Els ensenyaments esportius capaciten per exercir com a professionals de l’esport de la modalitat i especialitat esportiva cursada.

Aquests ensenyaments s’ordenen en cicles de grau mitjà (dos nivells) i grau superior de les diferents modalitats.

ACCÉS

Per accedir al primer nivell de grau mitjà cal tenir el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics i, en alguns casos, superar la prova específica de la modalitat o especialitat.

També hi poden accedir les persones que no tenen el títol si superen la prova d’accés corresponent; per poder fer aquesta prova cal tenir els 17 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.

Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent, tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics i, en els casos en què s’estableixi, superar la prova específica o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat.

CONTINUÏTAT

L’alumnat que supera el primer nivell del grau mitjà obté un certificat que li permet accedir al segon nivell i al món laboral.

Els i les alumnes que superen el segon nivell del grau mitjà obtenen un títol de tècnic/a esportiu/va que els i les permet accedir a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la mateixa modalitat, a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, al batxillerat i al món laboral.

L’alumnat que supera el grau superior obté un títol de tècnic/a superior que el permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau i al món laboral.

Cliqueu aquí per a més informació.

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA QUE OFEREIXEN ENSENYAMENTS ESPORTIUS

CENTRE

GRAU MITJÀ

INSTITUT LA BASTIDA

https://agora.xtec.cat/ieslabastida/

Salvament i socorrisme

NORMATIVA

Decret 25/2014, de 25 de febrer, d’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (DOGC núm. 6571, de 27.2.2014).

Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 8.11.2007)