Foto dels horts

Nova convocatòria d’adjudicació d’horts urbans

Davant de la finalització de les llicències d’ocupació d’algunes parcel·les del programa municipal d'horts urbans, l’Ajuntament ha de renovar-ne la concessió pels propers dos anys, donada la necessitat de mantenir els horts actius i  a més disposar d’un llistat de substitucions per a totes aquelles parcel·les que quedin lliures

Per això, s'ha 'iniciat un nou procés d'adjudicació de llicències d’ocupació i ús privatiu i temporal dels horts municipals per a persones amb jubilació total o pensionistes i persones en situació d’atur, un cop aprovades les bases reguladores per la Junta de Govern Local.

El 70% de les parcel·les estan destinades per a persones amb jubilació total o pensionistes i l’altre 30% per a persones en situació d’atur. Les parcel·les lliures i disponibles per a l’adjudicació són 7 al carrer d’Enric Granados,13-19; 5 al Ptge. dels Pirineus, 1-3 / carrer dels Pirineus, 114; i 2 més al Ptge. dels Pirineus, 12-18 / carrer de la Circumval·lació, 121-125.

El termini de presentació de sol·licituds de conformitat amb l’establert a les bases és de l’11 al 31 de març, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC). La documentació es pot consultar a les oficines de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat, situades a la plaça Olimpo, 3.

Mecànica del sorteig d’adjudicació

En el sorteig d’ajudicació es confeccionarà una llista de titulars, formades pel mateix nombre de persones que parcel·les s’hi hagin sortejat. Aquesta llista es confeccionarà per ordre de sortida en el sorteig i això fixarà la prioritat per l’elecció de la parcel·la. Una vegada realitzat el sortejg, l’Ajuntament citarà als afavorits per tal que realitzin formalment l’elecció de les parcel·les.

Totes les persones sol·licitants admeses, que no hagin resultat adjudicatàries, formaran dues llistes d’espera, una per a persones amb jubilació total o pensionistes i altra per a persones en situació d’atur, que es generaran, en ordre ascendent a partir dels números atorgats en el sorteig.

Aquestes llistes d’espera es confeccionaran en previsió de cobrir les possibles vacants que es puguin produir en els diversos horts inclosos al programa d’horts municipals i per adjudicar les noves parcel·les de solars que s’incorporin al programa d’horts municipals, mentre les llistes estiguin en vigor.

Les llistes d’espera estaran en vigor com a mínim durant el termini de dos anys des de la seva creació i es podran prorrogar per un termini idèntic a l’anterior, com a màxim.