Infografia

Compartir cotxe

Per una mobilitat sostenible i segura

Cada setmana es generen més de 1,5 milions de desplaçaments. Els viatges són majoritàriament viatges amb l’exterior del municipi, 880.000 desplaçament setmanals, mentre que els que tenen com origen i destinació el propi municipi són 646.000 desplaçaments.

Infografia de mobilitat

Mobilitat

Santa Coloma es mou de forma sostenible com s’observa en el gràfic següent on quasi tres quartes parts dels desplaçaments diaris es fan bé a peu (principalment els desplaçaments interns) o bé en transport públic (principalment el metro pels transports fora de la ciutat)

Infografia de mobilitat

Considerant que la majoria dels desplaçaments interns es fan a peu, des de l’any 2000 s’ha estat duent a terme la rehabilitació i millora de voreres mitjançant els plans d’ocupació i s’han fet diverses actuacions de creació de carrers per a vianants. Destaca la peatonalització dels carrers de San Jeroni, Tram de Sant Carles, Bonavista i Nou.

Tot i això, i degut a l’estructura urbana de Santa Coloma i l’alta densitat de vehicles, cal seguir millorant la mobilitat dins de la ciutat. Si analitzem la evolució del parc automobilístic a la ciutat, es comprova com hi ha hagut un creixement continuat des de l’any 1991 fins el 2000 i com des d’aquesta data fins al 2004 el creixement s’ha estancat.

D’aquests vehicles només el 27 % disposen de plaça d’aparcament la qual cosa genera conflictes a l’hora d’aparcar al carrer per la dificultat de trobar una plaça i els problemes que la indisciplina genera pels vianants i per a la mateixa circulació viària.

L’estratègia seguida per l’Ajuntament ha estat la de dotar la ciutat de places d’aparcament, ja sigui a través de la creació de nous aparcaments sota sòl públic o bé lligats a habitatges de promoció pública, on el número de places és, generalment, molt superior a les necessitats dels inquilins. En la següent taula es pot veure el parc actual i previst d’aparcaments d’iniciativa pública (tant a sòl públic com en operacions d’habitatge públic).


Mapa de mobilitat

El Pla de Mobilitat Urbana a Santa Coloma

El Pla de Mobilitat Urbana a Santa Coloma (PMU) és un conjunt de propostes estratègiques que ens han de dur cap a un model de mobilitat més sostenible.

El Pla determina l’estat actual de la mobilitat a peu, en bicicleta en transport públic i en vehicle privat a Santa Coloma i defineix propostes de futur respecte a la xarxa viària de la ciutat. El PMU s’aplicarà pel període 2007-2010.

El Pla es desenvolupa al voltant dels següents programes d’actuació:

  • Programa de millora de l’espai urbà per als desplaçaments a peu, donant prioritat a actuacions per millorar l’accessibilitat als espais públics
  • Programa de millora de l’espai urbà per als desplaçaments en bicicleta, ampliant la xarxa, adaptant el seu ús a la normativa i promovent l’ús de la bicicleta
  • Programa d’adequació del vehicle privat a l’espai urbà, amb la implantació de zones 30 i augmentant les places d’aparcament
  • Proposta de desenvolupament de la xarxa de transport públic i d’adequació de la xarxa de transport públic a la nova línia 9 del metro