Plans Urbanístics

Els Plans urbanístics són els diferents instruments del Govern de la Generalitat per dur a terme la seva política de planejament territorial.

La Planificació Territorial està ordenada jeràrquicament (art. 5.1 de la Llei 1/1995) i es pot agrupar segons el següent quadre resum:

Font: urbaweb.com

 


Consultar el Plans Urbanístics:

PLANEJAMENT TERRITORIAL

PLANS URBANÍSTICS TERRITORIALS.inclou el Plans de tipus:

- Pla Territorial General

- Plans Territorials Parcials

- Plans Directors Territorials

- Plans Territorials Sectorials

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

PLANS URBANÍSTICS GENERALS. inclou:

- Pla General Metropolità i modificacions posteriors (PGM)

- Plans Directors Urbanístics (PDU)

- Programas d'Actuació Urbanística municipal (PAU)

- Normes de Planejament Urbanístic (NPU )

 

PLANS URBANÍSTICS DERIVATS. inclou:

- Plans Parcials (PP)

- Plans Especials (PE)

- Plans de Millora Urbana (PM)