La ciutat oberta

Polítiques de Govern Obert i Transparència

 • Millora dels instruments tecnològics per un Ajuntament més proper.
 • Consolidar el sistema de gestió de Queixes i Suggeriments
 • Millorar l’accés a la informació municipal
 • Fomentar una cultura de la transparència de forma transversal a l’Administració.

Participació ciutadana i qualitat democràtica

 • Implementació del Reglament municipal de Participació Ciutadana.
 • Comptar amb la participació ciutadana en tots els plans i/o estratègies de la ciutat.
 • Desenvolupar estratègies per cercar noves formes de participació i coresponsabilitat ciutadana.

Polítiques de proximitat i Regidories de Districte

 • Consolidar les Regidories de Districte com a eina de proximitat.
 • Intensificar la interacció de les Regidories amb els veïns i les entitats dels barris.
 • Garantir el benestar als barris des de la proximitat i la transversalitat.

Entitats ciutadanes, equipaments cívics i moviments socials

 • Enfortir el teixit associatiu i potenciar la seva cohesió amb el territori.
 • Fomentar la interacció dels actors públics, privats i socials per desenvolupar projectes d’interès comú.
 • Fer dels centres cívics espais de relació, solidaritat i participació.
 • Participar dels moviments socials que fomentin valors positius, d’igualtat i de justícia social a la ciutat.


La ciutat de les persones

Lluita contra la crisi econòmica

 • Treballar per la cohesió social i el suport a les famílies.
 • Abordar amb mesures transversals els efectes de la desigualtat
 • Col·laborar amb entitats del 3r sector per lluitar contra la pobresa.
 • Cercar fórmules de col•laboració amb altres municipis en favor de la cohesió social del territori.

Lluita contra els desnonaments: per un habitatge digne

 • Reforçar les mesures contra els desnonaments i la pobresa energètica
 • Lluitar contra l’exclusió residencial contribuint a garantir l’accés a l’habitatge.
 • Treballar per l’ampliació del parc d’habitatge públic i de lloguer social

Polítiques socials a favor de la infància

 • Treballar en favor de la igualtat d’oportunitats per a la infància i la joventut.
 • Garantir l’assistència universal als serveis essencials per a la infància i joventut.

Polítiques per a la gent gran i persones amb dependència

 • Vetllar per garantir condicions dignes de vida per a les persones grans i/o dependents
 • Fer de Santa Coloma de Gramenet ciutat amiga de la gent gran.
 • Desenvolupar projectes per promoure la participació activa de la gent gran.

Polítiques per eradicar les violències masclistes

 • Avançar cap a una societat més igualitària i lliure de violències masclistes.
 • Reforçar les accions en favor de les dones en situació de violències masclistes.
 • Donar atenció als infants i adolescents víctimes de la violència masclista.

Polítiques de salut comunitària i recursos sanitaris

 • Vetllar per la qualitat dels serveis públics de salut a la ciutat
 • Desenvolupar la salut i el benestar integral de les persones.
 • Incorporar la diversitat en el concepte de salut integral
 • Garantir la seguretat alimentària des del control i l’educació sanitària

Polítiques de convivència

 • Avançar en favor d’una ciutat solidària i de convivència.
 • Conscienciar la ciutadania en el civisme i respecte per l’espai públic
 • Involucrar el jovent en la cultura de la pau i la gestió alternativa de conflictes

Atenció a la comunitat educativa i recursos educatius

 • Garantir l’educació per avançar en la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
 • Reforçar l’escolarització incidint en la planificació i l’oferta educativa.
 • Vetllar per la gestió eficient de les competències en el manteniment dels equipaments educatius.

Polítiques d’ocupació i ocupabilitat i lluita pels drets laborals

 • Afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral
 • Afavorir la incorporació dels i les joves en el mercat laboral.
 • Millorar la qualificació professional i fomentar les experiències laborals.
 • Promoure l’economia social i solidària.
 • Promoure  el creixement empresarial i donar suport a cooperatives i autònoms

Promoció de l’esport i recursos esportius

 • Treballar perquè la pràctica esportiva formi part de la ciutadania.
 • Fomentar la pràctica de l’esport, tant de lleure com professional.
 • Fer de l’esport un element de promoció de la ciutat.La ciutat per viure i conviure

Polítiques de transformació urbana

 • Interconnectar i millorar la relació entre els espais verds de la ciutat.
 • Aprofitar el potencial dels equipaments públics en desús per ubicar-hi nous recursos i serveis.
 • Promoure l’urbanisme de proximitat.

Polítiques d’habitatge

 • Promoció de l’ús social de l’habitatge.
 • Fomentar la rehabilitació i millora del parc d’habitatges.
 • Potenciar el bon ús de l’habitatge.

Polítiques de mobilitat i accessibilitat

 • Promoure la mobilitat sostenible.
 • Promoure l’alliberament d’espai públic.
 • Promoure l’accessibilitat.

Polítiques de Medi Ambient i ecologia urbana

 • Protegir i millorar els espais naturals.
 • Protegir i millorar els espais verds.
 • Contribuir a la millora del medi ambient.
 • Mantenir la lluita contra la implantació de la MAT.

Polítiques de civisme , manteniment i neteja

 • Promoure la coresponsabilitat i la convivència a la ciutat.
 • Millorar el manteniment de l’espai i els equipaments públics.
 • Impulsar accions per a la millora de la neteja a la ciutat.

Polítiques de seguretat ciutadana

 • Modernitzar el cos de policia local.
 • Consolidar la policia local com a policia de proximitat.
 • Mantenir i millorar els nivells de seguretat ciutadana i de seguretat viària.
 • Treballar la seguretat de forma transversal i amb coresponsabilitat del veïnat.


La ciutat de futur

Polítiques per a la Santa Coloma cultural

 • Avançar en un model de gestió cultural a favor de les oportunitats i el talent local.
 • Consolidar l’oferta cultural existent per ser ciutat referent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Implicar nous agents ciutadans en la creació i difusió de la cultura
 • Impulsar el coneixement i el manteniment de la memòria històrica  

Polítiques per la Santa Coloma comercial

 • Fomentar la innovació del comerç local
 • Afavorir els entorns i les vies comercials.
 • Reforçar el sector comercial amb diferents línies d’ajuts econòmics.
 • Dinamitzar els mercats sedentaris i ambulants.
 • Cooperar amb l’associacionisme comercial i empresarial i difondre el potencial comercial del municipi

Polítiques per la promoció de la ciutat i el turisme

 • Fomentar el coneixement de la ciutat des de la vessant turística i promocional.
 • Promoure el turisme gastronòmic, afavorint la cooperació públic-privada.
 • Contribuir a la millora de l’oferta gastronòmica local.

Polítiques de la Santa Coloma Universitària

 • Consolidar la marca “Ciutat universitària” com a eix per al progrés social i econòmic.
 • Aprofundir en la interacció amb els campus: portar la Universitat a la ciutat i la ciutat a la Universitat.
 • Afavorir la cooperació entre el teixit econòmic i social de la ciutat i les Universitats.
 • Comptar amb les Universitats per constituir un model de ciutat del coneixement i la innovació.

Polítiques de la Santa Coloma dels i les joves

 • Garantir els serveis d’informació, assessorament i orientació dirigits al jovent.
 • Promoure la participació activa dels i de les joves.
 • Treballar per un nou model d’oci i lleure que doni resposta a les necessitats del col·lectiu jove.

La Santa Coloma dels nens i les nenes

 • Fer de Santa Coloma ciutat amiga de la infància.
 • Promoure el treball en xarxa entre totes les entitats que treballen en l’àmbit de la infància.
 • Treballar amb les famílies per la transmissió de valors positius als infants.

La Santa Coloma diversa

 • Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social de les persones LGTBI.
 • Promoure l’eradicació de qualsevol forma de discriminació o atemptat contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Santa Coloma, ciutat educadora

 • Potenciar el Projecte Educatiu de la Ciutat (PEC) com a eina transversal.
 • Impulsar la col·laboració en xarxa de totes les entitats en favor d’una educació d’igualtat.
 • Definir una estratègia educativa compartida que tingui present la diversitat.

Santa Coloma, ciutat solidària i ciutat refugi

 • Treballar amb les entitats i actors implicats per fer de Santa Coloma una ciutat refugi.
 • Impulsar accions de cooperació des d’una visió de persones i entitats com a subjectes de dret.
 • Sensibilitzar la ciutadania en el consum responsable i la cultura de la pau.
 • Reforçar las polítiques garants de la cohesió social, tant en clau interna com en l’àmbit internacional.