El Comitè de Garanties es troba actualment en estat d’inhibició degut a la coincidència del període electoral amb a dimissió de la Sra Padrós i la voluntat de renúncia expressada als membres per part del Sr. Valls. Un cop constituït el nou consistori, es buscarà la fórmula de continuïtat adequada atès que només queda un membre en actiu i que, segons el Reglament de Participació, no s’especifica un nombre mínim de components d’aquest òrgan.

El Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern Obert de Santa Coloma de Gramenet (2015),  preveu la creació d'un Comitè de Garanties, amb l'objectiu de vetllar pel funcionament correcte dels canals de participació i pel compliment de les obligacions legals en matèria de transparència i bon govern en l’àmbit de l'actuació municipal.´

El Comitè de Garanties estarà format per un màxim de cinc membres designats per l’alcaldessa a proposta de les entitats ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet. Com requisit indispensable, aquestes persones han de ser de reconeguda solvència tècnica o professional en l’àmbit com les ciències polítiques, la comunicació i la participació ciutadana i els drets socials.

Membres del Comitè de Garanties (vigent des de 25 de gener de 2018)

  • Sr. Josep María Cortés Martí
  • Sr. Manel Valls Bauça
  • Sra. Blanca Padrós Amat (va presentar la seva renúncia el 25 de març de 2019)

Les reclamacions presentades sobre qualsevol actuació administrativa que vulneri els drets o els procediments establerts en Reglament Municipal de Participació Ciutadana i Govern Obert s’han d’adreçar al citat Comitè.

El procediment d'actuació s'ha d'iniciar a petició de la persona interessada, a qui el Comitè haurà d’escoltar primerament per després cridar a compareixença les persones relacionades amb els fets presentats. També pot accedir a la documentació administrativa relacionada amb el tema. Ha d’emetre el seu judici de valor que ha de fonamentar, recomanant l’adopció de l’acte administratiu escaient el qual haurà de formalitzar-se en un termini màxim de 10 dies.

En cas que l’Ajuntament no accepti la recomanació proposada, la persona interessada podrà presentar el recurs corresponent.

Per contactar amb el comitè:

Presentant instància a  l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, dilluns, dimecres i divendres, de 9:00 a 14:30 hores i dimarts i dijous, de 9:00 a 17:30 hores. Es recomana cita prèvia al telèfon 93 462 40 90 o a través d'aquest web municipal