Piercings i tatuatges

Tatuador fent tatuatge a una persona

La decoració del cos humà amb tatuatges, micropigmentació i pírcings implica el trencament de la barrera de protecció natural més extensa del cos humà, composta per la pell i les mucoses. Aquestes pràctiques estètiques no estan exemptes de riscos i complicacions com són les infeccions, al·lèrgies i trastorns anatòmics si no es realitzen en òptimes condicions d’higiene i seguretat.

Amb la finalitat de protegir la salut de les persones usuàries i del personal aplicador, s’han establert les condicions d’exercici de les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing aplicables als establiments no sanitaris on es duen a terme. L’establiment on la seva activitat sigui de pírcing, tatuatge o micropigmentació ha de tenir l’autorització sanitària.

Pot ser útil per conèixer aspectes de seguretat sanitària consultar la Guia Higienicosanitària per a professionals del tatuatge, pírcing i micropigmentació del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya, 2005).

Autorització sanitària

Per poder exercir l’activitat comercial de pírcing, tatuatge i micropigmentació cal omplir els documents per a la sol·licitud i lliurar-los a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà/

Memòria tècnica

Un cop rebuda la sol·licitud es durà a terme una inspecció per comprovar que els requisits higienicosanitaris especificats a la normativa es compleixen i es proposarà a autoritzar al titular i l’establiment mitjançant decret d’alcaldia. Un cop autoritzat l’establiment es procedirà a cobrar la taxa. 

La taxa que s'haurà de pagar per expedició de la documentació administrativa per l'obertura està recollida en l'Ordenança fiscal núm. 10 art.7.

L’establiment obtindrà un núm. d’autorització sanitària que ha de mostrar en les posteriors inspeccions  anuals de seguiment.

Normativa

  • Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques (DOGC núm. 5118 de 24.4.2008)
  • Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris (DOGC núm. 2828, de 16-02-1999)