Programa “Reutilització llibres de text i projectes d’innovació educativa”

El programa de “Reutilització de llibres de text i projectes d’innovació educativa” per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial, permet que els centres disposin d’un fons de llibres i material didàctic. A més d’aportar un important estalvi econòmic a les famílies, fomenta uns valors educatius que fan que l’alumne respecti més el seu material, pensant que un altre company/a el farà servir, i que l’ha de retornar en condicions.
El foment d’aquests valors a l’alumnat i les seves famílies, ha possibilitat que els centres educatius de la nostra ciutat hagin adquirit, a més de llibres de text, material didàctic complementari.

Els objectius del programa són:

 • Ajudar a les famílies en la despesa econòmica dels llibres de text i material didàctic.
 • Fomentar el valor i afecte pels llibres per part dels alumnes i les famílies.
 • Promoure la cultura del reciclatge, la reutilització i socialització del material escolar.
 • Augment qualitatiu a la docència i a l’alumnat en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge.

Documentació

El Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 25 de juliol de 2023, va aprovar inicialment les bases reguladores del programa “Reutilització dels llibres de text i projectes d’innovació educativa”. Transcorreguts els 30 dies d’exposició pública, han estat aprovades definitivament i publicades en el BOPB el dia 29 de setembre de 2023.

Bases reguladores d’ajudes

Annexes:

 • Prioritats en l’adquisició de llibres de text, material didàctic i/o complementari inclosos en el programa (Annex 1)
 • Indicadors o variables de definició d'escoles amb complexitat en l'acció pedagògica i  mòdul dinàmic (Annex 2)
 • Ofici d'adhesió i presentació de la documentació dels centres adherits (Annex 3)
 • Memòria valorativa de l'experiència (Annex 4)
 • Inventari programa de reutilització de llibres de text i/o material didàctic (Annex 5)
 • Relació de llibres de text, material didàctic i/o complementari (Annex 6)
 • Carta informativa a les famílies per a les escoles públiques (Annex 7)
 • Carta informativa a les famílies de centres concertats (Annex 8)
 • Programa de “Reutilització de llibres de text i projectes d’innovació educativa” en les etapes de 2on cicle d'educació infantil, primària i educació especial (Annex 9)
 • Declaració responsable (Annex 10)
 • Justificació projecte disseny d’espais d’aprenentatges (Annex 11)