Els programes de formació i inserció (PFI) són voluntaris i s’adrecen als nois i les noies que finalitzen l’ESO sense haver obtingut el títol. Han de tenir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa i no han de seguir estudis en el sistema educatiu ni participar en altres accions de formació.

La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests i aquestes joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

CONTINUÏTAT

La superació d’aquest programa de formació i inserció comporta:

  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció d’un certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el títol GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Cliqueu aquí per a més informació.

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA QUE OFEREIXEN PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

CENTRE

ENSENYAMENT

INSTITUT LA BASTIDA

https://agora.xtec.cat/ieslabastida/

Auxiliar de pintura

Auxiliar d'activitats esportives

INSTITUT LES VINYES

http://www.ieslesvinyes.org/

Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

INSITUT TERRA ROJA

https://agora.xtec.cat/iesterraroja/

 

Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic.

 

 

NORMATIVA

Resolució EDU/735/2019, de 20 de març per la qual s’estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019).

Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018).

Resolució ENS/1186/2018, de 4 de juny, per la qual es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018-2019 (DOGC núm. 7641, de 13.6.2018). relació de centres i establiments.

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014).