Millorar i ordenar l’espai públic i el parc d’habitatges

 

Polítiques de transformació urbana

Objectius

 • Interconnectar i millorar la relació entre els espais verds de la ciutat
 • Aprofitar equipaments públics en desús per ubicar-hi nous recursos i serveis
 • Promoure l'urbanisme de proximitat

Accions

 • Desenvolupament del pla “Pinta Verda”:
  • Projecte de millora del Pg Salzereda entre Avda. Pallaresa i Mn. Cinto Verdaguer
  • Projecte de millora de Mn. Cinto Verdaguer entre Pg Salzereda i C. Irlanda
  • Projecte de millora de Pg. Llorenç Serra entre Avda.Santa Coloma i Pg Llorenç Serra
  • Projecte d’interconnexió del passeig fluvial entre Salzereda i el barri de Safaretjos
 • Reforma del Pavelló B de l’Esperit Sant per dedicar-lo a polítiques públiques d’ocupació
 • Reforma parcial del Museu Torre Balldovina, junt amb el Molí d’en Ribé, i millora dels espais expositius del Museu
 • Estudi del potencial de l’antic edifici de la CIBA com espai per a l’economia social i cooperativa i la formació universitària
 • Implantació de l’Escola de Restauració de Grameimpuls al Campus Universitari de Torribera

 

Polítiques d’Habitatge

Objectius

 • Promoure l’ús social de l’habitatge
 • Fomentar la rehabilitació i millora del parc d’habitatges
 • Potenciar el bon ús de l’habitatge

Accions

 • Definició d’un pla d’habitatge
 • Consolidació de la Borsa Jove de Lloguer
 • Posta en marxa de les promocions d’habitatge a Valentí Escales/Listz  i Circumval·lació/Sant Pasqual
 • Execució de l’àrea de rehabilitació de Pirineus
 • Estudi de rehabilitació de noves àrees
 • Aprovació de una regulació per la construcció i rehabilitació dels habitatges que inclogui criteris de paisatge urbà
 • Estudi de mesures de dignificació de mitgeres que afecten l’espai públic
 • Suport a les famílies, davant la Generalitat de Catalunya, per al cobrament dels ajuts de rehabilitació
 • Consolidació del protocol contra el mas ús de l’habitatge
 • Establiment de convenis amb entitats financeres per disposar dels pisos buits

 

Polítiques de mobilitat i accessibilitat

Objectius

 • Promoure la mobilitat sostenible 
 • Promoure l’alliberament d’espai públic
 • Promoure l’accessibilitat

Accions

 • Intermediació amb les administracions competents per aconseguir: millores en el transport públic, cobertura de la B-20,....
 • Aprovació i desenvolupament del Pla de mobilitat (aparcament, transport públic,...)
 • Prova pilot de les primeres súper-illes 
 • Pla de millora de la urbanització de carrers: c. Sant Lluís, c. Pompeu Fabra, Avinguda dels Banús, Milà i Fontanals
 • Mesures de millora de l’aparcament  com: regularització del guals per alliberar places d'aparcament, actualització reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda...
 • Eliminació progressiva d’elements instal·lats que limiten el pas de vianants
 • Promoció de l’enderroc de finques fora d’ordenació: c. Avinguda Catalunya, c. Irlanda i Mn. Camil Rosell.
 • Aprovació del Pla Local de promoció de l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional
 • Pla de regularització de passos de vianants
 • Instal·lació de plataformes de bus i millora de les condicions d’accessibilitat
 • Campanyes d’administració de tractament antilliscant en les voreres de la ciutat  

 

Polítiques de medi ambient i ecologia urbana

Objectius

 • Protegir i millorar els espais naturals
 • Protegir i millorar els espais verds
 • Contribuir a la millora del medi ambient
 • Mantenir la lluita contra la implantació de la MAT

Accions

 • Execució de projectes de plantació d’àrees periurbanes
 • Elaboració d’un pla d’equipament i millora de l’entorn del jaciment del poblat ibèric del Puig Castellar
 • Consolidació i ampliació del projecte dels horts urbans
 • Execució de les millores de la fase I de Can Zam
 • Definició de la Fase II de Can Zam amb participació ciutadana
 • Actuacions de millora en espais verds (sobretot en espais de jocs infantils)
 • Actuacions de millora i manteniment dels elements vegetals de la ciutat
 • Desenvolupament d’accions per augmentar el % de la recollida selectiva
 • Definició d’un Pla d’Acció Ambiental 2016-2025 i d’adaptació al canvi climàtic
 • Desenvolupament del Pla d’Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA)
 • Consolidació de l’oferta educativa del Centre d’Educació Ambiental “Ecometropoli”  
 • Intermediació amb les administracions competents per aconseguir cavis i millores en els usos i horaris del parc fluvial

 

Polítiques de civisme i neteja

Objectius

 • Promoure la coresponsabilitat i la convivència a la ciutat
 • Millorar el manteniment de l’espai públic
 • Impulsar accions per millorar la neteja a la ciutat

Accions

 • Renovació de l’Acord Ciutadà per la neteja
 • Desenvolupament de campanyes d’educació i conscienciació
 • Accions per promoure la tinença responsable d’animals
 • Elaboració d’un Pla d’Acció sobre Civisme
 • Campanya anual de pavimentació de carrers, de substitució i manteniment de fanals i carcasses semafòriques
 • Creació d’un òrgan interdepartamental per al control de les obres de companyies a la via pública
 • Elaboració d’un pla integral de manteniment, estalvi energètic i racionalització dels usos dels equipaments en col·laboració amb les entitats ciutadanes
 • Accions de neteja i sensibilització als mercats no sedentaris i fires
 • Execució de programes de neteja de solars públics i àrees de protecció contra incendis
 • Control i gestió de plagues als espais públics
 • Implementació de tres zones noves d’esbarjo per a gossos

 

Polítiques de seguretat

Objectius

 • Modernitzar la Policia Local
 • Consolidar la PL com a policia de proximitat
 • Mantenir i millorar els nivells de s. ciutadana i viària
 • Treballar la seguretat de forma transversal i amb implicació   del veïnat

Accions

 • Ampliació de la plantilla de policia, equilibrant la proporció entre homes i dones
 • Creació d’una aplicació mòbil de seguretat ciutadana (modalitat SAAS)
 • Posta en marxa del Sistema d’Informació Policial (SIPCAT)
 • Desenvolupament d’accions per a la millora del temps de resposta tant per atenció immediata com en respostes per escrit
 • Posta en marxa de mesures per al contacte regular i habitual de la PL amb el teixit social i per orientar l’acció a la demanda
 • Atenció a les zones d’oci nocturn, comercials, places i parcs, mercats municipals i no sedentaris
 • Instal•lació de càmeres de seguretat en llocs d’interès
 • Revisió i actualització permanent dels Plans de protecció Civil i d’emergències
 • Suport i atenció als actes i activitats que puguin implicar risc per a la ciutadania
 • Col•laboració en xarxa amb tots els operadors amb competències en seguretat
 • Promoció de mesures afavoridores de la percepció de seguretat com ara l’enllumenat públic i el disseny urbanístic