Bones pràctiques i autocontrols

Botiguer despatxant a la cansaladeria

Tota persona que per la seva activitat laboral, tingui contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de productes alimentaris ha respectar unes normes d’higiene que ajuden a garantir que els aliments siguin segurs. 

Des del Servei de Salut Pública s’ofereixen espais de formació permanent per a professionals en higiene i seguretat alimentària per tal de que puguin millorar les seves pràctiques.

Bones pràctiques d’elaboració

Recomanacions higièniques

Etiquetatge

Tots els aliments, envasats o no, inclosos els posats a disposició de bars i restaurants, menjadors escolars, hospitals, venuts a granel, etc. han d’incloure la informació sobre els ingredients d’obligada declaració segons el Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada a la persona consumidors.

Normativa vigent:

Autocontrols

Els autocontrols són una sèrie d’activitats necessàries per prevenir i controlar els perills sanitaris i poder acreditar que es compleixen totes les condicions que garanteixen la seguretat dels aliments.

Segons els requisits que estableixen les diferents normatives sanitàries, tots els establiments alimentaris han de disposar del seu propi sistema d’autocontrol com a mètode preventiu per evitar els riscos sanitaris relacionats amb el consum d’aliments.

Conscients de les dificultats dels petits establiments de comerç minorista per desenvolupar aquests sistemes d’autocontrol per manca de recursos i capacitació tècnica,
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha agafat com a referència la “Guia per a l’aplicació dels autocontrols als establiments minoristes d’alimentació” de la Diputació de Barcelona, i l’ha adaptat a les necessitats dels establiments de la ciutat.

La guia és una eina molt útil als establiments minoristes d'alimentació en la seva obligació d'implementar els autocontrols amb formularis que es poden emplenar sense necessitat d’imprimir el document.