La formació de persones adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals.

ACCÉS

Amb caràcter general, per accedir a la formació d’adults cal haver complert els 18 anys (o complir-los l’any natural en què s’inicien els ensenyaments).

També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació, i es troben en algunes de les circumstàncies següents:

 • Cursen o han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o un programa de formació i inserció.
 •  Volen cursar la formació per a proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Tenen un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari.
 • Es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.
 • Són esportistes d’alt rendiment.
 • Participen al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació.

En el cas del curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir-hi les persones que compleixin com a mínim 17 anys l’any natural que inicien la formació.

Cliqueu aquí per a més informació.

CENTRES ON S’IMPARTEIXEN

CENTRE

ENSENYAMENTS

CFA FONDO

rbla. de Sant Sebastià, 98 – 100

93.386.67.32

a8060289@xtec.cat

http://www.cfa-fondo.cat/

Formació instrumental (Nivell 1, 2, 3 i 4)

Llengua catalana (A1, A2 i B1)

Llengua castellana (A1, A2 i B1)

Graduat en educació secundària (PreGES, GES 1 i GES 2)

Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior

Curs de preparació per a l’accés a la universitat (+25)

Llengua estrangera: anglès (A1, A2.1 i A2.2)

Curs d’informàtica preliminar

Informàtica (COMPETIC Inicial, COMPETIC 1 i COMPETIC 2)

CFA SINGUERLÍN

c. de Castilla, s/n

93.391.03.06

cfasinguerlin@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/cfasinguerlin/

Formació instrumental (Nivell 1, 2, 3 i 4)

Llengua catalana (A1, A2 i B1)

Llengua castellana (A1, A2 i B1)

Graduat en educació secundària (GES 1 i GES 2)

Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà

Curs de preparació per a l'accés a la universitat (+25)

Noves oportunitats

Llengua estrangera: anglès (A1, A2.1 i A2.2)

Informàtica (COMPETIC Inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3)

NORMATIVA

 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009, capítol IV. Educació d’adults, articles 69, 70 i 71).
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragat amb fons públic (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007).
 • Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per a l’aprenentatge permanent (DOEU L 394/10, de 30.12.2006).
 • Comunicació de la Comissió. Comissió de les Comunitats Europees – Brussel•les, 23.10.2006 – Aprenentatge d’adults: Mai no és tard per aprendre (COM 2006-614, de 23.10.2006).
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006, article 5. L’aprenentatge al llarg de la vida).
 • Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults (DOGC núm. 1424, de 27.3.1991; correcció d’errada en el DOGC núm. 1507, de 18.10.1991).