Primera inspecció

Revisió de les condicions higiènico sanitàries del nou establiment i concessió d’un número de Cens Sanitari Municipal

Quan un establiment obre per primera vegada, a banda de demanar els permisos de llicència municipal corresponents, rep una visita de l’inspector/a de Salut Pública que revisa que:

  • Les instal·lacions siguin les apropiades per l’activitat que vol desenvolupar.
  • Els materials dels utillatges siguin correctes.
  • Disposi d’aigua calenta i freda.
  • Disposi de rentamans d’accionament no manual, etc.

Al tractar-se d’un nou establiment, es pacten uns terminis amb el titular per saber quan podrà tenir tot enllestit perquè l’obertura del establiments sigui en les millors condicions.

Durant aquesta primera inspecció, també es classifica l’establiment en funció del risc i es recullen les dades necessàries per atorgar un número de Cens Sanitari Municipal lligat a l’activitat alimentària que desenvolupi a la ciutat. Això vol dir que si és canvies de titular o d’activitat alimentària s’hauria de canviar el núm de cens.

Aquest número de  Cens Sanitari Municipal s’adjudica seguint els Criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació de Catalunya, aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de manera que tots els ajuntaments de Catalunya seguim els mateixos criteris.