Pressupost municipal 2017

Visió global del Pressupost 2017

Fundació CIVIO

Accés a la plataforma CIVIO

A la sessió ordinària del mes d'octubre s'aprova de forma inicial el pressupost municipal per a l'exercici 2017. A la sessió ordinària del mes de desembre 19/12/2016 s'aprova definitivament.

Documents

Pressupost Ajuntament

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I

31.671.000,00

Capítol I

32.891.503,32

Capítol II

2.736.690,00

Capítol II

33.335.307,60

Capítol III

8.332.293,30

Capítol III

1.493.526,50

Capítol IV

52.176.612,73

Capítol IV

17.880.964,73

Capítol V

530.900,00

Capítol V

500.000,00

Capítol VI

0

Capítol VI

2.747.716,32

Capítol VII

2.079.116,32

Capítol VII

2.153.036,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol VIII

180.000,00

Capítol IX

0

Capítol IX

6.524.557,88

TOTAL INGRESSOS

97.706.612,35

TOTAL DESPESES

97.706.612,35

Patronat de la Música

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Capítol I


Capítol I

826.890,29 €

Capítol II


Capítol II

40.832,79 €

Capítol III

462.600,42 €

Capítol III

 

Capítol IV

409.285,96 €

Capítol IV

 

Capítol V

 

Capítol V

 

Capítol VI

 

Capítol VI

4.163,30 €

Capítol VII

 

Capítol VII


Capítol VIII

 

Capítol VIII


Capítol IX

 

Capítol IX


TOTAL INGRESSOS

871.886,38 €

TOTAL DESPESES

871.886,38 €

Gramepark

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes

1.120.785,51 €

Aprovisionaments

323.439,30 €

Prestacions de serveis

2.818.648,84 €

Despeses de personal

1.853.037,47 €

 

Variació existències

 

-990.734,87 €

Dotacions amortització

 i deterioraments 

 

421.312,68 €

Subvencions explotació

1.614.147,00 €

Altres. Despeses

 explotació

1.452.737,67 €

Imputació subvencions immobilitzat no financer

 

441.272,04 €

 

 

Ingressos financers

 

Despeses financeres

946.797,65 €

Ingressos extraordinaris

 

Despeses extraordinàries

 

TOTAL INGRESSOS

5.004.118,52 €

TOTAL DESPESES

4.997.324,77 €

Grameimpuls

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES

Vendes


Aprovisionaments

652.301,73 €

Prestacions de serveis

i altres ingressos

577.850,20 €

 

Despeses de personal

 

6.993.390,11 €

Subvencions explotació

 

8.195.013,19 €

Dotacions amortització i deterioraments 

 

165.000,00 €

Imputació Subvencions

 immobilitzat no financer


46.728,45 €

Altres despeses

d’explotació


1.008.400,00 €

Ingressos financers


Despeses financeres

500,00 €

 

Ingressos extraordinaris

 

 

Despeses extraordinàries


TOTAL INGRESSOS

8.819.591,84

TOTAL DESPESES

8.819.591,84 €