Plans d'acció

Els plans d'acció s'han d'elaborar en els àmbits territorials dels grans eixos viaris i ferroviaris, els grans aeroports i els ports, les aglomeracions i les zones acústiques. Han de contenir mesures concretes, a fi de mantenir la qualitat de l'entorn acústic quan sigui satisfactòria i reduir el nivell de soroll ambiental quan calgui, i, en particular, quan els nivells d'exposició puguin tenir efectes sobre la població, objectiu final de la Directiva 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

Plans d'acció d'aglomeracions

Els plans d'acció de les aglomeracions d'un municipi, els ha d'elaborar i aprovar l'Administració local corresponent. En les aglomeracions que comprenen més d'un terme municipal, els municipis que la componen han d'elaborar els plans d'acció, amb la coordinació i aprovació del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb un tràmit d'informació pública previ per un període mínim d'un mes, i cal donar audiència a les administracions afectades.

Els municipis formen aglomeració si compleixen les condicions següen

  • Més de 100.000 habitants.
  • Existència de sectors del territori amb una densitat de població igual o superior a 3.000 habitants per km2.
  • Existència de dos o més sectors del territori on, a més de complir-se la condició anterior, es verifica que la distància horitzontal entre els dos punts propers és igual o inferior a 500 m.

A Catalunya hi ha 10 aglomeracions de més de 100.000 habitants, constituïdes per 23 municipis i 3.343.779 habitants. Poden ser d’àmbit municipal o supramunicipal.

La primera fase correspon al quinquenni 2008-2013 i correspon a aglomeracions de més de 250.000 habitants, mentre que la segona fase correspon al quinquenni 2013-2018 i correspon a aglomeracions de més de 100.000 habitants.

RESOLUCIÓ ACC/91/2022, de 24 de gener, per la qual s'aprova el Pla d'acció de soroll de l'Aglomeració d'àmbit supramunicipal del Barcelonès II, constituïda pels municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, corresponent a la fase 3 (2017-2022) de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.