Tot Programa d’Acció Municipal es composa d’objectius i del llistat d’accions concretes. Aquests objectius i accions es deriven de les propostes que la ciutadania va validar a través del programa electoral de l’opció de govern que va obtenir el suport majoritari.

El procés participatiu serveix, doncs, per donar prioritat als objectius validats i completar, amb noves propostes ciutadanes si s’escau, les propostes d’accions derivades del programa. L’instrument utilitzat per obtenir els resultats són les enquestes i el debat públic.

Infografia PAM

Fase prèvia d'esborrany

Aquesta primera etapa es va desenvolupar entre els mesos de setembre i desembre del 2015, de manera interna per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament. Va consistir en la configuració dels objectius dels quatre eixos de treball descrits anteriorment (La Ciutat oberta, La Ciutat per viure i conviure, La Ciutat de les persones i La Ciutat de futur). En aquesta primera etapa, l’Ajuntament no va incorporar propostes noves d’acció per a cada objectiu, a l’espera de recollir quines seran les prioritats dels ciutadans i ciutadanes per a cada àrea.

Fase de recollida de prioritats i propostes ciutadanes

A través dels instruments i les activitats del procés participatiu que us detallarem, l’Ajuntament s’adreça a la ciutadania per tal de saber en quin ordre de prioritat entén que s’han de tractar els objectius presentats.
En aquesta fase, cadascuna de les àrees tècniques de l’Ajuntament informa a la ciutadania, en el marc de la seva activitat de PAM, de les accions derivades de la programació de govern validada amb el procés electoral, i de quin calendari es preveu per dur-les a terme al llarg del mandat.  Les accions presentades en aquest sentit, no són propostes noves, sinó que, com dèiem, s’emmarquen en els compromisos derivats del programa electoral validat per la ciutadania.

Els ciutadans i ciutadanes, per la seva banda, poden aportar també noves propostes d’accions sobre necessitats o millores que cal dur a terme en cadascun dels eixos de treball. És a dir, la fase de recollida té una doble vessant:
Es recull l’opinió de la ciutadania sobre quins objectius són prioritaris per la ciutat i en quin ordre han de ser aplicats.
Es recullen, en un apartat especial de l’enquesta i durant les diferents activitats, noves propostes d’acció concretes o idees que la ciutadania aporta per acomplir cadascun dels objectius presentats.

La fase de recollida es duu a terme durant el procés participatiu, de gener a abril.

Fase d'avaluació

En aquesta fase, l’equip de PAM comptabilitza i tipifica les aportacions recollides en la fase anterior per la preparació de la Memòria del procés participatiu. En el Fòrum ciutadà (activitat de cloenda), es presenten les dades relatives a les prioritats decidides per la ciutadania i, en un exercici de corresponsabilització, es consulta els participants sobre l’admissibilitat de les propostes concretes rebudes (en funció del seu interès general, competència municipal, etc).
 
Aquestes tasques es duran a terme durant el mes d’abril.
 
A la fi del procés, es presentarà una Memòria del Procés Participatiu en la qual, amb total transparència, es donaran a conèixer els resultats obtinguts en les enquestes de priorització, les dades quantitatives de referència, i el resultat qualitatiu de les diferents propostes presentades pels ciutadans. Totes les propostes presentades de forma nominal tindran una resposta de l’Ajuntament o seran qualificades, en aquesta primera Memòria, de “pendents d’estudi” segons la seva complexitat. En tot cas, les respostes finals s’aniran incloent al document de Memòria final que es publicarà a la web municipal.

Fase d'aprovació

Un cop recollides les propostes ciutadanes, el PAM torna als serveis tècnics de l’Ajuntament per a la configuració dels objectius finals i la determinació de les diferents accions plurianuals.

Per tant, l’aprovació del text definitiu del Pla d’Acció Municipal 2016-2019 està prevista per al Ple de finals d’abril – finals de maig 2016.