Consolidar i promocionar la Santa Coloma moderna

 

Polítiques per la Santa Coloma Cultural

Objectius

 • Avançar en un model de gestió cultural a favor de les oportunitats i el talent local
 • Consolidar l’oferta cultural existent per ser referent de l’AMB
 • Implicar nous agents ciutadans en la creació i difusió de la cultura
 • Recuperar la memòria històrica

Accions

 • Organització de la Fira d’Entitats, segons un model de gestió més eficient de l’espai i amb més entitats participants.
 • Renovació del funcionament de la Comissió de Festes per assolir més participació i més implicació ciutadana en el Cicle Festiu
 • Consolidació de l‘oferta d’esdeveniments de referència i incorporació de noves propostes com certàmens i /o festivals a partir de models de col•laboració i col•laboradors nous.
 • Projecte de millora de la Biblioteca Central.
 • Creació d’un fons bibliogràfic específic sobre diversitat funcional a la Biblioteca Central.
 • Promoció de la xarxa de biblioteques per augmentar el nombre d’usuaris.
 • Projecte de la Col•lecció de Músics Locals, amb difusió interna i externa del talent local a partir de fons discogràfic a la xarxa de biblioteques i web específic.
 • Publicació d’una guia de la cultura i de l’oci locals.
 • Consolidació de l’oferta del Teatre Josep M. Sagarra i Auditori, potenciant oferta relacionada amb l’Escola Municipal de Música.
 • Accions per facilitar a col•lectius en situació de risc l’ accés a l’oferta cultural.
 • Mesures per facilitar als artistes, entitats i col•lectius de cultura l’ús dels equipaments culturals.
 • Pla de millora de l’accessibilitat als equipaments culturals
 • Pla d’inversions en els equipaments culturals.
 • Desenvolupament del programa de memòria històrica: constitució de la comissió de la memòria històrica, web, informació i sensibilització, identificació d’espais històrics, ampliació del recorregut “27 de gener de 1939”,....
 • Accions de sensibilització al jovent sobre el passat recent de la ciutat i la memòria històrica.

 

Polítiques per la Santa Coloma comercial

Objectius

 • Fomentar la innovació del comerç local
 • Afavorir entorns i  vies comercials
 • Reforçar el sector comercial amb ajuts econòmics
 • Dinamitzar els mercats municipals i els de venda no sedentària
 • Cooperar amb l’associacionisme comercial/empresarial i difondre el potencial comercial del municipi

Accions

 • Creació de la moneda local i foment del seu ús i constitució de la xarxa d’establiments col•laboradors i
 • Aprovació del reglament per al sistema de pagament i aplicació per al sistema de pagament digital a través dels mòbils
 • Millores en la senyalística i incorporació d'elements digitals a les vies comercials
 • Millora de l'entorn del Mercat Sagarra
 • Millores al centre històric - Portal de la vila
 • Programa de dinamització dels locals buits
 • Aprovació d'ordenança per al manteniment estètic d’establiments comercials
 • Gestió d’ajuts per a noves apertures i reformes
 • Subvencions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques
 • Estudi de noves fórmules de gestió dels mercats municipals
 • Actualització de les Ordenances de Mercats municipals i millora d’aspectes relacionats amb la disciplina de mercat
 • Reforma de l'aparcament del Mercat de Singuerlín
 • Millores de manteniment al Mercat del Fondo
 • Esponjament de les zones de venda dels mercats ambulants
 • Plans de dinamització en col•laboració amb l'associacionisme comercial
 • Potenciació de la marca 'Sóc de SC - Compro a SC'
 • Establiment de vies de comunicació i coordinació entre tots els agents del sector

 

Polítiques per a la promoció de la ciutat i el turisme

Objectius

 • Fomentar el coneixement de la ciutat des de la vessant turística i promocional
 • Promoure el turisme gastronòmic, tot afavorint l'entorn de treball públic-privat
 • Contribuir en la millora de l'oferta gastronòmica local

Accions

 • Manteniment i ampliació de les rutes turístiques locals
 • Desenvolupament total dels punts d'informació turística i nova senyalística per a vianants
 • Creació de la marca 'SC Gastronòmica' per difondre l'oferta gastronòmica local
 • Constitució del Consell Assessor de la Restauració
 • Impuls de les fires gastronòmiques (Mostra gastronòmica, Fira del Vi…) i d'altres esdeveniments vinculats (Corretapes, nits temàtiques…)
 • Elaboració del Pla de Dinamització del sector de la Restauració
 • Foment de l'alimentació saludable i sostenible (declaració 'Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016' i participació dels principis de l'Slow Food

 

Polítiques per la Santa Coloma Universitària

Objectius

 • Consolidar la marca "ciutat universitària" per al progrés social i econòmic
 • Aprofundir en la interacció entre la ciutat i els campus universitaris
 • Constituir un model de ciutat del coneixement i la innovació amb la col·laboració de les universitats

Accions

 • Pla de Comunicació "Ciutat Universitària"
 • Desenvolupament d'un Projecte d'Especialització i competitivitat territorial junt amb altes municipis (PECT Besós-Marina-Litoral)
 • Elaboració i posta en marxa d’un protocol d’acollida per als estudiants dels campus locals
 • Oferta anual d’activitats d’informació i intercanvi obertes a la ciutadania
 • Consolidació i ampliació de les propostes de la “Setmana de la ciència”
 • Accions d’informació per a facilitar que els estudiants s’impliquin en els processos participatius de la ciutat.
 • Projectes d’intercanvi i treball conjunt entre Universitat i teixit econòmic i social (p.ex. amb restauradors de la ciutat)
 • Desenvolupament de projectes cap a un model de ciutat “smart city”
 • Accions per garantir accés de la ciutadania a les TIC: lluita contra l’escletxa digital

 

Santa Coloma dels i de les joves

Objectius

 • Garantir els serveis d’informació, assessorament i orientació adreçats al jovent
 • Promoure la participació activa  dels i de les joves
 • Treballar per un nou model d’oci i lleure que doni resposta a les necessitats del col·lectiu jove.

Accions

 • Projectes per facilitar les experiències a l’estranger (Erasmus, Leonardo, Europa Jove, Sòcrates)
 • Adaptació de l’oferta del Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar a les necessitats i interessos dels joves
 • Projectes i iniciatives d’ocupació juvenil i de transició escola-treball
 • Ampliació dels serveis d’informació, orientació i assessorament 
 • Adaptació de les estratègies comunicatives i participatives als interessos i expectatives del jovent
 • Programes per empoderar els joves i afavorir l’èxit educatiu
 • Programes de foment de participació i implicació dels i les joves
 • Gestió de la Xarxa Local d’Informadors i dinamitzador juvenils
 • Programa de suport a l’estudi i la formació no reglada
 • Accions de promoció del voluntariat, l’apoderament, l’emprenedoria, la mobilitat, els intercanvis i les pràctiques en empresa tant a nivell nacional com internacional
 • Consolidació i ampliació del servei “Joves NIC”
 • Accions de formació pràctica per als joves sobre associacionisme.
 • Celebració de festes i events per al lleure i l’esbarjo juvenil (p.ex. dedicada als que fan la majoria d’edat,..) 

 

Santa Coloma dels nens i de les nenes

Objectius

 • Fer de Santa Coloma ciutat amiga dels infants
 • Promoure el treball en xarxa entre totes les entitats que treballen en l’àmbit de la infància
 • Treballar amb les famílies per transmetre valors positius als infants

Accions

 • Creació del Consell dels Infants per afavorir la participació dels infants
 • Gestió i tramitació del segell de reconeixement de ciutat amiga de la infància
 • Projectes i serveis per a reforçar les eines educatives per a la petita infància i de suport a les famílies
 • Oferta de recursos i equipaments per als  adolescents i joves, a partir dels 12 anys 
 • Treball conjunt amb Serveis Socials per combatre l’absentisme escolar  

 

La Santa Coloma diversa

Objectius

 • Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social de les persones LGTBI
 • Promoure l’eradicació de qualsevol tipus de discriminació o atemptat contra la igualtat i la dignitat de les persones

Accions

 • Elaboració del Pla LGTBI 2017-2019 que inclogui un pacte ciutadà sobre la diversitat sexual, afectiva i d’identitat.
 • Constitució d’una taula de treball sectorial de l’àrea de LGTBI
 • Creació d’ un fons bibliogràfic específic sobre temàtica relacionada amb els col•lectius LGTBI a la Biblioteca del Fondo.
 • Oferta d’activitats que fomentin la diversitat en l’entorn escolar
 • Oferta d’activitats per treballar amb les famílies la igualtat de drets i el reconeixement de la diversitat
 • Campanyes de sensibilització i conscienciació per lluitar contra qualsevol discriminació
 • Col•laboració i suport a totes aquells iniciatives ciutadanes en contra del racisme i la intolerància, per exemple creació d’entitats i associacions LGTBI
 • Promoció d'activitats en el marc de la memòria històrica que facin visible la situació de col•lectius LGTBI  durant el franquisme.
 • Reforç d'accions reivindicatives en el Dia contra la Homofòbia i Dia Internacional de l'Orgull Gay

 

Santa Coloma Ciutat educadora

Objectius

 • Potenciar el projecte educatiu de ciutat com a eina transversal
 • Impulsar la col·laboració en xarxa de totes les entitats a favor d’una educació en igualtat
 • Definir una estratègia educativa compartida que tingui present la diversitat

Accions

 • Projectes educatius desenvolupats en xarxa per potenciar voluntariat, treball en valors cívics, ocupabilitat,
 • Oferta d’activitats educatives amb les Biblioteques
 • Accions de recolzament a les AMPAs i als pares i mares-Programa Escola de Famílies  
 • Ampliació del P. d’Activitats Educatives Complementàries
 • Programa “De l’hort a la taula”
 • Programa de treball conjunt amb Escola de Música per completar formació musical a les escoles
 • Accions de promoció de la participació de tots els agents implicats en la comunitat educativa
 • Accions per a un model d’escola inclusiva (en tots els nivells de l’ensenyament). Atenció curricular als alumnes amb necessitats educatives especials i diversitats funcionals, religioses,...
 • Desenvolupament del projecte “ciutats orientadores”, lluita contra l’abandonament i el fracàs escolar
 • Gestió de l’Escola Municipal de Música
 • Accions de reivindicació per aconseguir l’assumpció de les responsabilitats de finançament per part de GenCat
 • Treballar amb les escoles d’adults per garantir formació al llarg de la vida.
 • Promoció i facilitació del debat entorn “Santa Coloma, comunitat d’aprenentatge”

 

Santa Coloma Ciutat solidària i ciutat refugi

Objectius

 • Treballar amb les entitats i actors implicats per fer de Santa Coloma una ciutat refugi
 • Impulsar accions de cooperació des d’una visió de persones i entitats com a subjectes de dret
 • Sensibilitzar la ciutadania en el consum responsable i la cultura de la pau
 • Reforçar les polítiques garants de la cohesió social, tant en clau interna com l’àmbit internacional

Accions

 • Accions conjuntes amb els municipis de la Xarxa de ciutats refugi
 • Col•laboració i suport a les iniciatives que sorgeixin de les entitats i moviments socials
 • Gestió de la convocatòria de subvencions a projectes de col•laboració al desenvolupament
 • Campanyes de sensibilització i conscienciació dirigides a la ciutadania sobre els desequilibris nord-sud, la vulnerabilitat que pateixen moltes persones i els valors de la cooperació i la solidaritat
 • Realització de campanyes de sensibilització ciutadana per un consum responsable.
 • Accions de foment de la participació en el Consell Municipal de Cooperació
 • Avaluació i actualització del Pla director de Cooperació
 • Accions de reforç del programa Joves i Cooperació
 • Ampliació del Fons documental Joan Gomis de la Biblioteca Central
 • Elaboració d'un pla d'acollida per a persones refugiades coordinat amb Creu Roja.
 • Ampliació de les activitats educatives pel desenvolupament d’una actitud critica entre l’alumnat dels centres docents
 • Accions de promoció de la cooperació directa entre ciutats
 • Col•laboració tècnica i econòmica en projectes de cooperació d’acord amb el Fons Català de Cooperació al desenvolupament
 • Participació activa en campanyes d’ajuda humanitària i emergència