La disminució del soroll per a una millor qualitat de vida

El soroll del trànsit i d’altres activitats humanes és un dels problemes ambientals més freqüents de la nostra societat. El soroll afecta a la qualitat de les nostres vides i a la nostra salut, moltes vegades sense adonar-nos.

El problema del soroll s’intensifica en les ciutats. L’estructura urbanística de Santa Coloma heretada del desenvolupament dels anys 60 i 70 i l’alta densitat de població i vehicles motoritzats, fan d’aquesta problemàtica a la nostra ciutat una de les preocupacions ambientals prioritàries.

Les principals fonts de soroll procedeixen del trànsit rodat, les activitats comercials i industrials, restauració i locals d’oci nocturn i d’obres.


Mesures implantades per a lluitar contra el soroll

Per tal de lluitar contra el soroll cal desenvolupar medis per la regularització i control com l’Ordenança del Soroll de Santa Coloma  de Gramenet, conèixer i fer un seguiment de la situació dels nivells de soroll a la ciutat mitjançant mapes de soroll, desenvolupar campanyes de sensibilització per conscienciar a la població sobre els impactes ambientals del soroll i finalment posar mesures per minimitzar els impactes com barreres anti-soroll i aïllants del soroll o amb la instal·lació de paviments sonoreductors i integrar el factor soroll en la gestió urbanística.

Santa Coloma disposa de Mapa de Sorolls des de l’any 1994 (el qual s’ha anat actualitzant), disposa de Mapa de Capacitat Acústica des de l’any 2006 i de Mapa Estratègic de Sorolls des de l’any 2008. Amb tots aquests mapes es va determinar la qualitat acústica del municipi i a partir d’aquests es va elaborar l’any 2011 un Pla d’Acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica del municipi. Aquest Pla d’Acció té com a objectius afrontar la contaminació acústica en les zones corresponents, establir les accions per millorar la qualitat acústica on es sobrepassin els límits i protegir les zones tranquil·les d’aglomeracions.

En els darrers anys s’han ampliat les campanyes de sensibilització sobre el soroll a les escoles. A nivell comercial, s’informa a les noves activitats comercials de les obligacions de control de soroll i insonorització de locals seguint l’Ordenança de Soroll. Les campanyes de control de vehicles que fa la policia local tenen una forta vessant d’informació i conscienciació.