Progressar en l’atenció a les persones per avançar en la igualtat d’oportunitats

 

Polítiques de salut comunitària i recursos sanitaris

Objectius

 • Vetllar per la qualitat dels serveis públics de salut a la ciutat
 • Desenvolupar la salut i els benestar integral de les persones
 • Garantir la seguretat alimentària des del control i l’educació sanitària

Accions

 • Monitoratge de la informació sobre els serveis sanitaris i la satisfacció dels usuaris per garantir l’adaptació dels recursos a les necessitats: horaris, llistes d’espera, derivacions a especialitats i/o centres hospitalaris,..
 • Accions d’intermediació entre l’administració responsable dels serveis de salut (Generalitat) i els usuaris i usuàries per obtenir millores en l’accés i la qualitat dels serveis
 • Accions de reivindicació davant decisions de la Generalitat que afectin la quantitat i /o la qualitat dels serveis
 • Elaboració i posta en marxa d’un pla per a l’extensió progressiva a la ciutat de desfibril•ladors fora dels equipaments sanitaris
 • Campanyes d’educació, informació i/o sensibilització sobre els temes de salut i la importància de les revisions preventives segons estableixen els protocols de salut
 • Accions de promoció de la salut comunitària amb atenció especial als sectors de població més vulnerable.
 • Implementació del programa de Prevenció i Atenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF)
 • Accions de formació i acompanyament d’agents comunitaris promotors de salut en col•lectius de risc
 • Creació d’un programa de suport a les entitats i famílies en l’àmbit de la salut mental
 • Desenvolupament d’un programa de “salut als barris” de millora de les condicions de vida en relació a la detecció de necessitats
 • Accions en matèria d’inspecció sanitària en establiments de restauració i alimentació en col•laboració amb les organitzacions de comerciants per desenvolupar accions formatives del sector
 • Monitoratge i vigilància dels establiments alimentaris de la ciutat, segons el nivell de risc

 

Atenció a la comunitat educativa i recursos educatius

Objectius

 • Garantir l’educació per avançar en la igualtat d’oportunitats
 • Reforçar l’escolarització millorant la planificació i l’oferta educativa
 • Aconseguir un manteniment adequat dels equipaments educatius

Accions

 • Accions de sosteniment i suport a la xarxa d’escoles bressol municipals
 • Consolidació del programa “El menjador escolar a l’abast de tothom”
 • Gestió del programa d’ajuts a la reutilització de llibres i la dotació d’ordinadors als centres docents incorporant criteris d’eficiència, equitat i màxim benefici públic
 • Estudi de la concessió d’ajuts municipals per la compra de llibres als alumnes que estudien fora de SC.
 • Estudi de la concessió d’ajuts municipals per als estudis universitaris de joves de famílies sense recursos  
 • Desplegament de les accions del Pla Educatiu d’Entorn
 • Promoció d’accions de suport, formació  i assessorament a les AMPA,s i als pares i mares en general
 • Revisió i adaptació del mapa escolar a les noves realitats i necessitats
 • Creació d’un Observatori permanent de l’escolarització de l’alumnat de 0-18 anys que permeti l’estudi de la situació de l’escolarització i les seves projeccions
 • Assessorament i acompanyament a les famílies a l’inici de les etapes d’educació infantil i ESO
 • Pla de manteniment de les escoles públiques: p.ex. calendari programat de repintat dels centres (4 centres/any)
 • Accions de reivindicació a la Generalitat per posar en marxa les obres d’ampliació i millora dels centres educatius
 • Accions de reivindicació davant la Generalitat per la construcció definitiva de l’Escola Santa Coloma
 • Accions de reivindicació davant la Generalitat per tal que es doni resposta a la situació d’escolarització en secundària
 • Promoció de l’ús social de la llengua catalana com a factor d’igualtat i cohesió social

 

Polítiques d’ocupació i lluita pels drets laborals

Objectius

 • Afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral
 • Afavorir la incorporació dels i les joves al mercat laboral
 • Promoure l’economia social i solidària
 • Promoure el creixement empresarial i donar suport a cooperatives i autònoms

Accions

 • Accions d’orientació i tutorització laboral: projectes de tasteig d’oficis, transició escola-treball,...
 • Projectes de qualificació professional: PFI, Cases d’oficis, Joves per l’ocupació,..
 • Accions de promoció de la primera experiència de pràctiques en empreses
 • Ampliació de l’oferta d’accions per al foment de les polítiques actives d’ocupació, a partir de la construcció d’un nou equipament als terrenys de l’HES
 • Ampliació de l’oferta de formació ocupacional a partir del trasllat de l’Escola de Restauració al pavelló Canigó del Recinte Torribera
 • Gestió dels Plans d’Ocupació municipals amb criteris d’adequació a les necessitats i la realitat de la ciutat
 • Contractació de ciutadans de SC en atur, mitjançant els Plans d’Ocupació
 • Implantació en SC de la moneda social
 • Estudi de viabilitat d’un viver per a l’economia social i solidària
 • Projecte per al foment de projectes d’economia social i solidària en zones “desertitzades” comercialment  
 • Projecte “Finestreta Única Empresarial”
 • Adaptació del polígon industrial del Bosc Llarg i les Canyes a les necessitats i la realitat de la ciutat
 • Gestió d’ajuts a autònoms i emprenedors per a reformes i nous negocis.
 • Mesures de foment per la participació de les empreses locals en processos de licitació de contractes de les administracions públiques
 • Introducció de les clàusules socials en els processos de contractació pública

 

Promoció de l’esport i recursos esportius

Objectius

 • Treballar perquè la pràctica esportiva s’estengui cada vegada més a la ciutadania
 • Fomentar la pràctica de l’esport, tant el de lleure com el professional
 • Fer de l’esport un element de promoció de la ciutat 

Accions

 • Definició d’itineraris urbans senyalitzats a l’espai públic per a la pràctica físic-esportiva
 • Accions de promoció d’estils de vida saludables i actius
 • Reforma de les pistes de petanca a la Guinardera
 • Accions de promoció de la pràctica de l’esport en edat escolar reforçant els valors positius i afavorint l’intercanvi d’experiències esportives
 • Pla de millora i adequació de les instal·lacions esportives
 • Col·laboració econòmica i tècnica amb les entitats esportives
 • Accions de promoció de la pràctica esportiva entre les dones
 • Accions de promoció de la pràctica esportiva entre els joves: gratuïtat de l’ús de les instal·lacions als menors de 18 anys
 • Accions de promoció de la pràctica esportiva entre les persones grans i de persones amb diversitat funcional
 • Gestió d’ajuts per a facilitar la pràctica esportiva a infants i joves de famílies en situació desafavorida
 • Projectes per aprofitar el potencial de les instal·lacions del Camp d’Atletisme AA i el Parc Fluvial del Besòs incorporant-los a curses atlètiques de llarg recorregut.
 • Desenvolupament del potencial del Camp d’Atletisme AA per a la pràctica esportiva de l’atletisme a l’àmbit escolar
 • Projectes per la finalització de la nova àrea urbana de Can Zam per a la pràctica dels esports freestyle
 • Projectes per potenciar els esdeveniments esportius al medi natural.