Plans Urbanístics

Els Plans urbanístics són els diferents instruments del Govern de la Generalitat per dur a terme la seva política de planejament territorial.

La Planificació Territorial està ordenada jeràrquicament (art. 5.1 de la Llei 1/1995) i es pot agrupar segons el següent quadre resum:

Font: urbaweb.com

 


Consultar el Plans Urbanístics:

PLANEJAMENT TERRITORIAL
PLANS URBANÍSTICS TERRITORIALS.
inclou:

 • Pla Territorial General (PTG)
 • Plans Territorials Parcials (PTP)
 • Plans Territorials Sectorials (PTS)
 • Plans Directors Territorials (PDT)

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
PLANS URBANÍSTICS GENERALS. 

inclou:

 • Plan General Metropolità (PG)
 • Modificacions del Pla General Metropolità (MPG)
 • Plans Directors Urbanístics (PD)
 • Programas d'Actuació Urbanística municipal (PA)
 • Modificació de Programas d'Actuació Urbanística municipal (MPA)
 • Normes de Planejament Urbanístic (NPU )

 

PLANS URBANÍSTICS DERIVATS. 

inclou:

 • Plans Parcials (PP)
 • Modificacions de Plans Parcials (MPP)
 • Plans Especials (PE)
 • Modificacions de Plans Especials (MPE)
 • Plans de Millora Urbana (PM)
 • Modificacions de Plans de Millora Urbana (MPM)
 • Text Refós de la Normativa del planejament (TRN)
 • Ordenances i Normatives urbanístiques (ON)