C-285, C-590, C-167b, C-312c, C-1030

En les accions recollides al PAM 2016-2019 també s’incorporen objectius i accions per millorar aquests aspectes a l’eix Ciutat Oberta-Bloc d’objectius 4.

PROPOSTA GLOBAL G-003/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Racionalització dels espais, infraestructures, funcionament i ús dels equipaments cívics amb criteris de  màxim benefici públic.

C-4 a C-12, de C-14 a C-32,

C-34, de C-37 a C-47, C-93, C-101, C-102, C-105, de C-125 a C-129, de C-131 a C-138, C-141, C-142,

C-144, de C-146 a C-154, C-156, C-208, C-214, C-215, C-216,

C-218, C-219, C-221, C-222,

de C-226 a C-230, de C-232 a

C-251, C-253, C-255, de C-256 a C-282, C-292, C-305, C-320, de C-326 a C-329, de C-332 a C-338,

de C-340 a C-345, C-347, C-348,

C-350, C-351, de C-353 a C-364, de C-366 a C-388, C-391, C-487, C-573, C-640, de C-683 a 690, de C-692 a C-700, C-702, de C-724 a C-739, de C-741 a C-749, de

C-751 a C-755, C-811, C-812, de C-1183 a C-1197, C-1266, C-1268,

C-1276, C-1278, C-1279, C1287, de C-1289 a C-1304, C-1331,

C-1363, C-1364, C-1366, de

C-1395 a C-1408, C-1411, C-1522

C-1412, C-1458, C-1459, C-1460, C-1493, C-1495, de C-1503 a

C-1519, C-1554, C-1555, C-1564, C-1565

En les accions recollides al PAM 2016-2019 s’incorporen objectius i accions per incidir sobre aquests aspectes a l’eix Ciutat Oberta-Bloc d’objectius 4.

 

Pel que fa a la proposta referida, directa o indirectament, amb la creació d’un espai/centre/C Cívic per a la gent gran en el barri de Santa Rosa, s’estan fent gestions per concertar acords amb entitats que disposen d’espais al barri i per tal que siguin utilitzats per la gent gran del barri.

 

En altres zones de la ciutat, on hi ha manca d’espais públics disponibles, com en el cas del barri Serra de Marina, l’Ajuntament estudia les diferents demandes de les entitats i la possibilitat d’alliberar instal·lacions a mesura que sigui possible disposar-ne.

 

PROPOSTA GLOBAL G-004/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Promocionar  més  els col·lectius  Lesbià, Gai, Transsexual, Bisexual i Inter sexual (LGTBI)

 

 

C-51

L'Ajuntament té prevista la elaboració del Pla LGTBI 2017-2019 i diverses mesures i accions de foment de la diversitat.

Veure Eix La Ciutat del Futur, bloc 7

PROPOSTA GLOBAL G-005/MEC

PROPOSTES CONCRETES DE REFERÈNCIA

OBSERVACIONS

Voluntariat per atendre les persones vulnerables, especialment les persones grans i d’altres temes d’interès comunitari.

C-564, C-1384

 

L'Ajuntament ja està desenvolupant accions per a millorar el treball  en xarxa entre entitats, ciutadans i ciutadanes i l’administració local, com es pot veure al web municipal:   

http://www.gramenet.cat/temes/amb-les-persones/punt-del-voluntariat/el-punt/