Centre Obert Rialles - Fundació Champagnat

Foto del Centre Rialles

La missió de la Fundació Champagnat és proposar un servei educatiu integral als infants i joves inspirat en l’ideari marista, on germans i laics en col·laboració, amb el seu exemple i atenció a l’altre, asseguren la seva posada en pràctica amb una dedicació especial a la infància en dificultat, sigui quin sigui el país o tipus d’obra.

Estar atents als canvis i reptes que des del punt de vista educatiu, social i pastoral ens planteja el món d’avui, promovent iniciatives innovadores.

Desenvolupar la nostra missió en xarxa i en col·laboració amb el conjunt de les Obres de la Província, a partir de la dimensió europea de L’Hermitage i la seva diversitat.

El nostre objectiu és atendre a les necessitats dels infants i joves, en les quals ells se sentin acollits, escoltats i reconeguts.

Aquest són els nostres projectes:

CENTRE OBERT:  compta amb suport de voluntaris

 

Destinataris

Infants i joves de 3 a 18 anys.

Finalitat Educativa

Prevenció, detecció i intervenció davant situacions de risc d’exclusió social.

Programa

Suport a l’escolarització

Destinataris

Tots els infants i joves del centre obert (3 a 18 anys).

Objectius Específics

·         Donar recolzament a infants i joves en la consecució dels objectius acadèmics.

·         Potenciar els hàbits d’ estudi.

·         Fer seguiment coordinat amb l’ escola dels processos educatius escolars.

Programa

Educació per la salut

Destinataris

Tots els infants i joves del centre obert (3 a 18 anys).

Objectius Específics

·         Incentivar l’ adquisició d’ hàbits de vida saludable.

·         Compensar les possibles mancances higièniques.

·         Prevenció consum tòxics.

·         Educació en salut sexual i reproductiva.

Programa

Formació en tecnologies de la informació i la comunicació

Destinataris

Tots els infants i joves del centre obert (3 a 18 anys).

Objectius Específics

·         Potenciar l’ ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats del centre.

·         Formar infants i joves en l’ ús responsable i segur de les xarxes socials.

Programa

Educació en valors i competència social

Destinataris

Tots els infants i joves del centre obert (3 a 18 anys).

Objectius Específics

·         Potenciar el desenvolupament de l’educació en els valors per ajudar els infants i joves en el seu procés de creixement personal i presa de decisions: exercir la llibertat i la capacitat de superació, respectar els altres i el medi, adquirir actituds solidàries.

Programa

Educació en el lleure i esportiva

Destinataris

Tots els infants i joves del centre obert (3 a 18 anys).

Objectius Específics

·         Incentivar la pràctica de l’ esport en infants i joves.

·         Promoure la participació en activitats esportives i de lleure com a extraescolars durant la setmana el cap de setmana.

Programa

Dinàmiques de participació

Destinataris

Tots els infants i joves del centre obert (3 a 18 anys).

Objectius Específics

·         Facilitar la participació d’ infants i joves en la dinàmica de funcionament del centre.

·         Estimular la consciència crítica en infants i joves.

·         Fomentar la implicació d’ infants i joves en les dinàmiques del barri i de la ciutat.

·         Creació de nous instruments de participació i decisió dels infants i joves en el funcionament ordinari del centre.

Programa

Orientació formativa i prelaboral

Destinataris

Joves d’ entre 16 i 18 anys del centre obert.

Objectius Específics

·         Detectar necessitats formatives en els joves.

·         Vincular als joves que així ho requereixen als projectes ENTER i El Punt.

Programa

Atenció a les famílies

Destinataris

Famílies dels infants i joves del centre obert (3 a 18 anys).

Objectius Específics

·         Seguiment acurat dels plans de treball amb les famílies conjuntament amb els serveis socials municipals, l’ EAIA, el CSMIJ, l’ Hospital de Dia, etc.

·         Estudiar la possible implementació de projectes específics per famílies.

Programa

Tallers artístics

Destinataris

Tots els infants i joves del centre obert (3 a 18 anys).

Objectius Específics

·         Estimular les capacitats artístiques d’ infants i joves.

Programa

Aprenentatge per Servei

Destinataris

Secció jove del centre obert ( 12 a 18 anys).

Objectius Específics

·   combinar processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte.

·   Formar els participants del projecte, tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo, tot assolint un projecte educatiu amb utilitat social.

 

EL PUNT

 

Destinataris

Adolescents i Joves entre els 16 i els 23 anys de manera prioritària.

Finalitat Educativa

Acompanyament, orientació, informació i assessorament a adolescents i joves en el seu trànsit cap a la vida adulta.

Programa

Acció tutorial

Destinataris

Preferentment, joves entre els 16 i 23 anys.

Objectius Específics

·         Oferir als joves un espai de referència on poder trobar eines que els facilitin la construcció del seu futur i el seu procés autonomia personal.

·         Potenciar el coneixement de les pròpies capacitats per tal de créixer com a persones autònomes.

·         Donar suport als joves en el camí de la presa de decisions i l’assumpció de responsabilitats que això comporta.

·         Establir pactes de seguiment i acompanyament així com de complementarietat amb d’altres recursos i serveis que atenen al jove.

·         Fomentar la inserció dels joves en activitats de temps de lleure, esportives, culturals, associatives, etc. del territori.

·         Vincular els joves amb d’altres entitats i recursos per tal de garantir la correcte consecució del projecte individual.

·         Motivar/fomentar processos de canvi i millora entre els joves atesos al servei, tot promovent la col·laboració i el servei entre el mateixos joves.

·         Facilitar i orientar els joves atesos en situació irregular al territori nacional sobre gestions i tràmits per estabilitzar la seva situació legal al país.

·         Donar cobertura de l’aspecte legal i judicial dels joves  dins de les competències de l’educador.

Programa

Orientació i assessorament acadèmic i laboral

Destinataris

Preferentment, joves entre els 16 i 21 anys.

Objectius Específics

·         Conèixer i oferir els recursos existents de formació acadèmica i informar sobre els mecanismes d’accés a la xarxa formativa especialment en l’acabament de l’educació obligatòria.

·         Orientar els joves cap a possibles processos formatius ajustats a la realitat del mercat laboral actual.

·         Despertar processos d’interès i motivació cap a la formació continuada i el foment del treball i l’ocupació.

·         Realitzar acompanyaments i seguiments dels joves a les empreses on treballen fins que assoleixin un grau d’autonomia suficient per dirigir per ells mateixos la seva vida laboral.

·         Orientar i derivar el joves atesos als recursos, serveis i entitats locals amb finalitats formatives i laborals.

·         Assumir el seguiment dels joves derivats des del Projecte Enter en el seu trànsit al món laboral.

Programa

Atenció i orientació familiar

Destinataris

Preferentment, joves entre els 16 i 21 anys.

Objectius Específics

·         Ajudar al jove a construir la seva historia personal.

·         Orientar al joves en aquells temes relacionats amb les dinàmiques familiars.

Programa

Treball/Prestació en benefici a la comunitat

Destinataris

Preferentment, joves entre els 16 i 21 anys.

Objectius Específics

·         Afavorir el treball coordinat amb el Departament de Justícia de la Generalitat per facilitar l’accés de joves amb mesures judicials a la xarxa social normalitzada.

·         Incorporar a joves provinents de l’ àmbit de justícia als programes de El Punt.

Programa

Salut

Destinataris

Preferentment, joves entre els 16 i 21 anys.

Objectius Específics

·         Orientar al jove en temes mèdics, tant a nivell físic com mental.

·         Despertar en el jove la necessitat de tenir cura de sí mateix per a un correcte desenvolupament personal.

Programa

Punt d’informació

Destinataris

Preferentment, joves entre els 16 i 21 anys.

Objectius Específics

·         Donar resposta a demandes d’ orientació puntual del joves.

·         Detectar necessitats que puguin requerir de la implementació d’ altres programes.

 

ENTER

 

Destinataris

Adolescents i joves entre els 16 i els 23 anys de manera prioritària.

Finalitat Educativa

Acompanyament a la inserció laboral.

Objectius Específics

·         Prospectar empreses per tal d’afavorir les incorporacions de joves al món laboral.

·         Construir un projecte personalitzat d’inserció laboral realista i ajustat a les necessitats i interessos de la persona.

·         Pactar amb cada usuari uns compromisos graduals i mesurables que possibilitin el procés d’inserció laboral.

·         Construir relacions estables i continuades entre el projecte i les empreses.

 

AULA DE MÚSICA “LA NOTA”

 

Destinataris

Adolescents i joves entre els 16 i els 23 anys de manera prioritària.

Finalitat Educativa

Oferir als joves alternatives formatives socioeducatives.

Objectius Específics

·         Adquirir les competències bàsiques necessàries per a l’edició d’àudio i postproducció amb sistema Q-Base.

·         Adquirir les competències bàsiques per a la producció musical.

·         Adquirir eines, recursos i autonomia per a iniciar la inserció al món laboral en l’àmbit del so i l’àudio.

·         Adquirir hàbits en organització, ordre, respecte i concentració dins l’àmbit laboral.

·         Construir un projecte personalitzat d’inserció laboral realista i ajustat a les necessitats i interessos de la persona.

·         Promoure la inserció laboral de joves en risc d’exclusió social.

·         Facilitar el desenvolupament de les capacitats i recursos personals necessaris per donar solidesa al procés d’inserció laboral.

·         Facilitar als joves un espai de referència.

·         Dona l’oportunitat als joves d’accedir al món musical d’una manera assequible.

·         Potenciar l’accés dels joves a la oferta artística del territori.

·         Incentivar l’ús de la música com a mitjà d’expressió cultural.

·         Promoure l’esperit crític envers el món que els envolta.

·         Fomentar l’ús de l’escriptura creativa com a mitjà de comunicació amb els altres.

·         Fomentar la creativitat a través l’escriptura.

 

XELA: compta amb suport de voluntaris

 

Destinataris

Infants d’entre 6 i 12 anys amb trastorn de l’espectre autista i retard mental.

Finalitat Educativa

Oferir alternatives educatives en medi obert per a infants amb TAE i retard mental del municipi , així com facilitar el seu procés d’inclusió social en igualtat d’oportunitats.

Objectius Específics

·         Programació individualitzada a partir del nivell de desenvolupament i les necessitats educatives especials de cada participant i guiatge en la construcció d’aprenentatges funcionals i significatius.

·         Reforç en la prevenció de la dependència.

·         Desenvolupament d’habilitats comunicatives.

·         Desenvolupament d’hàbits d’autonomia personal i social.

·         Potenciar en els infants i joves la socialització, la interdependència, així com el sentit de la responsabilitat individual i de grup.

·         Fomentar en infants i joves valors com la solidaritat i la cooperació, fonamentals per una excel·lent integració social mitjan l’oci i la convivència.

·         Donar resposta puntual a les necessitats expressades per les famílies amb menors amb diversitat funcional.

·         Oferir una alternativa en l’àmbit del lleure a infants amb necessitats educatives especials.

·         Estimular les capacitats dels infants amb necessitats educatives especials.

·         Respondre a les necessitats detectades al municipi i vinculades a l’atenció dels infants i llurs famílies en el temps de lleure.

·         Prevenir situacions provocades per l’absència d’activitats i de qualsevol altre ocupació durant el temps de lleure o de no utilització dels recursos que les porten a terme durant la resta del curs.

·         Donar continuïtat al treball dels aprenentatges escolars que s’ han portat a terme durant l’any.

·         Posar en pràctica i reforçar el treball dels hàbits higiènics, alimentaris, actitudinals, d’aprenentatge i conductuals.

·         Ajudar als nois i noies en el seu procés d’autonomia  i a desenvolupar-se correctament fora del seu context quotidià.

·         Fomentar la relació dels nens amb d’ altres grups externs i fora del marc habitual de desenvolupament, tot afavorint la seva participació integradora dins de l’àmbit local.

·         Descobrir i fomentar l’ ús de l’ entorn més proper per tal d’ integrar als menor en d’ altres espais i recursos de la ciutat que ofereixin noves alternatives i realitats.

·         Treballar en favor de l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

·         Donar recolzament, orientació i suport psicosocial a les famílies.

·         Incentivar el voluntariat social en relació a projectes d’atenció a la diversitat funcional.

 

Logo del Centre Obert Riallles

Centre Obert Rialles - Fundació Champagnat

C/ València, 3

Telèfon 93 392 93 90 (de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 20.45)

rialles.dir@maristes.cat

Web

Web oficial Centre Obert Rialles-Fundació Champagnat

Facebook

Perfil Rialles en Marxa

 

Nombre de professionals: 11 educadors socials

Nombre de voluntaris: 87

Nombre d’usuaris: 89 infants i joves de 3 a 18 anys