Logo ciutat educadora

Manifestem el nostre compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible i, concretament, treballem per garantir una educació inclusiva i de qualitat per a tothom i al llarg de la vida, com a motor de desenvolupament personal i col·lectiu i de transformació urbana a favor d'unes ciutats més justes, solidàries i interculturals. Ciutats on totes les persones gaudeixin de plena igualtat i siguin capaces de dialogar i conviure des del respecte a les diferències.

Avui en dia podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que l'educació travessa els murs de l'escola i s'estén a tota la ciutat, impregnant els seus barris, espais públics i institucions.
Constatem objectivament, però, que a les ciutats persisteixen encara nombrosos fenòmens i factors deseducadors.

Conscients d’aquests desafiaments i reptes als quals hem de fer front, ens comprometem amb convicció i voluntat a contrarestar aquests fenòmens regressius, proposant un model polític de ciutat que situa les persones al centre de les nostres prioritats i que, partint de l'educació, dóna coherència, dinamisme i sentit a la nostra acció, com a eina de transformació social, de cohesió i de respecte mutu.

Les ciutats educadores treballem perquè l'educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potencial educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, esport, etc.

Treballem, per tant, per democratitzar l'accés a tots els béns de la ciutat, perquè cada un dels seus espais sigui font d'educació, i perquè totes les persones puguin viure, gaudir i emancipar-se, aprofitant al màxim les oportunitats que la ciutat ofereix per assolir les seves expectatives amb una actitud cívica i democràtica. Una ciutat respectuosa amb el medi ambient i que dialoga amb les ciutats i àrees rurals que l’envolten.

Apostem per una democràcia participativa sumant les propostes i l'esforç de la societat civil per construir junts ciutats millors, que no deixin a cap persona al marge. Per aconseguir aquest objectiu ambiciós, ens comprometem amb l'educació ciutadana i amb l'establiment dels mecanismes necessaris per elaborar, implementar i avaluar les polítiques públiques comptant amb la participació d'una ciutadania activa, dotada d'esperit crític, compromesa i corresponsable.

Aquest és un camí que compartim ciutats molt diverses de tots els continents, amb més de 25 anys de recorregut des de la proclamació de la Carta de Ciutats Educadores. Per això, ens sumem a la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb el desig de comptar cada dia amb el suport de més persones, associacions, empreses, institucions, etc., treballant amb entusiasme per una educació integral, renovada i emancipadora. I convidem ciutats grans i petites de totes les latituds a unir-se a aquesta aposta decidida i esperançadora de construir

Ciutats més Educadores per a un món millor
.