Millora de l’espai urbà per als desplaçaments a peu

Per una mobilitat sostenible i segura

Tal i com es reflecteix a l'estudi de mobilitat dut a terme a Santa Coloma al maig de 2006, el 79% dels desplaçaments interns del municipi es fan a peu.

El model d'urbanització que està aplicant l'Ajuntament de Santa Coloma és el de la semipeatonalizació. En tots els casos que és possible per la dimensió dels carrers, s'opta per voreres i via a un sol nivell, amb pivots de seguretat per 

als vianants, en les que els cotxes poden continuar circulant, però es dóna preferència al passeig. En relació a la viabilitat per a vianants, les principals actuacions es centren en:

 • la creació d’una xarxa de carrers d’ús prioritari per a vianants,
 • la creació de camins escolars,
 • la millora de l’accessibilitat als barris amb una orografia accidentada i
 • la millora de l’accessibilitat als espais públics.

Es preveu la creació de dos eixos de carrers d’ús prioritari per a vianants, perpendiculars entre si, que uneixin els diferents extrems de la ciutat. Aquests dos eixos són:

 • Un eix longitudinal que uniria el Parc Europa amb Can Paixauet, format  pels carrers: Dr. Ferran, Sant Carles i plaça Pau Casals.
 • Un eix transversal format pels carrers Mn. Jacint Verdaguer i Sant Just, seguint el curs de la riera del Fondo.

 Es continuarà l’ampliació de l’illa de vianants al voltant de l’Ajuntament, quedant delimitada pels carrers Prat de la Riba, Mossèn Camil Rossell, Mossèn Jaume Gordi, Llorenç Serra, Francesc Macià i Josep Martorell


Foto de bicicletada

Ampliació de la xarxa per a bicicletes i redacció del Pla de la Bicicleta

La ciutat de Santa Coloma de Gramenet disposa d’una xarxa ciclable formada per dos carrils bici:

 • El carril bici comarcal a Santa Coloma que discorre pel parc Fluvial del Besòs, donant connexió amb Sant Adrià, i
 • L’altre carril parteix de Can Zam i va fins a l’inici del Parc de Serra de Marina passant per l’avinguda Pallaresa, i els carrers Gaspar i Prat de la Riba. La unió dels dos carrils bici es produeix al parc Fluvial del Besòs a l’alçada de Can Zam.

El Pla de Mobilitat urbana de Santa Coloma 2006 té previst crear nous eixos ciclables que recullin els principals itineraris i que connectin els centres neuràlgics del municipi, estacions de metro, biblioteques, centres de formació, culturals i esportius.

 La proposta consisteix en disposar de dos eixos longitudinals:

 • L’eix format pel carrers Sant Carles, Dr. Pagès, Puigcastellar, Singuerlín i Amèrica. És l’eix bàsic per realitzar els desplaçaments longitudinals a la ciutat y en bona part del seu recorregut comparteix l’espai amb els vianants.
 • Parc Fluvial: forma part de la xarxa actual.

Aquest eixos longitudinals es complementen amb quatre eixos transversals: eix del Carrer Verdaguer, eix Passeig Llorenç Serra, rambla de Sant Sebastià i rambla del Fondo, eix Avinguda Pallaresa i eix Can Zam, Víctor Hugo, Pallaresa, Gaspar.


Mapa de transport públic

Millora de la xarxa de transport públic

Les grans actuacions previstes per la millora del transport pública a Santa Coloma de Gramenet són:

 • La construcció de la Línia 9 del metro, actualment en fase de construcció,
 • L’allargament de la línia 1 fins el centre de Badalona, i
 • Pla d’Actuació impulsat per l’Autoritat del Transport Metropolità amb l’objectiu de reforçar i millorar el servei d’autobusos

El primer tram de la Línea 9, entre Badalona i la Sagrera - Meridiana i que inclou Santa Coloma de Gramenet, està prevista per l’any 2008. 


Millora de la xarxa viària

Nous vials

Actualment hi ha aprovats dos projectes que modificaran la xarxa bàsica de la ciutat:

 • El desdoblament de la carretera de la Roca entre l’Enher i l’avinguda Pallaresa. Aquest desdoblament es farà a través de la construcció d’un nou vial que anirà paral·lel al riu Besòs i que en el tram que coincideix amb el Parc de Can Zam estarà semisoterrat, i
 • La connexió dels carrers Valentí Escalas i Liszt  Aquesta conneixió suposarà la obertura d’un nou vial que permetrà connectar el Pont de Can Peixauet amb Badalona.

Zones 30

Una Zona 30 es una àrea on el volum de trànsit és reduït i per on no transcorren les vies principals. La velocitat màxima en aquestes zones s’estableix en 30 km/h. D’aquesta manera s’aconsegueix poder compartir el carrer amb altres mitjans de transport, reduir el número d’accidents i millorar la seguretat dels vianants i ciclistes.