Resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

En compliment del que es preveu a l'apartat h) de l'article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquesta pàgina trobareu la relació de resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

El criteri que s’utilitza per publicar les sentencies és el que estableix l’article 40 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública:

“Artículo 40

Relevancia pública de las resoluciones administrativas y judiciales

1. A los efectos de la letra h) del artículo 10.1 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, para valorar la existencia de la relevancia pública de las resoluciones administrativas y judiciales, las administraciones públicas deben tener en consideración, entre otros:

a) el valor, el volumen y la cantidad de los bienes o servicios afectados o potencialmente afectados;

b) la afectación a la vigencia o interpretación de las disposiciones de carácter general;

c) la incidencia sobre cualquiera de los bienes jurídicos y las materias referidos en los artículos 36 a 38 de este decreto;

d) el establecimiento de un cambio o una novedad en la doctrina jurídica precedente;

e) la afectación o interés de la ciudadanía en general, más allá de la afectación o interés de las partes implicadas directamente en el procedimiento o proceso, y

f) la incidencia en materias en relación con las que el ordenamiento jurídico prevé la acción pública, entre otros.

2. Se deben entender por resoluciones judiciales definitivas que afectan las personas obligadas al cumplimiento de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, las sentencias judiciales firmes dictadas por cualquier órgano jurisdiccional y que tengan por objeto el cumplimiento o el incumplimiento de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, por parte de las personas responsables.

3. A estos efectos, se debe publicar un resumen o extracto del contenido de estas resoluciones administrativas y judiciales, así como un enlace al texto íntegro.

4. La publicación se debe efectuar con la anonimización previa de la información sobre las personas físicas.”

Any 2021

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon Decret 30-12-21

Resolució 30-12-2021. JCA. Contenciós. Reclamació quantitat. Interposat per la representació de Gas Natural Sur SDG, SA i Gas Natural Servicios SDG, SA contra la desestimació de les Reclamacions fefaents presentades per GNSUR i per GNS davant l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en concepte de facturacions de subministrament d’electricitat i gas natural emeses i no abonades per un import total de 109.142,89 €. Desistiment actora i arxiu.

299 KB
icon Sentencia 10-03-2021

Resolució 10-03-2021. TSJC. Contenciós. Impugnació de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la concreció de nous equipaments assistencials en L’Eix Monturiol i en l’àmbit Vistalegre del municipi de Santa Coloma de Gramenet. Desestimació del recurs presentat.

234 KB

Any 2020

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon Interlocutòria 26-02-20

Resolució 26-02-2020. JCA. Contenciós. Contractació. Impugnació per CABBSA OBRAS Y SERVICIOS, SA, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 9 d’abril de 2019, que aprova l’execució subsidiària de les obres per esmenar les deficiències constructives de les pistes poliesportives Prat de la Riba realitzades per l’empresa Construcciones Angel B. Beltran, SA (CABBSA). Inadmisió del recurs presentat per C CABBSA OBRAS Y SERVICIOS, SA.

721 KB

Any 2019

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon Auto 26-03-19

Resolució 26_03_2019. JCA. Contenciós. RRHH. Impugnació de la desestimació presumpte per silenci de la petició formulada per UGT d’exclusió de la MGN al sindicat ADT. Satisfacció extra processal i arxiu.

457 KB
icon Auto 8-02-19

Resolució 08-02-2019. JCA. Contenciós. RRHH. Impugnació de la resolució del Ple Municipal que aprova la dissolució de l’Institut Municipal d’Esports i la subrogació del personal per part de l’ajuntament. Inadmisió del recurs presentat per ADT.

604 KB
icon Sentencia 14-06-2019

Resolució 14-06-2018. TSJC. Contenciós. Subvenció. Impugnació de la resolució de descertificació i revocació parcial de la subvenció atorgada pel projecta “Urbanització de la plaça i entorn de la Rambla Fondo”. Estima el recurs de l’Ajuntament.

601 KB
icon Sentencia 9-12-2019

Resolució 09-12-2019. TSJC. Contenciós. Reclamació quantitat. Reclamació municipal contra la desestimació per silenci del requeriment previ a la via contenciosa administrativa realitzat al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, on es reclamava el pagament de 2.588.214,38 euros, més els interessos que corresponguin des de la data que s’hauria d’haver efectuat el pagament fins la data que efectivament es realitzi, per haver incomplert els acords adoptats mitjançant contractes programes dels anys 2008-2011 i 2012-2015. Estima el recurs de l’Ajuntament.

515 KB

Any 2018

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon Sentencia Pretòria

Resolució 02-07-2018. AN. Penal. Pretòria.

4 MB
icon Resolució judicial 11/01/2018

TSJC. Contenciosa. Subvenció. Reclamació al Departament d'Ensenyament de la subvenció de 410€ per la construcció d'una llar d'infants. Estima la reclamació de l'Ajuntament.

2 MB
icon Resolució judicial 25/01/2018

JCA. Contenciós RRHH. Sindicat ADT impugna acord del Ple Municipal del 31/05/2016 que aprova les modificacions de la RLT. Inadmisió dels recurs de ADT

4 MB
icon Sentencia 28-12-2018

Resolució 28-12-2018. TSJM. Contenciós. MAT. Impugnació de l’autorització a Red Eléctrica de España SAU, de la modificació de les línies a 220KV pel tram que passa per Santa coloma de Gramenet i la creació d’una subestació. Inadmisió del recurs de l’Ajuntament.

4 MB
icon Resolució judicial 29/06/2018

TSJC. Contenciosa. Contractació. Impugna la resolució del TCCSP que acorda la exclusió de FCC de la licitació e inadmet el recurs contra l'adjudicació. Desestimació del recurs de FCC.

4 MB
icon Resolució judicial 12/04/2018

TSJC. Civil. Reclamació de quantitat. Construcciones Edisan S.A. reclama el pagament d'uns imports per la construcció del mercat del Fondo. Estima el recurs de l'Ajuntament.

2 MB

Any 2017

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon Resolució judicial 27/04/2017

LLICÈNCIA ACTIVITAT. Instal·lació antena telefonia mòvil. Recurs de l'operadora contra la denegació por part de l'Ajuntament. Òrgan: JCA 7 - Contenciós Resultat: Desestimar el recurs de l'operadora

2 MB
icon Resolució judicial 27/06/2017

JCA 2 Contenciós RRHH. Recurs del sindicat ADT que impugna l’acord del Ple de 4/04/2016 que estima parcialment el recurs de reposició contra la RLT 2016. Inadmisió del recurs interposat per ADT

2 MB
icon Sentencia 27-03-17

Resolució 27-03-2017. JCA. Contenciós. Llicencies. Impugnació resolució d’incoació expedient sancionador i mesura cautelar de cessament d’activitat. Desestima recurs presentat per l’associació Mar Chica.

3 MB
icon Resolució judicial 1/06/2017

TSJC Contenciós. Estimació recurs pel pagament d'interessos del deute de la Generalitat per subvencions. Dep. Territori

2 MB
icon Resolució judicial 20/12/2017

TSJC Contenciosa SUBVENCIÓ. Ajuntaments contra el Departament d’ensenyament. Reclamació subvenció per despeses de llards d’infants anys 2012 a 2014. Estimació parcial, reconeixen dret de l’ajuntament a percebre 1.300 € per alumne de les Llars d’infants.

407 KB