Pla d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire

Foto de contaminació

Al febrer del 2016 es va aprovar el Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de Gramenet, PAMQA, pla que té 47 accions amb un objectiu principal, la reducció dels nivells de contaminació a la ciutat, sobretot de les emissions dels principals contaminants -òxids de nitrogen i partícules en suspensió..

La millora de la qualitat de l’aire ha estat progressiva es de l’inici de l’aplicació del  PAMQA i només en períodes de inversió tèrmica s’han donat concentracions de contaminants que superessin els valors guia establerts per la legislació europea.

 

 

Foto de ciutat

Introducció

La qualitat de l’aire a Santa Coloma de Gramenet s’ha vist compromesa pel trànsit, la densitat poblacional, per raons climatològiques i per la proximitat a Barcelona i altres nuclis poblacionals importants com Badalona i Montcada i Reixac.

Els principals contaminants atmosfèrics a Santa Coloma de Gramenet són els òxids de Nitrogen (Nix), les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 i 2,5 micres (PM10 i PM2,5) i el monòxid de Carboni (CO)

Santa Coloma de Gramenet va ésser declarada Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric pels contaminants NO2 i PM10 i per això està compromesa en mantenir uns estàndards de qualitat de l’aire que permetin una bona qualitat de vida. La contaminació de l'aire és un procés que s'inicia amb les emissions a l'aire per part dels diferents focus emissors de contaminants a l’atmosfera. El trànsit és la principal font contaminant de l’aire a Santa Coloma de Gramenet, tot i que les emissions de determinades activitats properes al territori també influeixen sobre la qualitat del aire. Per tal de minimitzar la contaminació atmosfèrica és necessari el control de les emissions atmosfèriques (nivells d'emissió) i el control i la vigilància de la presència dels contaminants a l'aire en diferents punts receptors (nivells d’immissió). 

La contaminació de l'aire és un procés que s'inicia amb les emissions a l'aire per part dels diferents focus emissors de contaminants a l’atmosfera. El trànsit és la principal font contaminant de l’aire a Santa Coloma de Gramenet, tot i que les emissions de determinades activitats properes al territori també influeixen sobre la qualitat del aire. Per tal de minimitzar la contaminació atmosfèrica és necessari el control de les emissions atmosfèriques (nivells d'emissió) i el control i la vigilància de la presència dels contaminants a l'aire en diferents punts receptors (nivells d’immissió)


Dades de qualitat del aire a Santa Coloma de Gramenet

NO2

Gas de color amarronat i d'olor irritant

Tòxic a altes concentracions

Producte indirecte de combustió

 

Produeix irritació a les mucoses respiratòries i als ulls.

PM10 i PM2,5

Sòlids en suspensió

Són irritants

Productes de combustió i generació de pols

 

Poden arribar a les zones perifèriques dels bronquíols i alterar l’intercanvi pulmonar de gasos.

 

CO

Gas inodor i incolor

Tòxic a altes concentracions i a exposicions curtes de temps

Producte de combustió incompleta

 

A elevades concentracions pot arribar a ser un perill per a la salut humana. Es combina fàcilment amb l'hemoglobina de la sang i limita i destorba el transport d'oxigen.

 

 

Cliqueu aquí per saber la qualitat de l'aire a la nostra ciutat 


Canvi climàtic

Foto de ciutat
Foto de ciutat

Santa Coloma de Gramenet està compromesa en la lluita contra el canvi climàtic, mitjançant la disminució de l’energia consumida i l'obtenció d’energia renovable. (Veure Energia)