Font: Intervenció General
Data última actualització: Novembre 2019
Propera actualització/Període d’actualització: Desembre 2020

Pressupost municipal 2019

Aprovació inicial - Ple del 29 d'octubre de 2018

Aprovació definitiva - Ple del 17 de desembre de 2018

Documents pressupost 2019

Aprovació definitiva

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon Pressupost municipal

Publicació al BOPB

190 KB
icon Pressupost 2019

Aprovació definitiva

10 MB

Visió global del Pressupost 2019

Fundació CIVIO

Accés a la plataforma CIVIO

Pressupost de l'Ajuntament

ESTAT D'INGRESOS ESTAT DE DESPESES

Capítol I

34.211.067,60

Capítol I

35.355.182,36

Capítol II

3.233.900,00

Capítol II

39.482.827,10

Capítol III

10.780.697,54

Capítol III

937.000,00

Capítol IV

55.316.883,09

Capítol IV

20.928.366,19

Capítol V

538.200,00

Capítol V

500.000,00

Capítol VI

0,00

Capítol VI

9.438.087,37

Capítol VII

6.458.430,05

Capítol VII

3.145.715,27

Capítol VIII

180.000,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol IX

3.880.650,07

Capítol IX

4.632.650,06

TOTAL INGRESSOS

114.599.828,35

TOTAL DESPESES

114.599.828,35

Pressupost de l'organisme autònom

PATRONAT MUNICIPAL DE LA MUSICA

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

0,00

Capítol I

875.528,47

Capítol II

0,00

Capítol II

40.832,79

Capítol III

462.600,42

Capítol III

0,00

Capítol IV

462.924,14

Capítol IV

5.000,00

Capítol V

0,00

Capítol V

0,00

Capítol VI

0,00

Capítol VI

4.163,30

Capítol VII

0,00

Capítol VII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol VIII

0,00

Capítol IX

0,00

Capítol IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

925.524,56

TOTAL DESPESES

925.524,56

Estat de previsió de despeses i ingressos de la societat Gramepark S.A.

INGRESSOS DESPESES

Vendes

         109.760,00  

 Aprovisionaments

         311.060,17  

Prestacions de serveis i altres ingressos

      2.913.274,50  

 Despeses de personal

      2.000.257,45  

Variació d’existències

-        104.735,40  

 Dotacions per amortització i provisions

         424.570,40  

Subvencions explotació

      1.749.147,00  

 Altres despeses explotació

      1.373.070,90  

Imputació subvencions de capital no financer

           25.094,22  

 Despeses financeres

         580.119,60  

TOTAL INGRESSOS

      4.692.540,32  

 TOTAL DESPESES

      4.689.078,52  

RESULTAT (BENEFICI)

             3.461,80  

 RESULTAT (PÈRDUES)

 

Estat de previsió de despeses i ingressos de la societat Grameimpuls S.A.

INGRESSOS DESPESES

Prestacions de serveis i altres ingressos

      817.908,00  

 Aprovisionaments

        1.979.647,67  

Subvencions explotació

 10.063.455,74  

 Despeses de personal

        8.803.453,56  

Imputació subvenció immobilitzat no financer

       79.737,49  

 Dotacions per amortització

           172.000,00  

TOTAL INGRESSOS

 10.961.101,23  

 Altres despeses explotació

               5.500,00  

RESULTAT

                   -    

 Despeses financeres

                 500,00  

 TOTAL DESPESES

       10.961.101,23  

Documents pressupost 2019

Aprovació inicial

Lista de archivos
Nombre del fichero Información Modificación
icon Calendari fiscal

Exercici 2019

53 KB 08.01.2019 10:56
icon Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Publicació al BOPB de l'edicte d'aprovació inicial. 31 d'octubre de 2018

218 KB 05.11.2018 12:30
icon Bases d'execució

Bases d'execució del pressupost municipal de 2019

1 MB 06.11.2018 10:12
icon Annex 1 - Inversions

Inversions al període 2019 - 2021

32 KB 06.11.2018 10:27
icon Annex 2 - Previsió de la liquidació 2018

Previsió de la liquidació de l'exercici 2018 Ajuntament i entitats amb pressupost limitatiu. (Art.168.1.b. RD 2/2004 TRLLRHL)

23 KB 06.11.2018 10:27
icon Annex 3 - Estat del deute

Estat del deute municipal exercici 2019

23 KB 06.11.2018 10:27
icon Annex 4 - Beneficis fiscals

Beneficis fiscals en tributs locals del pressupost 2019

148 KB 06.11.2018 10:27
icon Pressupost 2019

Pressupost per programes, despeses econòmic, despeses orgànic sense personal, ingressos econòmic, ingressos orgànic i resum Ajuntament (Excel)

633 KB 06.11.2018 10:27
icon Consolidació ajuntament, organismes autònoms i empreses

Estat de consolidació del pressupost 2019 (Excel)

41 KB 06.11.2018 10:27
icon Grameimpuls S.A.

Pressupost de l'empresa municipal Grameimpuls. S.A. 2019

16 MB 06.11.2018 10:27
icon Gramepark S.A.

Pressupost de l'empresa municipal Gramepark S.A. 2019

34 MB 06.11.2018 10:27
icon Informe econòmic

Informe econòmic del Pressupost 2019 dels Serveis Econòmics Municipals

1 MB 06.11.2018 10:27
icon Informe de l'Intervenció

Informe d'intervenció d'aprovació del pressupost general de l'exercici 2019

694 KB 06.11.2018 10:27
icon Memòria explicativa

Memòria explicativa del pressupost per a l'exercici 2019

1 MB 06.11.2018 10:27
icon Plantilla

Plantilla anual de personal 2019

36 KB 07.11.2018 13:01
icon Relació de llocs de Treball

Relació de llocs de Treball - 2019

1 MB 07.11.2018 13:01