Governar per i amb els ciutadans i ciutadanes

 

Polítiques de transparència i govern obert

Objectius

 • Millorar els instruments tecnològics per a un Ajuntament més proper
 • Millorar la gestió del circuït QUI
 • Millorar accés a la informació municipal
 • Fomentar el valor de la transparència en la cultura administrativa

Accions

 • Descentralització de l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC)
 • Implantació de la Carpeta Ciutadana
 • Autogestió de processos ciutadans mitjançant quioscos digitals
 • Implementació App agenda en IOS (sistema operatiu Apple)
 • Servei d'atenció telefònica a l'OIAC per complementar l'atenció presencial
 • Posada en marxa de la Finestreta Única Empresarial (FUE)
 • Identificació i correcció de deficiències del circuït QUI (queixes, suggeriments i consultes)
 • Mesures per la reducció progressiva dels temps de resposta per aconseguir terminis òptims
 • Accions formatives per a l’ús adequat del circuït
 • Devolució i/o exposició a la ciutadania dels resultats del programa QUI
 • Adopció de solucions estàndards Open data
 • Reformulació de l’arquitectura informativa del web municipal
 • Web responsive-Canvi del disseny del web per adaptació automàtica a usuaris
 • Implantació del Portal de Transparència
 • Creació de la Unitat Responsable de la Informació
 • Elaboració de l'ordenança de transparència i administració electrònica
 • Elaboració de les cartes de serveis
 • Obertura de dades públiques i que estiguin disponibles en formats de programari lliure
 • Cursos de capacitació dels professionals municipals en matèria de govern obert
 • Tallers de sensibilització en matèria de govern obert -transparència i participació- adreçat als joves escolaritzats de batxillerat i cicles formatius.
 • Disseny i implementació d'un sistema d’Indicadors de Qualitat democràtica

 

Participació ciutadana i qualitat democràtica

Objectius

 • Desenvolupar el reglament de Participació ciutadana
 • Assegurar la participació ciutadana en tots els plans i/o estratègies  de la ciutat
 • Cercar noves formes de participació i coresponsabilitat ciutadana

Accions

 • Creació d’un nou espai web del govern obert i la participació ciutadana
 • Sensibilització i capacitació, mitjançant tallers formatius, per facilitar el coneixement i l’exercici dels drets i els instruments de participació
 • Disseny i establiment dels mecanismes de rendició de comptes en totes les activitats participades dependents de la direcció de Participació
 • Assessorament a totes les àrees municipals sobre l’aplicació del reglament als processos participatius i la Memòria Participativa
 • Consolidació del Fòrum Ciutadà com a espai d’informació i consulta.
 • Disseny i posta en marxa de formats de participació innovadors i atractius per als sectors poc presents, habitualment, en els processos participatius clàssics: dones, joves, infants,...
 • Disseny i posta en marxa d’eines i espais que permetin la participació de les persones amb diversitat funcional
 • Creació del registre ciutadà com a eina de contacte i convocatòria i difusió de l’activitat participativa

 

Polítiques de proximitat i regidories de districte

Objectius

 • Consolidar la tasca dels regidors i regidores de districte com a eina de proximitat
 • Intensificar la interacció dels regidors i regidores de districte amb els veïns i veïnes i les entitats dels barris
 • Ajudar a gestionar les necessitats dels barris des de la proximitat i la transversalitat 

Accions

 • Elaboració d’un Pla de comunicació que faciliti la difusió de la presència, disponibilitat i activitat dels regidors i regidores de cada districte.
 • Implicació i participació dels regidors i regidores de districte en les propostes participatives i/o informatives que es desenvolupin en els territoris.
 • Elaboració d’estratègies de funcionament adaptades a les característiques de cada territori: visites, reunions, recorreguts i passejades,....
 • Elaboració de materials informatius d’interès per als territoris tant en format paper com en format web i altres.    
 • Dotació de les eines estructurals i metodològiques necessàries per a la tasca dels regidors i regidores de districte
 • Assistència a actes i activitats que es desenvolupin als districtes
 • Disseny i funcionament d’un sistema de treball conjunt i interacció amb les entitats dels territoris
 • Tramitació de queixes i suggeriments mitjançant el circuit QUI
 • Recollida de propostes ciutadanes en els processos informatius i/o participatius que es desenvolupin als territoris
 • Sessions de treball i coordinació entre tots els regidors de districte sobre els diversos temes que motiven les queixes i necessitats dels territoris.

 

Entitats ciutadanes, equipaments cívics i moviments socials

Objectius

 • Enfortir el teixit associatiu i potenciar-ne la relació amb els barris de la ciutat
 • Facilitar la col•laboració entre actors públics, privats i socials per desenvolupar projectes d’interès comú.  
 • Fer que els centres cívics siguin espais oberts de relació, solidaritat i participació
 • Participar dels moviments socials que fomentin valors positius, d’igualtat i de justícia social  

Accions

 • Creació d’una Oficina de suport a les entitats
 • Projecte del mapa de recursos de les entitats de la ciutat: punts d’informació, agenda,...
 • Oferta d’una programació estable de l’Escola de Formació d’Entitats
 • Gestió de convenis i subvencions per a les entitats i projectes d’interès general per a la ciutat
 • Col•laboració en projectes per les entitats de joves i per als joves
 • Elaboració d’un reglament d’usos dels centres cívics
 • Promoció d’activitats d’interès general per a la ciutadania en els centres cívics, com per exemple promoció del moviment del voluntariat
 • Pla de millora de l’accés a les noves tecnologies en els centres cívics posant a disposició les xarxes socials municipals com altaveu de les iniciatives ciutadanes
 • Accions de millora i manteniment dels centres cívics i disseny d’un pla per l’eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques en els centres cívics
 • Col•laboració i foment d’iniciatives que abordin necessitat dels barris sense cobertura pública