infografia Ban alcaldessa 1
Infografia Ban de l'alcaldessa 2

Incendis forestals. Juny 2022

Atès que en aquests moments s’han aprovat diferents mecanismes d’emergència davant els incendis forestals produïts als darrers dies i en el marc d’una situació climàtica d’altes temperatures.

Atès la imminent celebració de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere i amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones, les propietats i l’entorn natural de Santa Coloma de Gramenet,

Atès que la conservació del patrimoni natural de la ciutat és una responsabilitat de tots i totes i que cal explicar als fill i filles menors a càrrec el risc de les actuacions imprudents, així com la responsabilitat en què poden incórrer els progenitors o tutors legals,

Promulgo el següent BAN:

1. Resta PROHIBIT en el període comprès entre el 15 de juny i el 15 d’octubre, ambdós dies inclosos, a tots els terrenys forestals d’aquest terme municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i la franja de 500 m que els envolta, encendre foc per a qualsevol classe d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat.

2.  Especialment, no es podrà:

   a. Cremar rostolls, marges ni restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

   b. Fer focs d’esbarjo.

   c. Fer foc la nit de les revetlles.

   d. Llençar objectes encesos.

   e. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

   f. Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

   g. La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

3. El Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat podrà concedir autoritzacions específiques.

4. Els solars no edificats hauran de mantenir-se nets de vegetació i amb la massa forestal aclarida, i lliure de vegetació seca i morta o de qualsevol mena de residu vegetal o altre que pugui afavorir la propagació del foc. Les actuacions, en època de risc, hauran de comptar amb el permís corresponent del Departament d’Acció Climàtica.

5.  Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i rehabilitació establerts per la Llei d’Urbanisme.

6.  Les persones propietàries han d’adoptar les mesures adients per auto protegir-se del foc, amb mesures com l’evitació de tanques perimetrals inflamables, aclarida de la vegetació al voltant dels habitatges i edificacions, evitant que elements combustibles puguin tocar les cases.

7.  La contravenció d’aquestes prohibicions o qualsevol altra de les establertes a la vigent normativa sobre incendis forestals, pot ser objecte de denúncia al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat.

8. Les persones que passin, treballin o romanguin en les zones forestals, han de complir totes les indicacions que, en prevenció d’incendis, els siguin fetes pels agents rurals, policia local i altres agents de l’autoritat.

9. Qualsevol persona que descobreixi l’existència o el començament d’un incendi forestal, sempre haurà d’avisar immediatament mitjançant els telèfons d’emergències 112 o qualsevol altre mitjà que tingui a l’abast

10. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, podrà actuar d’ofici, i establir els mecanismes necessaris per a garantir l’acompliment d’aquest BAN.

Cartel bando Fiesta Mayor

Fiesta Mayor. Septiembre 2015

Terminado el mes de agosto y con el verano despidiéndose, llega puntual la Fiesta Mayor, un evento lúdico que marca el inicio del nuevo curso. La Fiesta Mayor de Verano se nos presenta como punto de encuentro, como el momento del año en que coger fuerzas para encarar una nueva etapa de rutina cotidiana pero con nuestra mejor cara y, sobre todo, con alegría.

Como en cada edición, en el programa de #festacoloma2015, aparecen actividades para todos los gustos y todas las edades. Un programa en el que se combina la contención del presupuesto con una oferta variada y de calidad. El peso de los creadores locales en la Fiesta vuelve a ser muy importante, ya que durante todo el año son uno de los principales motores de la vida cultural y social de la ciudad.

Como alcaldesa de Santa Coloma, hago un llamamiento a la ocupación de las calles, plazas y jardines. Vivamos la Fiesta con intensidad, con orgullo colomense, pero con responsabilidad y respeto por el espacio público, un espacio que es de todas y todos.

Comienzan cuatro días de diversión, ilusión y fraternidad!

Empieza la Fiesta Mayor de Verano 2015!Cartel bando civismo

Civismo. Julio 2015

Se hace saber que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet continuará destinando importantes recursos a la limpieza y al mantenimiento de la vía pública, pero que ha llegado el momento de recordar la sabiduría popular, que dice que no es más limpio quien más limpia, sino el que menos ensucia. Hagamos caso al sentido común.

Como Alcaldesa vuelvo a solicitar vuestra colaboración. Cuando dejéis de recoger un excremento, cuando amontonéis trastos en un contenedor o cuándo tiréis una colilla o un chicle al suelo estáis maltratando a nuestra ciudad. Son acciones incívicas que nos repercuten a todos y todas de manera negativa y que hasta nos cambian el humor.

Más limpios, más cívicos y más felices. ¡Vamos a por ello! Los y las colomenses llevamos con mucho orgullo nuestra pertenecía a esta ciudad. Los actos incívicos, el vandalismo… son pequeñas afrentas a este orgullo que queremos combatir. Es un combate de paciencia, pero hasta cierto punto. Algunos y algunas también verán cómo les cambia el humor cuando reciban las correspondientes sanciones.

¡SÍ A LA SANTA COLOMA GUAPA!