Programa “Reutilització llibres de text i projectes d’innovació educativa”

El programa de “Reutilització de llibres de text i projectes d’innovació educativa” per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial, permet que els centres disposin d’un fons de llibres i material didàctic. A més d’aportar un important estalvi econòmic a les famílies, fomenta uns valors educatius que fan que l’alumne respecti més el seu material, pensant que un altre company/a el farà servir, i que l’ha de retornar en condicions.
El foment d’aquests valors a l’alumnat i les seves famílies, ha possibilitat que els centres educatius de la nostra ciutat hagin adquirit, a més de llibres de text, material didàctic complementari.

Els objectius del programa són:

 • Ajudar a les famílies en la despesa econòmica dels llibres de text i material didàctic.
 • Fomentar el valor i afecte pels llibres per part dels alumnes i les famílies.
 • Promoure la cultura del reciclatge, la reutilització i socialització del material escolar.
 • Augment qualitatiu a la docència i a l’alumnat en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge.

Documentació

La Junta de Govern Local celebrada el dimarts 21 de maig de 2019 va aprovar inicialment les bases reguladores del programa “Reutilització de llibres de text i projectes d’innovació educativa”, les quals han estat aprovades definitivament, transcorregut els 20 dies d’exposició pública, i publicades en el BOPB el dia 22 d’agost de 2019.

La Junta de Govern Local celebrada el dimarts 21 de maig de 2019 va aprovar inicialment les bases reguladores del programa “Reutilització de llibres de text i projectes d’innovació educativa”, les quals han estat aprovades definitivament i publicades en el BOPB el dia 22 d’agost de 2019.

Bases reguladores d'ajudes

Annexes:

 • Prioritats en l’adquisició de llibres de text, material didàctic i/o complementari inclosos en el programa (Annex 1)
 • Indicadors o variables de definició d'escoles amb complexitat en l'acció pedagògica i  mòdul dinàmic (Annex 2)
 • Ofici d'adhesió i presentació de la documentació dels centres adherits (Annex 3)
 • Memòria valorativa de l'experiència (Annex 4)
 • Inventari programa de reutilització de llibres de text i/o material didàctic (Annex 5)
 • Relació de llibres de text, material didàctic i/o complementari (Annex 6)
 • Carta informativa a les famílies per a les escoles públiques (Annex 7)
 • Carta informativa a les famílies de centres concertats (Annex 8)
 • Programa de “Reutilització de llibres de text i projectes d’innovació educativa” en les etapes de 2on cicle d'educació infantil, primària i educació especial (Annex 9)
 • Declaració responsable (Annex 10)