Protecció Inundabilitat

Les inundacions constitueixen el risc natural que més danys materials i humans causen  a llarg termini. En aquest context, la gestió del risc ha esdevingut una eina fonamental en la lluita contra les inundacions.

Després d’una primera etapa històrica on s’havia d’assumir i conviure amb els danys ocasionats pel desbordament dels cursos fluvial, a l’actualitat s’imposa el concepte de gestió dels riscos com element clau per minimitzar els impactes de les inundacions, el que afegit a una percepció de les lleres fluvials com a veritables ecosistemes, obliga a fer un enfocament molt més holístic de la problemàtica.

El primer pas per millorar la convivència amb el risc d’inundacions és conèixer les zones potencialment inundables que poden tenir lloc de manera recurrent i amb magnituds diverses. A partir d’aquí, definida la perillositat i analitzada conjuntament amb la vulnerabilitat, podem avaluar el risc que s’ha de gestionar.

El Reglament del Domini Públic Hidràulic (en endavant RDPH), de 11 d’abril de 1986, modificat posteriorment pel Reial Decret 638/2016,de 9 de desembre, va contribuir notablement a augmentar la seguretat de les persones i béns davant el risc d'inundació en les noves actuacions en la zona de flux preferent i en les zones inundables.

En aquest Reglament s'introdueix la identificació dels usos i activitats vulnerables enfront d'avingudes, que no podran ser autoritzats en les zones de flux preferent, incloent determinats supòsits excepcionals, entre els quals s'inclou un règim específic previst per als nuclis urbans ja consolidats.

De la mateixa manera, es fixen unes certes limitacions bàsiques a l'ús de les zones inundables, tal com estableix el text refós de la Llei d'Aigües, completant d'aquesta manera el desenvolupament reglamentari en matèria d’aigua i estableixin unes limitacions dels usos. 

D’acord amb les definicions incloses al RDPH es distingeixen els següents espais fluvials:

Domini Públic Hidràulic (DPH): Associat a lleres de corrents naturals, contínues o discontínues. Es delimita a partir de la màxima crescuda ordinària (MCO), tot tenint en compte informacions històriques, geomorfològiques, fotogràfiques, ecològiques i hidràuliques.

 • En el DPH no es permet cap ús llevats dels associats a la preservació ambiental i del règim de corrent.
 • A Santa Coloma de Gramenet, el DPH coincideix amb el Parc Fluvial del Besòs gestionat per la Diputació de Barcelona que regula els seus usos.

Zona de Servitud (ZS): Franja lateral de 5 m d’ample a partir del DPH, situada a cada costat de la llera.

 • En la ZS només es permet els usos associats a la protecció de l’ecosistema fluvial,  els passos públics de vianants i serveis de vigilància, conservació i salvament. No es podrà autoritzar cap tipus d’edificació excepte les que resultin convenients o necessaris per al DPH o per a la seva conservació o restauració.
 • La tala d’arbres requerirà l’autorització de l’ACA i llicència municipal.

Zona de Policia (ZP): Franja lateral de 100 m d’ample a partir del DPH, situada a cada costat de la llera. Es pot ampliar fins recollir la zona de flux preferent.

 • En la ZP, en general només s’admeten activitats no vulnerables en front d’inundacions.
 • Serà necessari l’autorització de l’ACA en aquelles actuacions que suposin un increment de la superfície d’ocupació en planta o volum, o puguin ser causa de degradació o determinació de l’estat de la massa d’aigua o de l’ecosistema aquàtic per a les actuacions d'alteracions substancials del relleu natural del terreny, extracció d’àrids, tot tipus d’obres permanents i provisionals i qualsevol tipus d’ús i activitat que suposi un obstacle pel règim d’avingudes o que deteriorin els ecosistemes aquàtics o en general el DPH.

Zona de Flux Preferent (ZFP): Inclou els àmbits de DPH, ZS i ZP. És la unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs i la zona en la que es poden produir greus danys sobre les persones i els béns o zona d’inundació greu. Més concretament, es defineix com la zona inundable per a 100 anys de període de retorn, amb calat superior a 1m, velocitat superior a 1 m/s o producte superior a 0,5 m2/s.

     SITUACIONS DINS LA ZONA DE FLUX PREFERENT:   

      Dins de la Zona de Flux Preferent es poden donar diferents situacions en funció d’on es localitza l’actuació:

 • Zona de Flux Preferent en Domini Públic Hidràulic
 • Zona de Flux Preferent en Zona de Policia
 • Zona de Flux Preferent fora DPH i ZP

Zona inundable (ZI): Inclou els àmbits de DPH, ZS i ZP i es defineix com la zona inundada per l’avinguda de període de retorn de 10,100 i 500 anys:

 • Alta probabilitat d’inundació: Correspon a l’espai ocupat per les avingudes associades a cabals amb un període de retorn de 10 anys. A Santa Coloma de Gramenet aquest àmbit coincideix amb la part canalitzada del riu Besòs i la zona de DPH.
 • Mitja probabilitat d’inundació: Correspon a l’espai ocupat per les avingudes associades a cabals amb un període de retorn de 100 anys.
 • Baixa probabilitat d'inundació: Correspon a l’espai ocupat per les avingudes associades a cabals amb un període de retorn de 500 anys.

    SITUACIONS DINS LA ZONA INUNDABLE:
     Dins de la Zona Inundable es poden donar diferents situacions en funció d’on es localitza l’actuació:

 • Zona inundable amb període de retorn de 100 anys.                        
 • Zona inundable amb període de retorn de 100 anys en Zona de Policia.                        
 • Zona inundable amb període de retorn de 500 anys.                      
 • Zona inundable amb període de retorn de 500 anys en Zona de Policia.   

 

Es pot consultar la situació d’inundabilitat d’una parcel·la al Geoportal urbanístic de Santa Coloma de Gramenet i/o al Visor de l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA).

 

LIMITACIÓ ALS USOS SEGONS ZONA.

 • Zona de Flux Preferent (ZFP)      
 • Zona inundable (ZI)
 • Zona de Policia fora de la zona inundable

NORMATIVA D’APLICACIÓ.

 • Reial Decret 849/1986 (RDPH), de 11 d’abril, Reglament del Domini Públic Hidràulic.       
 • Reial Decret 638/2016 (MRDPH), de 09 de desembre, Modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
Delimitació dels Espais Fluvials / Inundabilitat