Segona inspecció

Informe amb les deficiències sanitàries detectades

Un cop transcorregut el termini pactat es procedeix a realitzar una segona inspecció, a on el titular rep una acta com a comprovant de la visita d’inspecció a on es detallen en concreció totes les deficiències sanitàries detectades al seu establiment i a la seva pràctica.

En funció de la gravetat de les deficiències detectades s’obren tres escenaris:

Si aquestes deficiències són lleus, el cos de personal inspector li atorga un termini per esmenar que sol anar de 15 dies a un mes si són estructurals, i es comprovarà si s’ha resolt en una inspecció de comprovació.

En cas d’haver-se esmenat satisfactòriament en aquesta segona inspecció, es tanca l’expedient i es programa la propera visita de control periòdic en funció de la puntuació del risc obtinguda a l’establiment.

La planificació de les inspeccions basada en la classificació del risc compleix el Reglament Europeu CE 854/ 2004 i 882/2004 que regula com ha de ser el control oficial dut a terme per les autoritats sanitàries.

Quan no s'esmenen les deficiències sanitàries per segon cop es procedeix a requerir a la persona titular de l’establiment perquè en 10-15 dies ho faci, amb l’advertiment d’una possible multa si transcorregut el termini no enllesteix ( en virtut de la llei de procediment administratiu que obliga a les autoritats sanitàries a requerir abans d’impulsar una sanció).

Davant l’advertiment de sanció les persones titulars dels establiments que no han esmenat poden respondre a l’administració mitjançant una instància a on descriguin que les deficiències han estat esmenades, generant una nova visita d’inspecció per comprovar-ho, si finalment no fos així es procediria a la incoació d’una sanció. Aquesta multa coercitiva persegueix l’execució immediata de la mesura correctora i anirà doblant el seu import fins que el titular demostri la seva esmena.

En cas de detectar deficiències greus en la inspecció, el personal d’inspecció pren les mesures immediates reglamentades per la llei de salut pública per evitar un possible risc per la salut.  
Aquestes mesures poden ser:

  • Mesures cautelars.
  • Decomís o destrucció de productes en mal estat.
  • Limitació d’activitat i tancament parcial d’una zona de les instal·lacions fins que s’esmeni la irregularitat.

L’adopció d’aquestes mesures sol anar acompanyada d’un decret signat per la tinència d’alcaldia i por arribar a generar un expedient sancionador.

Si les deficiències detectades són documentals, inspecció del Servei de Salut Pública ho informa en l’acta.