Progressar en l’atenció a les persones per avançar en la igualtat d’oportunitats

 

Lluita contra els efectes de la crisi econòmica

Objectius

 • Treballar per donar suport a les famílies
 • Tractar coordinadament des de tots els serveis els efectes de la desigualtat
 • Lluitar contra la pobresa en col·laboració amb les entitats socials

Accions

 • Desenvolupament de projectes de suport i acompanyament en la tasca parental
 • Adaptació dels recursos d’atenció a les necessitats: horaris, noves tecnològics, telèfon d’atenció,...
 • Desenvolupament d’una cartera de serveis socials per facilitar autonomia, serveis d’ajuda domiciliària, serveis respir, de suport psicosocial, atenció d’emergències socials,...
 • Treball conjunt amb Grameimpuls i altres recursos laborals per la inclusió efectiva en el mercat laboral de persones en risc d’exclusió
 • Col·laboració econòmica i tècnica amb entitats de voluntariat social per a projectes d’inclusió social
 • Creació d’espais de treball conjunt amb les entitats del 3r sector per portar a terme projectes a la ciutat
 • Gestió de convenis amb entitats socials per al manteniment de serveis i projectes per a persones en risc social
 • Concertació per un pacte contra la pobresa

 

Lluita contra els desnonaments

Objectius

 • Reforçar les mesures contra els desnonaments i la pobresa energètica
 • Lluitar contra els problemes derivats de les dificultats d’accés a un habitatge digne
 • Treballar per l’ampliació del parc d’habitatge públic i de lloguer social

Accions

 • Suport a les famílies víctimes de la crisi: ajuts econòmics del Fons de contingència social per a deutes de lloguer o d’hipoteca,....
 • Protocol contra el mal ús d’habitatges
 • Gestió d’acords o altres mecanismes amb les entitats financeres per ampliar el parc d’habitatge social
 • Gestió i administració dels recursos necessaris per reallotjament urgent i atenció als infants en cas de desnonament inevitable.
 • Acompanyament, assessorament i mediació en els processos de negociació amb entitats financeres per aconseguir reconvertir el deute hipotecari i optar a lloguer social
 • Gestió i administració dels recursos necessaris per evitar el tall causat per pobresa dels subministraments energètics bàsics.
 • Gestió i administració dels recursos disponibles per a facilitar l’accés a l’habitatge de les famílies amb infants.
 • Creació d’un dispositiu de mediació i assessorament amb propietaris a famílies en risc de perdre l’habitatge
 • Elaboració d’un protocol d’inspecció i intervenció sobre habitatges desocupats
 • Gestió d’una borsa d’habitatges per atendre situacions d’emergència

 

Polítiques socials a favor de la infància

Objectius

 • Treballar a favor de la igualtat d’oportunitats  per a la infància i la joventut
 • Garantir l’assistència universal als serveis essencials per a la infància i la joventut 

Accions

 • Consolidació i coordinació de la Taula d’infància per al tractament de les diferents problemàtiques de la infància
 • Desenvolupament d’un programa contra l’absentisme escolar adreçat a alumnat de secundària obligatòria.
 • Mesures per assegurar accés d’infants i joves a activitats de lleure educatiu, cultural i esportiu
 • Gestió del programa ”El menjador escolar a l’abast de tothom” en centres d’educació primària
 • Ampliació del programa “El menjador escolar a l’abast de tothom” per alumnes de secundària obligatòria
 • Ampliació de projecte XELA per a infants i joves amb autisme
 • Mesures de reducció de les llistes d’espera del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
 • Accions de reivindicació per aconseguir l’augment de recursos d’atenció a la infància i adolescència per a la prevenció i tractament de problemàtiques en la infància i la joventut. 
 • Recerca de recursos per l’ampliació i millora de la xarxa de centres oberts

 

Polítiques per a la gent gran i persones amb dependència

Objectius

 • Vetllar per garantir condicions dignes de vida per a les persones grans i/o dependents
 • Desenvolupar projectes per promoure la participació activa de la gent gran

Accions

 • Projectes de suport i acompanyament en la tasca dels cuidadors no professionals
 • Accions d’informació i formació i de suport a les famílies vetlladores
 • Adaptació dels recursos municipals d’atenció a les noves necessitats: atenció domiciliària, àpats a domicili, noves tecnologies,...
 • Gestió i administració de la cartera de serveis socials per facilitar autonomia, serveis d’ajuda domiciliària, serveis respir, de suport psicosocial, adaptació d’habitatges,...
 • Treball conjunt públic-privat per posar en marxa serveis de suport a persones amb dependència i/o persones amb disfuncions i/o malaltia mental
 • Col•laboració econòmica i tècnica amb entitats de voluntariat social per a projectes adreçats a gent gran
 • Formalització de l’acord d’inclusió al projecte Ciutats Amigues de les Persones Grans de l’OMS
 • Creació d’un programa específic d’envelliment actiu
 • Oferta d’activitats per al manteniment i entrenament de les capacitats cognitives, sensorials, de comunicació...
 • Creació de fòrums d’opinió de les persones grans
 • Accions de promoció de les rutes i itineraris accessibles per a gent gran i persones amb diversitat funcional, com ara, el circuït “Sumant capacitats” de la Serra de Marina

 

Polítiques per eradicar les violències masclistes

Objectius

 • Avançar cap a societat més igualitària i lliure de violències masclistes
 • Reforçar acció a favor de les dones en situació de violències masclistes
 • Atendre els infants i els adolescents víctimes de violències masclistes

Accions

 • Mesures de sensibilització per a població en general, a nivell local
 • Accions de promoció i suport de l’emprenedoria femenina
 • Accions per combatre les desigualtats de gènere en les condicions d’accés a recursos públics, com ara accés a l’habitatge per a famílies monomarentals
 • Gestió i administració de recursos socials, econòmics, jurídics per a les dones que pateixen violències masclistes
 • Elaboració d’un protocol detecció i suport als menors víctimes directes o indirectes de violències masclistes
 • Col·laboració econòmica i tècnica al moviment associatiu de les dones
 • Investigació i visibilització de la genealogia i el patrimoni social de les dones a la ciutat
 • Campanyes de sensibilització sobre l’impacte de les violències masclistes en els infants i adolescents de dones sotmeses a violències masclistes
 • Elaboració d’un protocol coordinat entre tots els recursos d’atenció per a la intervenció professional davant situacions de violència masclista que afecten menors
 • Mesures d’adaptació dels recursos d’atenció a les situacions que afecten infants i adolescents.

 

Polítiques de convivència

Objectius

 • Avançar a favor d’una ciutat solidària i de convivència
 • Conscienciar la ciutadania en el civisme i el respecte per l’espai públic
 • Involucrar el jovent en la cultura de la pau i la gestió alternativa de conflictes

Accions

 • Accions de promoció de la mediació i la gestió alternativa de conflictes en les relacions humanes
 • Desenvolupament de propostes de formació en mediació i gestió alternativa de conflictes per agents socials i d’entitats socials, culturals, esportives,....
 • Extensió del programa de suport a les comunitats de veïns i veïnes
 • Elaboració i posta en marxa del protocol per a la gestió integral de l’espai públic
 • Elaboració d’un protocol d’intervenció per a resoldre els problemes de convivència relacionats amb les molèsties per sorolls   
 • Disseny i posta en marxa d’un projecte per treballar la mediació i la gestió alternativa de conflictes en els centres de secundària i en tots els espais de trobada juvenil
 • Elaboració d’un protocol coordinat per a la detecció i la gestió de l’assetjament entre els joves, sobretot el ciberassetjament.