La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir les competències professionals i els coneixements propis de cada sector.

S’organitza en famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a auxiliar.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Amb la superació del cicle formatiu de formació professional de grau mitjà es pot accedir al batxillerat, a un cicle de grau superior i al món laboral.

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic/a superior o especialista.
 • Tenir el títol de tècnic/a del mateix itinerari del cicle que es vol cursar.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 anys si tenen el títol de tècnic/a de la mateixa opció del cicle al qual volen accedir.

Amb la superació del cicle formatiu de formació professional de grau superior s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau i al món laboral.

Cliqueu aquí per a més informació.

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA QUE OFEREIXEN ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CENTRE

GRAU MITJÀ

GRAU SUPERIOR

INSTITUT LA BASTIDA

https://agora.xtec.cat/ieslabastida/

Atenció a persones en situació de dependència

Condicionament físic (FP Dual)

Guia en el Medi Natural i de Temps de lleure

Educació infantil

 (FP Dual)

 

Ensenyament i animació socioesportiva

(FP Dual)

 

Integració social

(FP Dual)

Mediació comunicativa 

INSTITUT LES VINYES

http://www.ieslesvinyes.org/

Carrosseria (FP Dual)

Dietètica

Cures auxiliars d’infermeria

Laboratori clínic i biomèdic

Electromecànica de vehicles automòbils (FP Dual)

Estilisme i Direcció de perruqueria

 

Emergències sanitàries

 

Farmàcia i parafarmàcia (FP Dual)

 

Perruqueria i cosmètica capil·lar (FP Dual)

 

INSTITUT PUIG CASTELLAR

https://elpuig.xeill.net/

Gestió administrativa

Administració de sistemes informàtics en xarxa

Sistemes microinformàtics i xarxes

Administració i finances

 

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Desenvolupament d'aplicacions web

INSTITUT RAMON BERENGUER IV

https://agora.xtec.cat/iesrb4/

Activitats comercials (FP Dual)

Jardineria i Floristeria (FP Dual)

 Màrqueting i publicitat

CENTRE CATALÀ COMERCIAL

https://accc.es/marina/

Atenció a les persones en situació de dependència

 

Cures d’auxiliar d’infermeria

 

Sistemes microinformàtics i xarxes

 

NORMATIVA

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 58301, de 3.3.2011).

Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20.6.2002)