Foto del fòrum de cloenda

En aquesta secció us hi presentem el resultat final del procés participatiu. Totes les propostes que s'han recollit i que s'han organitzat en diferents tipus. El Fòrum ciutadà celebrat el dissabte 9 d'abril va tancar aquest procés i va presentar les propostes que es va votar i la resta agrupades per tipologia.

Durant el procés participatiu s’han distribuït quatre qüestionaris coincidint amb els quatre eixos de treball proposats per l’equip de govern: La Ciutat de les Persones, La Ciutat per Viure i Conviure, L Ciutat Oberta i La Ciutat del Futur. S’han recollit 3.417 qüestionaris que van estar disponibles en més de 20 equipaments públics, en el punt mòbil i també a la web municipal.

Els 4 eixos de treball agrupen un total de 92 objectius que han estat valorats en cada qüestionari pel nivell d’importància que cada ciutadà ha considerat.

Aquesta és la llista dels objectius que han aconseguit la major valoració de “Molt Important”:

 • Atendre els infants i els adolescents víctimes de la violència masclista.  
 • Vetllar per garantir condicions dignes de vida per a les persones grans i/o dependents.
 • Vetllar per la qualitat dels serveis públics de salut a la ciutat.      
 • Avançar cap a una societat més igualitària i lliure de violències masclistes.       
 • Reforçar les acciones a favor de les dones en situació de violències masclistes.
 • Afavorir la incorporació dels i les joves al mercat laboral.
 • Garantir l'assistència universal als serveis essencials per a la infància i joventut.          
 • Treballar en favor de la igualtat d'oportunitats per a la infància i la joventut.    
 • Garantir l'educació per avançar en la igualtat d'oportunitats.      
 • Reforçar l'escolarització millorant la planificació i l'oferta educativa.    

Si considerem cadascun dels eixos de treball el objectius que tenen la valoració d’importància més nombrosa és la següent:

La Ciutat per Viure i Conviure

 • Mantenir la lluita contra la implantació de la MAT.
 • Impulsar accions per a la millora de la neteja a la ciutat.
 • Protegir i millorar els espais naturals.
 • Mantenir i millorar els nivells de seguretat ciutadana i viària.
 • Contribuir a la millora del medi ambient.
 • Protegir i millorar els espais verds.
 • Aprofitar equipaments públics en desús per ubicar-hi nous recursos i serveis.
 • Promoure l'accessibilitat.
 • Promoure la coresponsabilitat i la convivència a la ciutat.
 • Millorar el manteniment de l'espai i els equipaments públic

La Ciutat del Futur

 • Promoure l'erradicació de qualsevol tipus de discriminació o atemptat contra la igualtat i la dignitat de les persones.
 • Treballar amb les famílies per la transmissió de valors positius als infants.
 • Promoure la participació activa dels i de les joves.
 • Garantir els serveis d'informació, assessorament i orientació adreçats al jovent.
 • Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social de les persones LGTBI.
 • Treballar per un nou model d'oci i lleure que doni resposta a les necessitats del col•lectiu jove.
 • Sensibilitzar la ciutadania en el consum responsable i la cultura de la pau.
 • Fomentar la innovació del comerç local.
 • Impulsar la col•laboració en xarxa de totes les entitats en favor d'una educació d'igualtat.
 • Consolidar la marca "Ciutat universitària" per al progrés social i econòmic.

La Ciutat de les Persones

 • Atendre els infants i els adolescents víctimes de la violència masclista.
 • Vetllar per garantir condicions dignes de vida per a les persones grans i/o dependents.
 • Vetllar per la qualitat dels serveis públics de salut a la ciutat.
 • Avançar cap a una societat més igualitària i lliure de violències masclistes.
 • Reforçar les acciones a favor de les dones en situació de violències masclistes.
 • Afavorir la incorporació dels i les joves al mercat laboral.
 • Garantir l'assistència universal als serveis essencials per a la infància i joventut.
 • Treballar en favor de la igualtat d'oportunitats per a la infància i la joventut.
 • Garantir l'educació per avançar en la igualtat d'oportunitats.
 • Reforçar l'escolarització millorant la planificació i l'oferta educativa.

La Ciutat Oberta

 • Millorar la gestió de les queixes i suggeriments dels ciutadans/es.
 • Fomentar el valor de la transparència en la cultura administrativa.
 • Fer que els Centres Cívics siguin espais oberts al barri de relació, solidaritat i participació.
 • Comptar amb la participació ciutadana en tots els plans i/o estratègies de la ciutat.
 • Participar dels moviments socials que fomentin valors positius, d'igualtat i de justícia social a la ciutat.
 • Ajudar a la gestió de les necessitats dels barris des de la proximitat i la transversalitat.
 • Millorar l'accés a la informació municipal.
 • Cercar noves formes de participació i corresponsabilitat ciutadana.
 • Millorar els instruments tecnològics per un Ajuntament més proper.
 • Enfortir el teixit associatiu i potenciar-ne la relació amb els barris de la ciutat.