Els estudis universitaris són estudis oficials superiors que habiliten per a l’exercici de d’activitats professionals. Aquests estudis estan adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior i es divideixen en tres nivells conduents a l’obtenció dels corresponents títols universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat.

CENTRES QUE IMPARTEIXEN AQUESTS ENSENYAMENTS

D’altra banda, a la Fundació Hospital de l’Esperit Sant i al Centre Dr. Emili Mira i López – Parc Salut Mar s’imparteixen classes i pràctiques per a diferents especialitats de Medicina.

NORMATIVA

  • Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat
  • Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
  • Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
  • Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
  • Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
  • Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.