L’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha dut a terme un procés participatiu, de reflexió i de debat amb la ciutadania i les entitats, per revisar el model de participació ciutadana.

El nou Reglament de participació ciutadana i govern obert és el document que defineix i regula els canals de relació entre l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els ciutadans a l’hora de definir i aplicar les polítiques públiques municipals.

Els canvis socials i l’experiència en participació viscuda a la ciutat en els últims anys ha estat la base per modificar el model participatiu, per fer-lo més eficaç i eficient.

Cal un marc conceptual que incorpori la participació ciutadana no tan sols com una eina o un mitjà, sinó com la base del sistema polític democràtic. La participació ciutadana ha de ser present en totes les dimensions de la democràcia.

Amb tot això, el nou Reglament és el fruit de totes les aportacions recollides durant d’aquest procés de treball conjunt per configurar un sistema de relacions entre l’administració i la ciutadania més interactiu i més participatiu.