Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.

Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels i les alumnes; la seva finalitat és que l’alumnat incrementi la seva autonomia personal i assoleixi les competències professionals que li faciliti la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Existeixen tres itineraris:

  • Auxiliar en cura d’animals i espais verds.
  • Auxiliar en vendes i atenció al públic.
  • Auxiliar en manteniment d’instal·lacions esportives.

Cliqueu aquí per a més informació

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA QUE OFEREIXEN ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS

CENTRE

ENSENYAMENT

INSTITUT RAMON BERENGUER IV

https://agora.xtec.cat/iesrb4/

Auxiliar en cura d’animals i espais verds

NORMATIVA

Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (DOGC núm. 7196, d’1.9.2016