Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d’idiomes (EOI) en modalitat presencial.

ACCÉS

Per accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI és requisit indispensable tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent al cursat en l’educació secundària obligatòria.

MATRÍCULA OFICIAL

La matrícula oficial dona dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents.

La matriculació dels i les alumnes oficials en horari intensiu té lloc dues vegades l’any: setembre i gener (informació els mesos de juliol i desembre respectivament a les escoles que ofereixen aquesta modalitat).

L’alumnat oficial es considera automàticament matriculat a les proves de certificat en el moment que fa efectiva la matrícula oficial del curs corresponent.

MATRÍCULA LLIURE

Requisits

Per formalitzar la matrícula lliure caldrà acreditar la superació del segon curs de l’educació secundària obligatòria o del nivell equivalent.

Convocatòria ordinària

La matrícula lliure dona dret a una convocatòria d’examen per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi o del certificat avançat. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La matrícula té lloc durant el mes de març. Les dates i condicions de matriculació per als candidats i les candidates lliures es publiquen al desembre de l’any anterior.

Convocatòria extraordinària

Per tal de poder atendre al demanda de certificacions d’anglès, les EOI també ofereixen una convocatòria extraordinària al mes de febrer. La matrícula té lloc durant la primera quinzena de novembre de l’any anterior.

CURRÍCULUM DE L’ETAPA

A les EOI s’imparteixen els estudis d’alemany, anglès, àrab, català, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès.

Aquests ensenyaments s’estructuren en diversos nivells segons l’idioma: nivell bàsic A2 (primer i segon curs), nivell intermedi B1 (tercer curs), nivell intermedi B2 (quart i cinquè curs), C1 i C2.

Cliqueu aquí per a més informació.

CENTRES ON S’IMPARTEIXEN

CENTRE

ENSENYAMENTS

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE SANTA COLOMA

av. de Víctor Hugo, 54 – 56

93.468.53.66

eoisantacoloma@xtec.cat

http://www.eoisantacoloma.org/

Alemany: bàsic A2, intermedi B1 i intermedi B2

Anglès: bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i C1

Francès: bàsic A2, intermedi B1 i intermedi B2

NORMATIVA

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007).